РЕШЕНИЕ

 

№ 91

 

гр. Троян, 20.03.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  втори  състав, в публичното  заседание на 23.02.2015г. /двадесет и трети февруари две хиляди и петнадесета/ година в състав:

Председател:СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., в присъствието на прокурора………………., като разгледа докладваното от съдията – Иванова   гр. Дело № 863 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

  

Производството е по реда на чл.19 от ЗГР.

Постъпила е молба от М.А.Х., ЕГН **********,  с правно основание чл. 19 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, а производството се движи по реда на чл. 530 от ГПК.

В молбата  М.А.Х. твърди, че е родена на ***г***, Троянска околия, че при раждането е бил съставен Акт за раждане № 17 том I, стр. 375 с дата 29.05.1956г., като в същия е била вписана с рождено име М.А.А.. Въз основа на него е издадено удостоверение за раждане дубликат от 21.02.2014г. с отразени в него същите имена. Твърди, че през целия си живот молителката е била известна в обществото с името „М.”, като това име е отразено във всички официални документи, издадени на нейно име, а именно: лична карта №640522667 от 26.07. 2010г.; свидетелство за завършено основно образование №812 от 20.06.1971г.; свидетелство за зрелост  №3678 от 30.06.1974г.; удостоверение за сключен граждански брак от 19.12.1976г.; международен паспорт издаден на 30.07.2010г. Твърди, че в обществото е известна със собствено име „М.” и никой не я познава като „М.”. Заявява, че разминаването на името, вписано в акта за раждане с всички останали документи и създава значителни неудобства и затруднения, като същите представляват „важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. 1 от ЗГР.

Иска от съда да постанови решение, с което да допусне промяна на собственото име, като за в бъдеще то да бъде М..

В съдебно заседание молителката се явява лично и с упълномощен процесуалнен представител – адв.С.Г. ***.

 За ответника - Община гр.Априлци, представлявана от Кмета Бенко Вълев, редовно призован не се явява представител и не се представлява.

За Районна прокуратура гр. Троян,  редовно уведомена, не се явява представител.

   Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от представените и приети по делото писмени доказателства: Акт за раждане № 17 том I, стр. 375 с дата 29.05.1956г; удостоверение за раждане дубликат от 21.02.2014г; лична карта № 640522667 от 26.07. 2010г.; свидетелство за завършено основно образование № 812 от 20.06.1971г.; свидетелство за зрелост  № 3678 от 30.06.1974г.; удостоверение за сключен граждански брак от 19.12.1976г.; международен паспорт издаден на 30.07.2010г./ по безспорен начин се установява, че е налице разминаване в отразеното собствено име на молителката М.А.Х. с ЕГН ********** в акта за раждане, издаденото въз основа на него удостоверение дубликат и останалите официални документи. Ангажираните по делото гласни доказателствени средства, чрез показания на свидетелите Р.Ц.Ш. и М.П.А.,  потвърждават твърденията на молителката, че същата е известна в обществото със собствено име М.. Свидетелите удостоверяват с показанията си, че  им е известно обстоятелството, че молителката е записана в акта си за раждане с рождено име М., което име се разминава с името, отразено в останалите документи на молителката. Съдът внимателно анализира показанията на свидетелите, с оглед евентуална заинтересованост, но счита, че същите следва да бъдат кредитирани с доверие като обективни, логични и подкрепящи се от останалия по делото доказателствен материал.

 При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Молбата е процесуално допустима, налице е правен интерес от нея. Същата е основателна и доказана.

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определен гражданскоправен субект. Промяната на името е регламентирано като потестативно право, което възниква при точно определени от закона основания  и се упражнява по предвиден в ГПК ред.

 За да се иска промяна на собствено, бащино или фамилно име на дадено лице, чл.19 от ЗГР изисква някое от тях или всичките да са опозоряващи или обществено неприемливи, както и в случаите, когато важни причини налагат това. В конкретния случай в молбата са посочени доводи, които обуславят втората хипотеза на цитираната норма, тъй като молителката във всички официални документи е записана със собствено име, различно от собственото име  отразено в Акт за раждане № 17 том I, стр. 375 с дата 29.05.1956г. и  удостоверение за раждане дубликат от 21.02.2014г. Законодателя не е посочил конкретно кои случаи следва да се считат като „важно обстоятелство”, по смисъла на чл. 19 ал.1 от ЗГР и  съответно налагащо промяна на собствено, бащино или фамилно име. Изхождайки обаче от основните принципи на правото и морала, съдът счита, че предпоставките за промяна на собственото име на молителката М.А.Х. с ЕГН ********** са налице. Действащия на територията на Република България гражданскоправен ред отдава предпочитание на диспозитивното начало и свободната воля на правните субекти. Разминаването на собственото  име на молителката в акта за раждане с останалите официални документи, от една страна ще и създаде значителни неудобства в редица административни производства, а от друга страна това разминаване може да създаде неудобства и в ежедневното  общуване с близки роднини или приятели. Тези неудобства не оправдават наличието на една формалност от административноправна гледна точка.

Воден от гореизложеното съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 19 ал.1 от ЗГР – важни обстоятелства, налагащи промяна на собственото име, и не намира да са налице пречки тази промяна да бъде допусната.

По изложените съображения съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Априлци, представлявана от Кмета Бенко Вълев, че собственото име на М. А.Х. с ЕГН **********, родена на ***г*** от майка М.И.А. и баща А.П.А., отразено в Акт за раждане № 17 от 29.05.1956г.,  том I, стр. 375, следва да бъде променено на „М.” и това име да се отрази в акта за раждане и регистъра на населението, след като настоящото решение влезе в законна сила.

   По силата на чл. 537 ал. 1 от ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община-гр. Априлци, област Ловеч.

                                                                         

                                      Районен съдия: