О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                                      гр. Троян, 20.11.2015 г.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на 20.11.2015г. /двадесети ноември, две хиляди и петнадесета/ година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

при секретар............................., като разгледа докладваното от съдията гр.дело 869 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази:

 

         Производство с правно основание чл.119 ал.3 от ГПК.

 

В Троянски Районен съд е образувано гр.дело №869/2015г.  по подадена искова молба вх.№6141 от 09.10.2015г. от М.М.К., ЕГН **********, понастоящем  в ***, против М.М.К. с посочен в ИМ адрес ***, с която ищецът, в качеството си на родител претендира издръжка от детето си.

         В срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал отговор с вх.№7165 от 19.11.2015г.  по описа на ТРС, с която прави възражение за неподсъдност на делото пред РС-Троян, като моли същото да бъде изпратено за разглеждане на компетентния РС-гр.Велико Търново, тъй като адреса на ответника е гр.Велико Търново ул.Сливница №54.

         По реда на Наредба №14/18.11.2015г. е изискана справка за постоянен и настоящ адрес на ответника, от която се установява, че същия е гр.Велико Търново ул.Сливница №54.

Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес на ответника.

В чл.112 от ГПК е предвидена особена местна подсъдност на исковете за издръжка, които могат да се предявят и по постоянния адрес на ищеца.  В разглеждания случай, доколкото в исковата молба е посочено, че понастоящем ответника е в ***, очевидно е имал намерението да се ползва от привилегията по чл.112 от ГПК.

По реда на Наредба №14/18.11.2015г. е изискана и предоставена справка от която се установява, че постоянния и настоящ адрес *** Търново.

Следователно меродавният за подсъдността по чл.112 от ГПК постоянен адрес ***, а настоящият адрес /в случая  - ***/ е без значение за подсъдността.

Подсъдността на делото по правилата на местната подсъдност е положителна процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на иск, за наличието на която съдът не следи служебно /с изключение на подсъдността по чл.109 от ГПК/.

За десезирането на местно некомпетентния съд е необходимо възражение за неподсъдност, което съгласно чл.119, ал.3 от ГПК следва да бъде направено в срока за отговор на исковата молба. В случая възражението за неподсъдност на делото е направено в срока по чл.119, ал.3 от ГПК, поради което образуваното производство пред Троянски районен съд следва да бъде прекратено.

На основание чл.118, ал.2 от ГПК делото следва да бъде изпратено по подсъдност на надлежния съд –Районен съд гр.Велико Търново, в района на който са постоянните адреси на ищеца и на ответника.

Воден от горното и на основание чл.119 от ГПК, съдът

 

                                О П Р Е Д Е Л И :

 

        

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №869/2015 г. по описа на Троянски районен съд.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Велико Търново.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред Ловешки окръжен съд.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: