Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 №18

                                                                      гр. Троян, 19.01.2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично заседание на петнадесети януари, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

при секретаря Е.П.,

като разгледа докладваното от съдията ИВАНОВА гр.дело № 836 по описана ТРС за 2014 г., за да се произнесе, съобрази:

 

         Производството е по реда на чл.239 от ГПК.

Н.В.Н. ***, в качеството си на майка и законен представител на малолетната си дъщеря И.М.П., родена на ***г., е предявила два обективно съединени иска с правно основание чл. 143 ал.2 от СК – дължима от родителите издръжка на дете и по  чл.149 от СК – издръжка за една година минало време.

В исковата молба ищцата е изложила, че с ответника са съжителствали на семейни начала, от което съжителство е родена дъщеря им И.П.. Твърди, че от месец март 2013г. с ответника са във фактическа раздяла, като от тогава до  настоящия момент тя единствена полага грижи за отглеждането и  възпитанието на дъщеря им.

Прави искане за заплащане на месечна издръжка в размер на 120.00 лева месечно,  считано от 30.10.2014г., както и издръжка за  една година минало време, считано за периода от 30.10.2013. до 30.10.2014г. в размер на 120.00 лева или в общ размер на 1440.00лева.

За установяване на обстоятелствата по исковата молба са ангажирани писмени доказателства.

При предвидената процедура по реда на чл.131 ал.1 от ГПК  ответникът не е представила писмен отговор по така предявените искове. За насроченото открито съдебно заседание, редовно призован не се явява и не изразява становище, не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

         За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани не се явява представител, депозиран е по делото социален доклад, в който е изложено, че грижите по отглеждането и възпитанието на детето са поети  изцяло от майката и  са налице обстоятелства, доказващи необходимостта  ответникът да  заплаща издръжка за малолетната си дъщеря.

         Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От фактическа страна, съдът намира за установено следното:

Видно от  приложеното на л.2 Удостоверения за раждане от ***г***.Троян, ответникът М.Ц.П., ЕГН ********** е баща на малолетната И., чиято майка е Н.В.Н..

От приложения и приет като доказателство по делото социален доклад от Д”СП” гр.Троян с вх.№7916  от 22.12.2014г. на ТРС се установява, че ищцата, с малолетната си дъщеря живее със своите  баба  и баща в жилище, находящо се в с.Борима, община Троян, обл.Ловеч, представляваща двуетажна къща. Разходите за обгрижването на детето, се поемали основно от ищцата, като нейните близки и  помагат.                                          Ищцата, чрез процесуалния си представител – адв.Светла Станчева от ЛАК, в проведеното на 15.01.2015г. открито съдебно заседание е направила искане за постановяване на неприсъствено решение.                                                                         Съдът, като взе предвид направеното от ищцата искане за постановяване в нейна полза на неприсъствено решение и като съобрази, че са налице предпоставките на чл.238 и следващите от ГПК за уважаване на искането, а именно, че с определението си по чл.131 от ГПК, както и с връчените на ответника съобщение за връчване на препис от исковата молба и подаване на писмен отговор (чл.131 ГПК) и  призовка за страна за открито съдебно заседание (чл.142 ГПК), на същият са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, като взе в предвид, че предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявените искове  бъдат уважени.

На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, съдът допуска предварително изпълнение на решението.

При този изход на процеса, ответникът следва да бъде осъден да заплати  на Държавата по сметка на Районен съд гр.Троян сумата от 172.80 /сто седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/  лева  дължима ДТ за иска по чл.143 ал.ІІ от  СК и сумата от 57.60 /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/  лева за иска по чл.149 от СК, а на ищцата – сторените по делото разноски за един адвокат в размер на 200.00 /двеста лева/.

Воден от горното, съдът

 

                                               РЕШИ:

 

 
 


         ОСЪЖДА М.Ц.П., ЕГН ********** *** да заплаща на Н.В.Н., ЕГН ********** ***, в качеството си на майка и законна представителка на малолетната си дъщеря И.М.П., родена на ***г., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева,  считано от  30.10.2014г.  за в бъдеще, заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

         ОСЪЖДА М.Ц.П., ЕГН ********** *** да заплаща на Н.В.Н., ЕГН ********** ***, в качеството си на майка и законна представителка на малолетната си дъщеря И.М.П., родена на ***г., ЕГН ********** сумата от  1440.00 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева  представляваща размера на дължима издръжка по чл.149 от СК за периода 30.10.2013г. до 30.10.2014г,. заедно със законната лихва, считано от 30.10.2014г. до окончателното и  изплащане.

 На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК, съдът допуска предварително изпълнение на решението.

 ОСЪЖДА М.Ц.П., ЕГН ********** *** да заплати на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, сумата от 230.40 /двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща дължима ДТ съобразно уважените искове по  чл.143 ал.ІІ  и чл.149 от СК, а на Н.В.Н., ЕГН ********** *** сторените по делото разноски за един адвокат в размер на 200.00 /двеста/ лева.

         Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: