РЕШЕНИЕ

 

                                                                          197

 

                                                гр. Троян, 03.07.2015 год.

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори състав, в публично заседание на четвърти юни две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

При секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 838  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

                                                                                                                                                         Производство с правно основание чл.422 от ГПК.                                                   

        

Предявена е искова молба от Дирекция за национален строителен контрол гр. София, представлявана от  инж. Милка Миткова Гечева против ответника Т.С.Д. *** с правно основание чл.422 ал.1 от ГПК.

Претенцията е за заплащане на сумата от 980.45 – деветстотин и осемдесет лева и четиридесет и пет стотинки, представляваща разходи  по принудително премахване на незаконен строеж: „Гараж” в поземлен имот с кад. № 73198 503 89 по кадастралната карта на гр. Троян, представляващ УПИ ІІ, кв. 205 в гр. Троян, ведно със законната лихва, считано от 07.05.2014г. до окончателното изплащане на вземането, както и сторените по делото разноски.

Излага се, че за така дължимата сума ищецът се е снабдил със заповед по чл. 417 от ГПК № 236 от 09.05.2014г., оспорена от Д., с оглед на което е предявен и настоящият установителен иск.

В съдебно заседание, ищецът се представлява от юрисконсулт Радина Данаилова. Исковата претенция се поддържа в хода на производството и по съществото на спора от юрисконсулт Данаилова, излагайки подробни аргументи за основателност на предявения иск.

В предвидения по реда на чл.131 от ГПК срок, ответникът  е представил писмен отговор, в който е изразил становище за допустимост, но неоснователност на предявения иск. Твърди, че от приложените към исковата молба доказателства не може да се установи наличие на задължение, за което да бъде издадена заповед за изпълнение по реда на ГПК.

В съдебно заседание, редовно ризован се явява лично и с упълномощен защитник – адв.Венелин Ангелов, който по съществото на спора поддържа становище  за неоснователност на исковата претенция.

СЪДЪТ, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

В полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК № 236 от 09.05.2014г. по ч.гр.д. № 365/2014г. по описа на ТРС за парично задължение, предмет на предявения иск в рамките на настоящото исково производство. Срещу издадената заповед, длъжникът е депозирал възражение в рамките на законоустановения срок.

Със Заповед №ДК-02-ЛЧ-13/23.10.2009г. началникът на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Ловеч на основание чл.225, ал.1 е наредил да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ „Гараж", находящ се в поземлен имот с кад.№73198.503.89 по кадастралната карта на гр. Троян, представляващ УПИ ||, кв. 205, извършен от Т.С.Д.. В разпоредителната част на Заповедта, компетентният орган нарежда премахването на незаконния строеж и указва, че при неизпълнение в срок, за сметка на извършителя органите на ДНСК ще пристъпят към премахване на незаконния строеж по принудителен ред, самостоятелно или съвместно с лица, на които това е възложено съгласно чл.225, ал.4 от ЗУТ.

Заповедта е изпратена на извършителя с писмо изх. № Тр-ж/68/-00-605/28.10.2009г., което е получено на 02.11.2009г. видно от приложеното  известие за доставяне ИД РS 5500 000YNH T. Същата не е обжалвана и е влязла в сила на 16.11.2009г., видно от представения Констативен протокол от 17.11.2009г.

На извършителя – ответник е изпратена покана за доброволно изпълнение изх. № Тр-ж/68/-00-753/21.12.2009г., с която е даден срок за изпълнение и е съобщено, че при неизпълнение ДНСК ще пристъпи към принудително изпълнение на Заповедта. Поканата е получена на 28.12.2009г. видно от приложеното известие за доставяне ИД РS 5500 001ЕАА Q .

С писмо изх. № Тр-ж 09/68/-00-213/23. 04.2010г., получено на 26.04.2010г. съгласно известие за доставяне № ИД РS 5500 002JVU 1,  Т.С.Д. е уведомен за стойността на принудителното премахване, като му е указано, че към момента на получаване на писмото все още има възможност да изпълни доброволно Заповедта, като е указано, че при принудително й изпълнение разходите ще бъдат за негова сметка. От страна на Д. не е последвало действие по изпълнение на Заповедта и доброволното ремахване.

Представен е констативен протокол №ДК-02-Лч-13-6/12.01.2010г. с който е констатирано, че адресатът на Заповедта не е премахнал незаконния строеж в указания му с поканата по чл.277, ал. 1 от АПК срок за доброволно изпълнение, поради което органите на РДНСК-Ловеч са пристъпили към принудително изпълнение на Заповедта, като на основание чл. 225, ал.4 от ЗУТ и чл.6, ал.2 от Наредба № 13, за изпълнител на премахването на незаконния строеж е избрана фирма „Славеястрой" ЕООД. За изпълнителя и за датата на принудителното премахване Т.С.Д. е уведомен с писмо за възлагане на принудителното изпълнение изх. ЛЧ-1090-04-715/01.07.2010г. на зам. началника на ДНСК .

Съставен протокол за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение- Приложение №3 към чл.10 от Наредба №13 в присъствието на представители на сектор Ловеч към РДНСК-Северозападен район, „Славеястрой" ЕООД, община Троян, РУ МВР-гр. Троян и нотариус Борис Кожухаров, както и протокол Приложение №4 по чл.13 от Наредбата за състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното изпълнение, с който е констатирано приключилото принудително премахване на незаконния строеж, респективно изпълнението на Заповедта.

За направените разходи по премахването на основание чл. 15 от Наредба № 13 на 22.07.2010г. от служители на сектор Ловеч към РДНСК-Северозападен район и представител на „Славеястрой" ЕООД е съставен протокол приложение № 5 по чл. 15 от Наредба 13 за извършените видове работи и тяхната парична стойност, която възлиза на 980,45 лева (деветстотин и осемдесет лева и четиридесет и пет стотинки) с включен данък върху добавената стойност. Въз основа на този протокол, установяващ стойността на извършените фактически разходи по принудителното премахване на незаконния строеж, „Славеястрой" ЕООД е издало на ДНСК фактура № 0000000023/22.07.2010г., по която ДНСК е извършила плащане в размер на 980,45 лв. с вкл. ДДС, видно от бюджетно платежно нареждане от 27.08.2010г. ,в изпълнение на договорните си задължения.

След извършеното принудително изпълнение на Заповедта на основание чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, съгласно който принудителното премахване е за сметка на извършителя, ДНСК е предприела действия за събиране на вземането си, като е изпратена покана за доброволно изпълнение на парично задължение изх. №ЛЧ-1090-07-249/27. 10.2010 г. в която са индивидуализирани основанието и размера на задължението на Т.С.Д. и е указан срок за доброволно плащане. Поканата е получена на 04.11.2010г. видно от приложеното известие за доставяне ИД РS 1606 004QEF Н.  

При така установеното от фактическа страна съдът възприе следните правни изводи:

За успешното провеждане на установителния иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК в тежест на ищеца е да докаже съществуването на вземането - пораждането на задължението, а ответникът – че то е погасено.

Редът за премахване на незаконни строежи от първа, втора или трета категория или части от тях е уреден в чл. 225 ЗУТ, както и в Наредба № 13 от 23.07.2001г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол /обн., ДВ, бр. 69 от 7.08.2001г., в сила от 7.08.2001г./. Съгласно тази регламентация, в случай на констатиране на незаконен строеж, Началникът на ДНСК издава заповед за премахване на незаконен строеж въз основа на констативен акт на длъжностни лица на дирекцията. Актът се връчва на заинтересованите лица, които могат да подадат възражения в 7 дневен срок. Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от органите на ДНСК по ред, установен с наредба на министъра на инвестиционното проектиране. Принудителното премахване е за сметка на извършителя и на строителя, когато строежът е извършен без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж /чл. 225, ал. 6, т. 3 вр. ал. 2, т. 2 от ЗУТ/. Последният следва да заплати сумата на направените разходи за премахването.

По отношение на основния спорен по делото въпрос, че адресат на заповедта не следва да е настоящия ответник, тъй като видно от приложените по в.гр.д №563/2011г. на ЛОС, образувано по въззивна жалба срещу Решение №244 от 20.10.2011г., постановено по гр.д.№526/2011г. на ТРС  доказателства, към момента на издаване на заповед №ДК-02-Лч-13/23.10.2009 г. на РДНСК-Ловеч и последвалите действия на административните органи, Т.Д. не  е бил собственик на процесното помещение, съдът приема следното:  При провеждане на особеното административно производство по издаване на Заповед № ДК-02-Лч-13/23.10.2009 г., администравинтия орган е определил за адресат на административния акт лицето Т.С.Д. установявайки, че това лице е извършило строителство на  стоманобетонов гараж с размери 4.55м./4.90м. и височина 2.00 м., през 1996г., съгласно Констативен акт от 01.04.1998г. Действително Констативния акт не е приложен по делото, но същия не е оспорен по съответния ред. Отделно от това, в приобщеното като доказателство по настоящото дело в.гр.д.№563/2011г. на ЛОС са налице множество доказателства, съдържащи волеизявления на Т.Д., от които се установява, че същия се счита за собственик на процесния незаконен „гараж”  /л.38,39,40 от в.гр.д.№563/2011г. на ЛОС / както и в собственоръчно подадена от Т.Д. *** /л.43- гръб и  отговора от РП-Троян, по повод цитираната жалба – л.45- гръб в.гр.д.№563/2011г. на ЛОС /.

По аргумент от чл.225, ал.6 от ЗУТ, надлежен адресат на разпореждането за премахване на незаконен строеж може да бъде, както извършителят на строежа, така и неговия собственик, в случаите когато двете качества не характеризират едно и също лице /в този смисъл вж.Решение №13971/07.11.2012г. на ВАС по адм.д. №8756/2012г., Решение №1773/06.02.2012г.на ВАС по адм.д. №14445/2011г., Решение №3765/15.03.2012г. по адм.д. №12916/2011г./. В настоящия казус ответника Д. се установи, че е извършител на незаконния строеж и като такъв следва да понесе последиците от премахването му.

Съгласно дадената легална дефиниция на понятието в § 1 от ДР на Наредба № 13/2001г., "премахване на незаконен строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние негоден за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда. От представения  по делото протокол за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение -Приложение № 3 към чл. 10 от Наредба № 13 –л.29/ се установява по категоричен начин състоянието на строежа и на строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение.

От представения  на л.30 от делото Протокол - Приложение №4 по чл.13 от Наредбата за състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното изпълнение, е констатирано приключилото принудително премахване на незаконния строеж, респективно изпълнението на Заповедта.

За направените разходи по премахването на основание чл. 15 от Наредба № 13 на 22.07.2010г. от служители на сектор Ловеч към РДНСК-Северозападен район и представител на „Славеястрой" ЕООД е съставен протокол приложение № 5 по чл. 15 от Наредба 13 /Приложение 13/ за извършените видове работи и тяхната парична стойност, която възлиза на 980,45 лева (деветстотин и осемдесет лева и четиридесет и пет стотинки) с включен данък върху добавената стойност. Въз основа на този протокол /л.31/ установяващ стойността на извършените фактически разходи по принудителното премахване на незаконния строеж, „Славеястрой" ЕООД е издало на ДНСК фактура № 0000000023/22.07.2010г. -Приложение №14 /л.32/, по която ДНСК е извършила плащане в размер на 980,45 лв. с вкл. ДДС, видно от бюджетно платежно нареждане от 27.08.2010г. /Приложение №15/ в изпълнение на договорните си задължения /л.33/.

След съвкупна преценка на събраните по делото писмени доказателства, решаващият състав приема, че към деня на принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж - на 22.07.2010г., заповедта на Началник Сектор Ловеч при РДНСК  не е била доброволно изпълнена от извършителя на строежа Трифонов, който факт е установен и не беше опроверган с други доказателства.

Следователно са осъществени материалноправните предпоставки за ангажиране отговорността на ответника при условията на чл. 225, ал. 6 ЗУТ. Предявеният на това основание иск се явява основателен и следва да бъде уважен.

По отношение на направеното  възражение от ответника за настъпила погасителна давност на претендираната от ищеца сума:

Данните по делото сочат, че почти една година след влизането на заповедта по чл. 225 ЗУТ в сила, за принудителното й изпълнение са предприети последователни действия от органа по изпълнението поради липса на доброволно изпълнение.

След като адресатът е пропуснал възможността доброволно да осъществи изпълнението на административния акт, последващите принудителни действия са задължителни за изпълнение. Без съмнение изпълнението-премахване на незаконно строителство е обвързано с вероятна възможност от понасяне на вреди от страна на собственикът.

Фактите по делото обосновават извод, че органът по принудителното изпълнение не е допуснал нарушения на процедурата и материалноправните изисквания по смисъла на Наредба № 13/2001 г. на МРРБ за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК.  Органът по изпълнението е започнал процедурата по привеждане в изпълнение на влязлата в сила заповед, като на основание чл.277 от АПК е изпратил на извършителя на незаконния строеж покана за доброволно изпълнение, изпълнени са изискванията на чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 13/2001 г. на МРРБ – извършване оглед на място, съставяне на констативен протокол за установяване липса на доброволно премахване на незаконния строеж  и т.н. Констатира се спазена процедура по чл. 6 от наредбата. Сключен е договор с фирма - изпълнител, стойността на принудителното събаряне на конкретния незаконен строеж, е посочена в оферта на изпълнителя по видове работи, ед.мярка, количество, ед.стойност. Възложено е принудителното изпълнение на заповедта и на основание чл. 7 от наредба № 13/2001 г. е определен период от време, в който следва да се осъществи принудителното премахване.

Настоящия състав счита, че не са налице  основания за прекратяване на изпълнителното производство по чл. 282 ал. 1 т. 9 от АПК - поради погасяване по давност, тъй като не са налице материални предпоставки за това, тъй като от деня, в който задължението е станало изискуемо до получаването на поканата по чл. 277 от АПК не са изтекли пет години по смисъла на чл. 285 АПК. В този смисъл възражението за погасяване на задължението по давност съдът намира за неоснователно.

Относно разноските:

Имайки предвид установяване на вземанията по издадената заповед за изпълнение, то следва да се постанови осъдителен диспозитив за разноските направени в заповедното производство, съобразно ТР № 4/2013г. от 18.06.2014г., т.12.

На основание чл. 78, ал. 1 вр.ал.8 от ГПК ищецът има право на разноски. Съдът определя юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева, на основание чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, поради което установеният размер на реализираните от него съдебно - деловодни разноски възлиза на 325.00 лева /25 лева държавна такса и 300 лева юрисконсултско възнаграждение/, които следва да се присъдят в полза на ищеца, с оглед направеното в тази насока искане.

Мотивиран от така изложените съображения, Троянски районен съд

                         

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между ищеца ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ /ДНСК/, ЕИК 130008993, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, представлявана от  инж. Милка Миткова Гечева от една страна и ответника Т.С.Д., ЕГН **********, с адрес: *** от друга, че В ПОЛЗА НА ИЩЕЦА СЪЩЕСТВУВА ВЗЕМАНЕ ПРОТИВ ОТВЕТНИКА, в размер на 980,45 /деветстотин и осемдесет лева и четиридесет и пет стотинки/ лева, представляваща направени от ДНСК разноски по принудителното премахване на незаконен строеж съгласно Заповед №ДК-02-ЛЧ-13/23.10.2009г. на началника на РДНСК- Ловеч, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от дата на подаване на заявлението 08.05.2014г. до окончателното изплащане на вземането задължението, за което вземане е издадена заповед за изпълнение №236/09.05.2014г. по ч.гр. дело №365/2014г. по описа на ТРС.

ОСЪЖДА Т.С.Д., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ /ДНСК/, ЕИК 130008993, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, представлявана от  инж. Милка Миткова Гечева сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща реализирани от ищеца съдебно деловодни разноски под формата на заплатена държавна такса в заповедното производство по ч.гр.д. №365/2014г. по описа на ТРС, съразмерно установената част на иска, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

ОСЪЖДА Т.С.Д., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ /ДНСК/, ЕИК 130008993, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, представлявана от  инж. Милка Миткова Гечева сумата от 325 /триста двадесет и пет лева/ лева, представляваща реализирани от ищеца съдебно деловодни разноски под формата на заплатена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение при настоящото разглеждане на делото, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

                                               

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: