РЕШЕНИЕ

 

 

Гр.Троян,  02.04.2015 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на 02.04.2015г. /втори април две хиляди и петнадесета/ година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА  ИВАНОВА

                                               

Секретар ……., като разгледа докладваното от  съдията – Иванова гр.дело №802 по описа на ТРС за  2013  год., за да се произнесе – съобрази:

 

          Производството е с правно основание чл.247  от ГПК.

         

По гр.дело №802 по описа на ТРС за  2013 година е постановено Решение №200 от 14.08.2014г., в обстоятелствената част и диспозитива  на което е допусната очевидна фактическа грешка при изписване идентификатора на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15.

При предвидената процедура по реда на чл.247 ал.І предложение 1-во от ГПК, съдът счита, че следва да бъде извършена поправка в решението, като  при изписване на номера на идентификатора на имот 03558.273.16, ще следва да бъде отразен  верния номер на  идентификатора, а именно: „03558.244.16”.

 

          Водим от изложеното  съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение №200 от 14.08.2014г. постановено по  гражданско дело №802 по описа на ТРС за  2013, като вместо посочения № на идентификатора на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15  ДА СЕ ЧЕТЕ:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03558.244.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок  от съобщението на страните.

 

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: