РЕШЕНИЕ  № 141

 

гр. Троян, 30.04.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на 30.03.2015г. /тридесети март, две хиляди и петнадесета/ година в състав:

Председател: Светла Иванова

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 867 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

          Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян е предявила срещу С.Д.М. ***, установителен иск за съществуване на вземане по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 1904.25 /хиляда деветстотин и четири лева и двадесет и пет стотинки/ лева, ведно със законната лихва, считано от 12.09.2014 година до окончателното изплащане на вземането, сумата 931.28 /деветстотин тридесет и един лева и двадесет и осем стотинки/ лева – мораторна лихва за периода от 01.01.2005 година  до 02.04.2014г. и сумата 69.46 /шестдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки/ лева - разноски по делото за държавна такса, по отношение на С.Д.М. от недобросъвестно получени месечни добавки за социална интеграция по ППЗИХУ. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява представителя – ИД Директор Димка Миховска, която моли съда да уважи изцяло исковата претенция.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответницата С.М. е връчено копие от исковата молба и доказателствата и в предвидения месечен срок същата е представила писмен отговор, с който оспорва предявения иск. В съдебно заседание  М. се представлява от адв. П.Я. ***, който моли иска да бъде отхвърлен.

От приложените към делото писмени доказателства: ч.гр.д. № 728/2014 година по описа на ТРС, Експертно решение № 9242/013/08.02.1994 година на ТЕЛК, Експертно решение на ТЕЛК № 3762/159/05.11.2002 година и Експертно решение на ТЕЛК № 1513/141/26.09.2014 година, Писмо вх.№ 1314/04.03.2015 година от АСП, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян, Заповед № 5028/19.09.2005 година на ДСП-гр.Троян, Удостоверение от 01.09.2005 година, Молба вх.№ 5028/01.09.2005 година, Експертно решение № 0242/08.02.1994 година на ТЕЛК, Заповед № 1741/01.06.2005 година на ДСП-гр.Троян, Заповед № 1741/28.03.2005 година на ДСП-гр.Троян, Молба вх.№ 1741/11.03.2005 година, Социална оценка на С.Д.М., Молба вх.№ 0124/11.01.2005 година, Социален доклад  на ДСП-гр.Троян, Заповед № 0428/30.01.2009 година на ДСП-гр.Троян, Заповед № 0428/25.01.2007 година на ДСП-гр.Троян, Молба-декларация вх.№ 0428/11.01.2007 година, Удостоверение № 9/11.01.2007 година, Социална оценка на С.Д.М., Заповед № 0366/31.03.2006 година на ДСП-гр.Троян, Удостоверение от 09.03.2006 година, Заповед № 0366/27.01.2006 година на ДСП-гр.Троян, Молба вх.№ 0366/09.01.2006 година, Социална оценка на С.Д.М., известие за доставяне от 09.04.2014 година, Заповед № 0169/26.02.2010 година на ДСП-гр.Троян, Молба-декларация вх.№ 0169/27.02.2010 година, Декларация от 24.02.2010 година, Молба – декларация вх.№ 0144/08.02.2010 година, Анкетна карта от 08.02.2010 година, Удостоверение № 8/01.02.2010 година, Социален доклад от ДСП-гр.Троян и Социална оценка на С.Д.М., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

 С.Д.М. *** молба-декларация с вх.№ 1741/11.03.2005 година за отпускане на месечни добавки за социална интеграция по чл. 25, ал.1 от ППЗИХУ  в размер на 6/шест/ лева за периода от 01.01.2005 година до 31.05.2005 година. Издадена е Заповед  № 1741/28.03.2005 година на Директора на ДСП Троян за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 25, ал.1 от ППЗИХУ  в размер на 6/шест/ лева за периода от 01.01.2005 година до 31.05.2005 година, която е изменена със Заповед № 1741/01.06.2005 година на Директора на ДСП Троян за изменение на Заповед № 1741/28.03.2005 година в размер на 8.25 лева за периода от 01.06.2005 година до 31.12.2005 година.

По молба-декларация от С.М. с вх.№ 5028/01.09.2005 година е издадена Заповед № 5028/19.09.2005 година на Директора на ДСП Троян за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 29 от ППЗИХУ  в размер на 8.25 лева за периода от 01.09.2005 година до 31.12.2005 година.

По молба-декларация от С.М. с вх.№ 0366/09.01.2006 година е издадена Заповед № 0366/27.01.2006 година на Директора на ДСП Троян за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 25, ал.1 от ППЗИХУ  в размер на 8.25 лева за периода от 01.01.2006 година до 31.12.2006 година и  Заповед № 0366/31.03.2006 година на за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 29 от ППЗИХУ  в размер на 8.25 лева за периода от 01.01.2006 година до 31.12.2006 година.

По молба-декларация от С.М. с вх.№ 0428/11.01.2007 година е издадена Заповед № 0428/24.01.2007 година на Директора на ДСП Троян за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 25, ал.1 от ППЗИХУ  в размер на 8.25 лева за периода от 01.01.2007 година до 31.01.2010 година и чл. 29 от ППЗИХУ  в размер на 8.25 лева за периода от 01.01.2007 година до 31.01.2010 година, Заповед № 0428/30.01.2009 година за изменение по чл.25, ал.1 от ППЗИХУ в размер на 9.75 лева за периода от 01.01.2009 година до 31.01.2010 година и чл. 29 от ППЗИХУ  в размер на 9.75 лева за периода от 01.01.2009 година до 31.01.2010 година.

По молба-декларация от С.М. с вх.№ 0169/24.02.2010 година е издадена Заповед № 0169/26.02.2010 година на Директора на ДСП Троян за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 25, ал.1 от ППЗИХУ  в размер на 9.75 лева за периода от 01.02.2010 година до 31.01.2014 година и чл. 29 от ППЗИХУ  в размер на 9.75 лева за периода от 01.02.2010 година до 31.01.2014 година.

През периода 2005 година до 2014 година право на месечна добавка за социална интеграция по чл. 25 и чл. 29 от ППЗИХУ са имали лицата с трайни увреждания с определен над 71% ТНР.

Видно от приложената преписка, С.М. *** от 08.02.1994 г. - инвалид втора група. Установява се по делото, че на М. е издадено последващо ЕР на ТЕЛК на 05.11.2002 г. с намалена ТНР 64 %, т. е. към момента на подаване на молбите – декларации за 2005г., 2006г., 2007г. и  съответно 2010г., съгласно цитираната горе нормативна уредба, М. не е имала право да получи месечна добавка за социална интеграция по чл.25 и чл. 29 от ППЗИХУ, тъй като видно от приложеното към преписката на Д”СП”Троян решение на ТЕЛК № 9242, заседание 018 от 08.08.1994 г. е със срок до 07.02.1996 г. При подаване на документите за отпускане на целева помощ е следвало същите да бъдат проверени от съответния служител на ДСП – Троян, при което да бъде констатиран изтеклия срок на решението, като бъдат  дадени указания на молителката да представи актуално решение на ТЕЛК. Вместо това,  Директора на ДСП е издал заповедите, по силата на които М. е получила месечна добавка за социална интеграция по чл.25 и чл. 29 от ППЗИХУ, които помощи са усвоени. Едва в последствие  ищеца е констатирал, че на 05.11.2002 г. е издадено ново решение на ТЕЛК с намалена ТНР 64 %.

Съгласно чл. 14 а ал. 3 от ЗСП е констатирана недобросъвестност от страна на ответницата при получаване на социалните помощи и е издадена заповед РД0501/0041 от 02.04.2014 година, с която М. е следвало да възстанови неправомерно получените суми, която Заповедта не е обжалвана, но не е последвало доброволно плащане от страна на М..

На 12.09.2014 година е подадено заявление от ДСП Троян  за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и е издадена Заповед № 432 от 17.09.2014 година за изпълнение на парично задължение, въз основа на документ по чл.410 от ГПК, за заплащане на кредитора ДСП - Троян процесното задължение. Последвало е възражение и по реда на чл. 415, ал.1 от ГПК ищецът е предявил иск за установяване на вземането си в едномесечен срок.

По реда на чл.131 от ГПК на ответната страна е изпратено копие от ИМ и доказателствата и в предвидения срок е депозиран отговор, с който изразява становище за недопустимост на претенцията за лихва, а по отношение на главницата – неоснователен, тъй като при  подаване на молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция е приложили документите, които са и поискали и съответно указали от ДСП Троян.

С оглед на изложената фактическа обстановка се налагат следните изводи: Още първоначално с подаване на молбата – заявление през 2005г., М. не е имала право да получи месечни добавки за социална интеграция по чл.25 и чл. 29 от ППЗИХУ, тъй като представения документ – решение на ТЕЛК, с което е определена инвалидността на ответницата, е бил с изтекъл срок още през 1996 г. Следвало е съответния служител да констатира това и да даде указание на молителката да представи актуално решение на ТЕЛК, от което да се установи нейното право. Пълномощника на ответницата адв. Я. се позовава на разпоредбата на чл. 30 ал. 2, вр. чл. 29 ал. 2 от АПК, като счита, че в конкретния казус е следвало да бъде приложена, като на М. – в качеството си на заявител е следвало да бъде указано при подаване на заявлението в ДСП-Троян, че са констатирани нередовности, които е следвало да бъдат отстранени в тридневен срок. Установява се в процеса, че не само на М. не са дадени подобни указания, но и представените документи и заявление са счетени за редовни, след което са постановени описаните по-горе заповеди за отпускане на такава помощ. Следователно С.М. е получила процесната сума добросъвестно и не дължи връщането й. При това положение същата не дължи заплащане и на законовата лихва за забава.          

По  така  изложените  съображения  искът  за  признаване  за  установено, че ответника дължи на ищеца процесната сума е неоснователен и недоказан и следва изцяло да бъде отхвърлен.

 На основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да заплати на ответника сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 100 лева.

            Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

            ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения иск по реда на чл. 422 от ГПК от Дирекция „Социално подпомагане”, адрес: гр. Троян, ул. „Сп. Бояджиев” № 10, представител Димка Миховска – ИД Директор срещу С.Д.М., ЕГН **********,*** за съществуване на вземане, както следва: сумата 1904.25 /хиляда деветстотин и четири лева и двадесет и пет стотинки/ лева дължима сума  по Заповед за възстановяване на недобросъвестно получени социални помощи №РД 0501/0041 от 02.04.2014г., издадена от АСП Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян,  ведно със законната лихва, считано от 12.09.2014 година до окончателното изплащане на вземането, сумата 931.28 /деветстотин тридесет и един лева и двадесет и осем стотинки/ лева –мораторна лихва за периода от 01.01.2005 година  до 02.04.2014г. и сумата 56.71 /петдесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/ лева - разноски по делото за държавна такса.

ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане”, адрес: гр. Троян, ул. „Сп. Бояджиев” № 10, представител Димка Миховска – ИД Директор да заплати на С.Д.М., ЕГН **********,*** сумата 100.00 –  сто лева, сторени съдебно деловодни разноски в настоящето производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 Районен съдия: