РЕШЕНИЕ

 

  329

 

гр. Троян, 23.10.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на 25.09.2015 /двадесет и пети септември, две хиляди и петнадесета/ година  в състав:

                                                                                  Председател: СВЕТЛА  ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 802 по описа за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:

 

   Предявен е иск за делба, втора фаза на делбеното производство.

 

По делото, с влязлото в сила Решение № 200 от 14.08.2014г. е допусната делба между М.Ц.Х., ЕГН **********, Д.Н.Д., ЕГН: **********, М.К.С., ЕГН: **********, Г. Р.Т.,  ЕГН: **********, В.Р.Г., ЕГН: **********, Т.Х.М., ЕГН: **********, Р.Х.М.-Г., ЕГН: **********, К.П.К., ЕГН: **********, Т.П.Р., ЕГН: **********, М.Б.Р., ЕГН: **********, и Н.Б.Р., ЕГН: ********** на недвижими имоти, представляващи земеделски земи и гори, находящи се в землището с.Белиш, община Троян обл.Ловеч.

Делбата е допусната за следните имоти и при квоти: ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.29  в  местността „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1488 кв.м.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.30  в местността „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1949 кв.м.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.33 в местност та „МАРКОВОТО”, Площ: 1349 кв.м.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.67 в местността „МАРКОВОТО”, Площ: 2058 кв.м.,; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.94 в местността „МАРКОВОТО”, Площ: 1461 кв.м.,; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.81 в местността „МАРКОВОТО”, Площ: 4493 кв.м.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.75 в местността „МАРКОВОТО”, Площ: 3579 кв.м.,; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.85 в местността „МАРКОВОТО”, Площ: 2034 кв.м.,; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.75.34 в местността „ЖИЛКОВО”, Площ: 2086 кв.м.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.22 в  местността „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 12000 кв.м., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.11 в местността „КУПАКЪТ”, Площ: 8011; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.4 в местността „СТОКАТА”, Площ: 8001 кв.м.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.16 в местността „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., М.Ц.Х.,  Д.Н.Д., М.К.С. и Г. Р.Т. по 4/24 ид. ч. /четири двадесет и четвърти идеални части/, на  В.Р.Г.,   по  2/24 ид. ч. /две двадесет и четвърти идеални части/, а на Т.Х.М., Р.Х.М.-Г., К.П.К., Т.П.Р.,  М.Б.Р. и Н.Б.Р. по 1/24 ид. ч. /една двадесет и четвърта идеална част/ от изброените по-горе имоти.

От ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.59 в местност та „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8071 кв.м.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.13  в местността „ОРМАНЧОВО”, Площ: 13 840 кв.м.,;ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.24 в  местността „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8749 кв.м.,  на М.Ц.Х., - 16/24 ид.ч. /шестнадесет двадесет и четвърти идеални части/, на В.Р.Г., - 2/24 ид. ч. /две двадесет и четвърти идеални части/, а на Т.Х.М., Р.Х.М.-Г.,  К.П.К., Т.П.Р., М.Б.Р. и Н.Б.Р., - 1/24 ид. ч. /една двадесет и четвърта идеална част/.

Ищцата М.Ц.Х. ЕГН: **********, чрез адв. А.Ч. ***, поддържа  иска за делба на процесните недвижими имоти. В проведеното първо по делото заседание след допускане на делбата на основание чл.353 ал.1 от ГПК  адв.Ч., прави  искане да бъдат разпределени в дял на доверителката му поземлени имоти с идентификатори – 03558.65.59; 03558.66.13 и 03558.66.24.  Счита, че делбата не може да се осъществи чрез съставяне на  разделителен протокол и теглене на жребий по чл. 352 от ГПК, понеже допуснатите до делба имоти са твърде различни по площ, квотите на съделителите са различни, а някой от тях дори не притежават дял  по отношение  на някои от допуснатите до делба имоти. Искането за разпределение на имотите се поддържа в хода на производството и по съществото на спора.

Ответницата В.Р.Г. ЕГН: ********** в първото по делото заседание след допускане на делбата, на основание чл.353 ал.1 от ГПК чрез процесуалния си представител мл. адв.Ц.А. от ЛАК  прави искане да бъде разпределен в дял на доверителката му поземлен имот с идентификатор – 03558.65.59, тъй като същата е собственик  на съседния имот с идентификатор 03558.65.60. Моли  делбата да бъде извършена по колена, като в общ дял на ответниците по делото В., Т. и Р.М. да бъде определен поземлен имот с идентификатор – 03558.65.59. За останалите имоти, които са в обща съсобственост, на възразява да бъдат изнесени на публична продан. Искането за разпределение на имотите се поддържа в хода на производството и по съществото на спора.

Адвокат С. ***, назначена за особен представител на ответниците К.П.К. и Т.П.Р.  в първото по делото заседание счита, че следва да бъде назначена експертиза, която да се произнесе по въпроса за поделяемостта на всеки един от допуснатите до делба имоти на два и повече дяла, като вещото лице изготви и пазарна оценка на имотите. По съществото на спора изразява становище делбата да приключи с изнасяне на имотите на публична продан.

Адвокат Е.Ц.,  назначен за особен представител на М.  Б.Р.  и Н.Б.Р. в първото по делото заседание счита, че следва да бъде назначена експертиза, която да се произнесе по въпроса за поделяемостта на всеки един от допуснатите до делба имоти на два и повече дяла, като вещото лице изготви и пазарна оценка на имотите. По съществото на спора изразява становище делбата да приключи с разпределение на имотите.

Ответницата Р.Х.М. - Г. се представлява в процеса от назначения и особен представител  адв. Х.В. от ЛАК. С протоколно определение на съда от 09.12.2014г. адв.В. е заличен, поради  упълномощаване на адвокат Е.А.К. от АК-гр.Пловдив да представлява съделителите  Р.Х.М. – Г. и Т.Х.М.. В заседанието по същество съделителките не се явяват и не се представляват.

Ответниците   М.С.  и Д.Д., в първото по делото съдебно заседание заявяват, че нямат претенции за конкретен имот. По съществото на спора изразяват становище делбата да приключи с разпределение на имотите.

Ответницата Г.  Р.  Т.-И. в първото по делото съдебно заседание заявява, че няма претенции за конкретен имот.

 В хода на производството във втората фаза на делбата е назначената съдебно-техническа експертиза с вещото лице –геодезист, по която е изготвено заключение, от  което се установява, че четири от имотите, допуснати до делба са горски и според  вещото лице – геодезист, същите  могат  да се разделят, но останалите  земеделските имоти 16 на брой са реално неподеляеми по начин, при който за всеки от съделителите да може да бъде обособен самостоятелен дял от всеки от имотите. Според инж. К.,  оценката на горските имоти следва да се направи от в.л. – лесовъд, едва след което той да  извърши разпределение на имотите, съобразно на броя на съделителите и дяловете им.  За изпълнение на тази задача е допусната експертиза с в.л. К.С., заключението по която е прието като доказателство по делото.

По делото е изготвено допълнително заключение по допуснатата СТЕ с вещо лице – геодезист, което е оспорено от страните тъй като вещото лице е предложило вариант за разпределяне на имотите, допуснати до делба, без да му е поставяна такава задача. В частта, касаеща разпределението на имотите, заключението не е прието като доказателство по делото, а на вещото лице е поставена втора допълнителна задача, със същата задача.  При изготвяне на второто допълнително заключение, експерта е разделил два от  имотите на равни части, представил е скици-проект за делба на имотите и скици-проект на новообразуваните имоти, както и кадастрален регистър на новите имоти.  Отделно от това, в табличен вид е представил разпределение на имотите на двете групи от 13+3 имота, разпределени на 11 дяла съобразно броя на съделителите и дяловете им, съобразявайки  искането им  за възлагане. Основното, допълнителното /без частта за разпределение на имотите/ и второто допълнително заключение, приети като доказателство по делото се кредитират от настоящия състав като обективни и компетентно изготвени. В заключенията си експертът е изчислил и пазарната стойност на получените дялове от процесните имоти.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства, заключенията на вещите лица по допуснатите експертизи, приема за установено от фактическа и правна  страна следното:

Относно способа за приключване на съдебната делба:

Съсобствеността в делбеното производство се прекратява посредством четири способа: чрез теглене на жребий, чрез разпределение на имотите по реда на чл.353 от ГПК, чрез възлагане по реда на чл.349 от ГПК или чрез изнасяне на имота на публична продан. Критерий за избора на способ е дали броя на реалните дялове съответства на броя на съделителите и доколко стойността на реалните дялове, съответства на стойността на дяловете на съделителите. Основният начин за ликвидиране на допуснатата до делба съсобственост във втората фаза на делбеното производство е съставяне на разделителен протокол по реда на чл.347 и 350 от ГПК и тегленето на жребие по реда на чл.352 от ГПК /Решение № 127 от 24.02.1987 г. по гр.д. № 12/87 г, I г.о./. Този основен начин гарантира, от една страна, равенството на страните в процеса и от друга - осигурява възможността, предвидена в чл. 69, ал. 2 от ЗН, всеки от съсобствениците да получи своя дял в натура. От този начин съществуват три изключения, едното от които е предвидено в чл.353 от ГПК, но само при условие, че съставянето на дялове и тегленето на жребие се окаже или невъзможно, или много неудобно. Относно приложението на този специален способ за прекратяване на съсобствеността по чл.353 от ГПК, е налице единна и непротиворечива съдебна практика, в т. ч. и Постановление на пленум на ВС № 7/1973 година. В т. 5 от цитираното постановление са дефинирани понятията "невъзможно" и "неудобно", посочени в разпоредбата на чл.353 от ГПК. Разпределение на имотите по този ред е допустимо тогава, когато съдът не може да извърши делбата чрез теглене на жребие, тъй като това, както и съставянето на дялове е невъзможно или много неудобно. Невъзможност да се тегли жребие е налице тогава, когато до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ, обем или стойност, а същевременно частите на съделителите са различни, което обстоятелство е налице в настоящия казус.

Съобразно  второто допълнително заключение,  вещото лице инж. К., след представянето на необходимите материали и данни от СГКК Ловеч и тяхната обработка, е разделил два от имотите на няколко части, като е представил  скици-проект  за  делба  на  имотите  и  скици-проект новообразуваните имоти, както и кадастрален регистър на новите имоти. От заключението се установява, че  имот № 03558.65.59 е разделен на две равни части с идентификатори както следва:

-  03558.65.84 от 4.035 дка за ДЯЛ ПЪРВИ и

-  03558.65.85 от 4.034 дка за ДЯЛ ПЕТИ, а

-  имот № 03558.273.22  е разделен на четири равни части с идентификатори както следва:

-  03558.273.29 от 3.000 дка за ДЯЛ ОСМИ,

-  03558.273.30 от 2.999 дка за ДЯЛ ДЕВЕТИ,

-  03558.273.31 от 3.000 дка за ДЯЛ ДЕСЕТИ,

-  03558.273.32 от 3.000 дка за ДЯЛ ЕДИНАДЕСЕТИ.

Съобразно квотите на страните:

 М.Ц.Х. следва да получи в дял  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.75.34; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.16; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.13; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.24  и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.84 с площ: 4.035 дка, образуван при подялба на имот № 03558.65.59. Общата пазарна стойност на дела е в размер на 9992.50 лева, като  за уравняване на дяловете, същата следва да получи сумата от 82.06 лева.

            Д.Н.Д. ***, ЕГН: ********** следва да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.33  и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1938.00 лева, като  за уравняване на дяловете, същия следва да получи сумата от 76.92 лева.

            М.К.С. ***, ЕГН: **********  следва да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.94 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.4

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1959.00 лева, като  за уравняване на дяловете, същия  следва да получи сумата от 55.92 лева.

Г. Р.Т. ***,  ЕГН: ********** следва да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.29; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.30  и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.81.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1949.00 лева,  като  за уравняване на дяловете, същата следва да получи сумата от 65.92 лева.

 В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** следва да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.75 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.85 с  площ: 4.034 дка. образуван при подялба на имот № 03558.65.59, Съседи: 03558.65.84; 03558.65.65; 03558.65.60 и 03558.67.6.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 2070.50 лева, като  за уравняване на дяловете, същата следва да заплати сумата от 55.58 лева.

            Т.Х.М. ***, ЕГН: **********  следва да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.67 .

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 416.00 лева, като  за уравняване на дяловете, същата следва да получи сумата от 591.46 лева.

 Р.Х.М.-***, ЕГН: **********  следва да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.85 , с пазарна  стойност на дела в размер на 411.00 лева,  като  за уравняване на дяловете, същата следва да получи сумата от 596.46 лева.

К.П.К. ***, ЕГН: **********  следва да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.29 в местността „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 3000 кв.м., образуван при подялба на имот 03558.273.22, с  общата пазарна стойност на дела  в размер на 1360.75 лева,  като  за уравняване на дяловете, същата следва да заплати сумата от 353.29 лева.

Т.П.Р. ***, ЕГН: **********  следва да получи в дял  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.30 в местността  „ЦЕРОВ ДОЛ”, с площ: 2999 кв.м., образуван при подялба на имот 03558.273.22, с  общата пазарна стойност на дела  в размер на 1360.75 лева,  като  за уравняване на дяловете, същия следва да заплати сумата от 353.29 лева.

М.Б.Р. ***, ЕГН: ********** следва да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.31 в местността  „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 3000 кв.м., образуван при подялба на имот 03558.273.22, с  общата пазарна стойност на дела  в размер на 1360.75 лева,  като  за уравняване на дяловете, същата следва да заплати сумата от 353.29 лева.

Н.Б.Р. ***, ЕГН: ********** следва да получи в дял ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.32 в местността„ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 3000 кв.м., образуван при подялба на имот 03558.273.22, с  общата пазарна стойност на дела  в размер на 1360.75 лева,  като  за уравняване на дяловете, същия следва да заплати сумата от 353.29 лева.

Процесните недвижими имоти са поделяеми между страните при спазване на изискванията на чл. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 72 от ЗН, съобразно квотите, при които е допусната делбата, поради което съдът следва реално да ги подели между страните в това производство, по начина, предложен в заключението на експерта, като така изготвения вариант за делба съда счита, че е максимално справедлив.

На основание чл. 71, ал.1 от ГПК и чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, всяка от страните следва да заплати държавна такса по сметката на ПРС в размер на 4 % върху стойността на дела си, а именно както следва : М.Х. в размер на  402.98 лева, Д.Д., М.С., Г.Т.-И., В.Г. в размер на 80.60 лева всеки един от тях, а  Т.Х.М., Р.Х.М.-Г. К.К., Т.Р., М.Р. и Н.Р. по  40.30 всеки един от тях.

По отношение на направените от страните в хода на производството разноски:

От представения списък по реда на чл.80 от ГПК от  М.Ц.Х. се установява, че сторените от нея разноски в производството са в общ размер на 2660.00 лева, представляващи адвокатско възнаграждение, депозити за  особените представители на К.К., Т.Р., Н.Р., М.Р.Р.Х. Минкова-Г. и за депозит за вещи лица.

От представения списък по реда на чл. 80 от ГПК от В.Р.Г. се установява, че сторените от нея разноски са в размер на 1069.74 лева, представляващи адвокатско възнаграждение,  депозити за вещи лица и такса до СГКК за идентификатори.

Разпоредбата на чл. 355, изр. първо от ГПК, чието приложно поле е налице в това отношение предвижда, че страните в делбеното производство заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им.

Предвид горното и стойността на дяловете, които получават страните, всеки от съделителите ще поеме своята част от подлежащите на разпределение разноски по делото чийто общ размер е 3729.74 лева.

 След приспадане на разликата между припадащите се разноски за ищцата М.Ц.Х., изчислени от съда в размер на 1554.00 лева,  искането и за присъждане на разноски се явява основателно в размер на 1106.00 лв., които следва да се поемат от останалите съделители, т.е всеки един от тях заплати на ищцата  по 110.60 лева, представляващи направени деловодни разноски.

След приспадане на разликата между припадащите се разноски за ответницата В.Р.Г., изчислени от съда в размер на 388.50 лв.,  искането за присъждане на разноски се явява основателно в размер на 681.24 лева, които следва да се поемат от останалите съделители, т.е всеки един от тях и заплати сумата от 68.12 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 353 от ГПК, Троянски районен съд

 

Р         Е         Ш        И         :

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** на:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.75.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЖИЛКОВО”, Площ: 2086 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.75.41, 03558.75.36, 03558.75.35, 03558.75.33, 03558.257.3, 03558.75.31, 03558.75.39.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЛЪГЪТ”, Площ: 3999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.30, 03558.77.39, 03558.244.17, 03558.76.16, 03558.244.15.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.13  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 13 840 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.38, 03558.66.23, 03558.67.6, 03558.66.12.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 8749 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, съседи: 03558.66.89, 03558.67.1, 03558.66.23, 03558.66.38.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 4.035 дка ,Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, образуван при подялба на имот № 03558.65.59, Съседи: 03558.65.58,  03558.65.65,. 03558.65.58. и 03558.67.6.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 9992.50 лева.

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Д.Н.Д. ***, ЕГН: ********** на:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1349 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.28, 03558.77.58, 03558.77.34, 03558.77.26. и

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „КУПАКЪТ”, Площ: 8011 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.13, 03558.273.14, 03558.273.15, 03558.81.12, 03558.81.11, 03558.81.9, 03558.273.10, 03558.77.95, 03558.77.99, 03558.273.12.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1938.00 лева.

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик М.К.С. ***, ЕГН: ********** на:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 1461 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма и

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „СТОКАТА”, Площ: 8001 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.5, 03558.81.2, 03558.81.3, 03558.81.4, 03558.273.3, 03558.273.1, 03558.77.89.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1959.00лева.

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Г. Р.Т. ***,  ЕГН: ********** на:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.29  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1488 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.66.28, 03558.244.11, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.27.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.66.30  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 1949 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.244.11, 03558.66.31, 03558.66.32, 03558.66.41, 03558.66.91, 03558.66.29. и

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 4493 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.80, 03558.77.92, 03558.77.91, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.75, 03558.77.77, 03558.77.78.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1949.00 лева.

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** на  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 3579 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.77, 03558.77.81, 03558.77.82, 03558.77.74, 03558.77.64, 03558.77.76. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.65.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ОРМАНЧОВО”, Площ: 4.034 дка ,Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, образуван при подялба на имот № 03558.65.59, Съседи: 65.84; 65.65; 65.60 и 67.6.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 2070.50 лева.

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Т.Х.М. ***, ЕГН: **********  на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2058 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.65, 03558.77.68, 03558.77.69, 03558.244.11, 03558.77.66.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 416.00 лева.

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Р.Х.М.-***, ЕГН: **********  на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.77.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „МАРКОВОТО”, Площ: 2034 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.87, 03558.77.86, 03558.244.11, 03558.77.73, 03558.77.84.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 411.00 лева.

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик К.П.К. ***, ЕГН: **********  на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 3000 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, образуван при подялба на имот 03558.273.22, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.77.64; 03558.77.79; 03558.273.30; 03558.273.27 и 03558.273.23

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1360.75 лева.

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Т.П.Р. ***, ЕГН: **********  на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 2999 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, образуван при подялба на имот 03558.273.22, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03558.273.31; 03558.77.79; 03558. 273.29 и 03558.273.27

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1360.75 лева.

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик М.Б.Р. ***, ЕГН: ********** на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 3000 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, образуван при подялба на имот 03558.273.22, Номер по предходен план: няма,  съседи:03558.273.32; 03558.77.99; 03558.77.79; 03558.273.30 и 03558.273.27

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1360.75 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ и обявява за собственик Н.Б.Р. ***, ЕГН: ********** на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03558.273.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-26/01.04.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ЦЕРОВ ДОЛ”, Площ: 3000 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Широколистна гора, образуван при подялба на имот 03558.273.22, Съседи: 03558.273.21, 03558.77.96, 03558.77.79, 03558.273.31 и 03558.273.27.

Общата пазарна стойност на дела е в размер на 1360.75 лева.

ОСЪЖДА М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 402.98 лв. /четиристотин и два лева и деветдесет и осем стотинки/, на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, а на  В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 / шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/ разноски по делото, съобразно стойността на дела и на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА В.Р.Г. ***, ЕГН: **********  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 80.60 /осемдесет лева и шестдесет стотинки/, на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, а на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/ разноски по делото, съобразно стойността на дела и на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Д.Н.Д. ***, ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 80.60 /осемдесет лева и шестдесет стотинки/, на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/, а на В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 /шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/,  разноски по делото, съобразно стойността на дела му на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА М.К.С. ***, ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 80.60 /осемдесет лева и шестдесет стотинки/, на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/, а на В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 / шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/,  разноски по делото, съобразно стойността на дела му на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Г. Р.Т. ***,  ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 80.60 /осемдесет лева и шестдесет стотинки/, на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/, а на В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 /шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/,  разноски по делото, съобразно стойността на дела му на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Т.Х.М. ***, ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 40.30 /четиридесет лева и тридесет стотинки/ на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/, а на В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 /шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/,  разноски по делото, съобразно стойността на дела му на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Р.Х.М.-***, ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 40.30 /четиридесет лева и тридесет стотинки/ на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/, а на В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 /шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/,  разноски по делото, съобразно стойността на дела му на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА К.П.К. ***, ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 40.30 /четиридесет лева и тридесет стотинки/ на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/, а на В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 /шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/,  разноски по делото, съобразно стойността на дела му на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Т.П.Р. ***, ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 40.30 /четиридесет лева и тридесет стотинки/ на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/, а на В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 /шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/,  разноски по делото, съобразно стойността на дела му на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА М.Б.Р. ***, ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 40.30 /четиридесет лева и тридесет стотинки/ на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/, а на В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 /шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/,  разноски по делото, съобразно стойността на дела му на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Н.Б.Р. ***, ЕГН: **********  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС държавна такса в размер на 40.30 /четиридесет лева и тридесет стотинки/ на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** сумата от 110.60 /сто и десет лева и шестдесет стотинки/, а на В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 68.12 /шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки/,  разноски по делото, съобразно стойността на дела му на основание чл. 355, изр.1 от ГПК.

ОСЪЖДА В.Р.Г., Д.Н.Д., М.К.С., Г. Р.Т., Т.Х.М., Р.Х.М.-Г., К.П.К., Т.П.Р., М.Б.Р.  и Н.Б.Р. с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплатят на  М.Ц.Х. ***,  ЕГН: ********** по 8.21 /осем лева и двадесет и една стотинки/ всеки един от тях, за уравняване на дяловете.

ОСЪЖДА М.Ц.Х.,  В.Р.Г.,  М.К.С., Г. Р.Т., Т.Х.М., Р.Х.М.-Г., К.П.К., Т.П.Р., М.Б.Р.  и Н.Б.Р. с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплатят на  Д.Н.Д. ***, ЕГН: ********** по 7.70 /седем лева и седемдесет стотинки/  всеки един от тях, за уравняване на дяловете.

ОСЪЖДА М.Ц.Х.,  В.Р.Г.,  Д.Н.Д., Г. Р.Т., Т.Х.М., Р.Х.М.-Г., К.П.К., Т.П.Р., М.Б.Р.  и Н.Б.Р., с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплатят на М.К.С. ***, ЕГН: ********** по 6.60 /шест лева и шестдесет/ стотинки/  всеки един от тях, за уравняване на дяловете.

 ОСЪЖДА М.Ц.Х.,  В.Р.Г.,  Д.Н.Д., Г. Р.Т., , Р.Х.М.-Г., К.П.К., Т.П.Р., М.Б.Р.  и Н.Б.Р.  и М.К.С. с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплатят на Т.Х.М. ***, ЕГН: ********** по 59.15 /петдесет и девет лева и петнадесет стотинки/ всеки един от тях, за уравняване на дяловете.

ОСЪЖДА В.Р.Г. ***, ЕГН: ********** да заплати  на М.Ц.Х.,  В.Р.Г.,  Д.Н.Д., Г. Р.Т., Р.Х.М.-Г., К.П.К., Т.П.Р., М.Б.Р., Н.Б.Р., М.К.С. и Т.Х.М. с посочени по-горе адрес и ЕГН,  по 55.58/петдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/ лева на всеки един от тях,  за уравняване на дяловете.

ОСЪЖДА  М.Ц.Х.,  В.Р.Г.,  Д.Н.Д., Г. Р.Т.,  К.П.К., Т.П.Р., М.Б.Р.,  Н.Б.Р.,  М.К.С. и В.Р.Г., с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплатят на  Р.Х.М.-Г. по 59.56 /петдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/ лева всеки един от тях, за уравняване на дяловете.

ОСЪЖДА К.П.К. ***, ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Ц.Х., Д.Н.Д., М.К.С., Т.Х.М., В.Р.Г., Р.Х.М.-Г., Т.П.Р., М.Б.Р.  и Н.Б.Р. по 35.33 /тридесет и пет лева и тридесет и три стотинки/ на всеки един от тях, за уравняване на дяловете.

ОСЪЖДА Т.П.Р. ***, ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Ц.Х., Д.Н.Д., М.К.С., Т.Х.М., В.Р.Г., Р.Х.М.-Г., М.Б.Р.,  К.П.К. и Н.Б.Р. с посочени по-горе адрес и ЕГН, по 35.33 /тридесет и пет лева и тридесет и три стотинки/ на всеки един от тях, за уравняване на дяловете.

ОСЪЖДА М.Б.Р. ***, ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на М.Ц.Х., Д.Н.Д., М.К.С., Т.Х.М., В.Р.Г., Р.Х.М.-Г., Т.П.Р.,  К.П.К. и Н.Б.Р., с посочени по-горе адрес и ЕГН, по 35.33 /тридесет и пет лева и тридесет и три стотинки/ на всеки един от тях, за уравняване на дяловете.

ОСЪЖДА Н.Б.Р. ***, ЕГН: **********  ДА ЗАПЛАТИ  на М.Б.Р., М.Ц.Х., Д.Н.Д., М.К.С., Т.Х.М., В.Р.Г., Р.Х.М.-Г., Т.П.Р.,  К.П.К., с посочени по-горе адрес и ЕГН, по 35.33 /тридесет и пет лева и тридесет и три стотинки/ на всеки един от тях, за уравняване на дяловете.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му пред Ловешки окръжен съд.

 

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: