Р Е Ш Е Н И Е

 

  106

03.04.2015 година, град Троян

 

ТРОЯНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори граждански състав,  в проведеното на 13.03.2015г. /тринадесети март две хиляди и петнадесета/ година открито съдебно заседание в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Съдебен секретар: Е.П., като разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА Гражданско дело № 902 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК вр. пар.31 ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ вр. пар.4з ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Настоящото дело е образувано по постъпило от Областна администрация Ловеч уведомително писмо, в едно с преписка АП-14-44/2014г., образувана по жалба с вх.№ АП-14-44/2014г. от С.П., срещу отказа на Кмета на Община Троян да издаде заповед по реда на §31 ал.З от ПЗР на МПС №234 от 16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСП33.

За ответната страна - Община гр. Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова, р.пр. се явява юриск. Цвета Димова с пълномощно приложено по делото

След преценка на събраните в производството доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

С.Я.П. е ползвател на имот, предоставен му  по силата на актове на Президиума на НС, на ДС и на МС с удостоверение №2177 от 30.05.1984г. в местността „Габърска” в землището на с.Балабанско, категоризирана от Общинска поземлена комисия /сега ОС”Земеделие”/ като земя 6 категория.

Със Заповед №126 от 26.01.1999г. на основание чл.62 ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във вр. с пар.4 „а” от ПЗР на ЗСПЗЗ и Решение №21 от Протокол №6 от 10.08.1998г. на Комисията, назначена със Заповед №40/12.02.1998г. на Община Троян, на С.Я.П. му е признато правото  да придобие собственост върху 600 кв.м. земя в местността „Габърска” на с.Балабанско, Община Троян, като  на имота, съобразно Наредбата и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделски земи, приета с Постановление №118/26.05.1998г. на МС се извърши оценка.

От представения по делото протокол от 16.09.1998г. на Община Троян се установява, че на основание пар.5 ал.3 и 7 от ППЗСПЗЗ, е определена комисия, която е констатирала, че С.Я.П. е направил искане за оценка на имота. Комисията е констатирала, че са налице предпоставките на  параграф 4”а” ал.1 от ППЗСПЗЗ и ползвателя – С.П. има право да придобие собственост на 600 кв.м. от предоставената му по ПМС земя, като оценката на същата е посочена в размер на 15600 /петнадесет хиляди и шестстотин/  лева.

С молба от С.П.,***-02-362 от 09.05.2014г. /л.30/, жалбоподателя е направил искане за оценка на ПИ, предоставен му по  пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „Габърска”, землището на с.Балабанско, община Троян.

От приложеното по делото уведомително писмо от Община Троян изх.№ 3-02-362 от 21.05.2014г. с адресат С.П. /л.34/ е отказано извършването на оценка, тъй като плана на новообразувани имоти /ПНИ/ по пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен със Заповед №РД-07-194/24.10.2013г. на Областен управител на Област Ловеч, в който имотът на П. е отразен с идентификатор №02302.467.1. и правоимащите е следвало до края на 2013година да подадат молба за оценка, което жалбоподателая не е сторил.

            Горната фактическа обстановка, принципно безспорна между страните, съдът приема за установена въз основа на доказателствата по административната преписка и тези, ангажирани от страните в хода на производството,  чийто съвкупен анализ не налага различни изводи.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е депозирана в законоустановения срок, от легитимирани субекти и при наличие на правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна, поради следните съображения:

Въз основа на представените по делото писмени доказателства настоящият съдебен състав приема, че бившият ползвател С.Я.П. е придобил правото на собственост върху 600кв.м. земя в местността „Габърска” на с.Балабанско, Община Троян, съответстващ № на идентификатор №02302.467.1 по ПНИ по реда на §4а ал.1 от ПЗР ЗСПЗЗ, като процедурата по трансформиране на неоспореното му право на ползване в право на собственост е приключила със съставянето на  Заповед №126 от 26.01.1999г. на Община Троян.

Същевременно между страните е безспорно, че жалбоподателя е бил ползвател на имот, предоставен му  по силата на актове на Президиума на НС, на ДС и на МС с удостоверение №2177 от 30.05.1984г. в местността „Габърска” в землището на с.Балабанско, категоризирана от Общинска поземлена комисия /сега ОС”Земеделие”/ като земя 6 категория.            Безспорно е между страните също, че на основание §.5 ал.3 и 7 от ППЗСПЗЗ, е определена комисия, която е констатирала, че са налице предпоставките на  §4”а” ал.1 от ППЗСПЗЗ и ползвателя – С.П. има право да придобие собственост на 600 кв.м. от предоставената му по ПМС земя, като оценката на същата е посочена в размер на 15600 лева.

Действително С.П. е  инициирал производството след изтичане на 30-дневния срок по §31 ал.1 от ПЗР ППЗСПЗЗ, считано от датата на влизане на ПНИ в сила на 24.10.2013г.

Според константната съдебна практика обаче, този срок не е преклузивен и пропускането му не води нито в промяна на материалното право на собственост, нито в погасяване възможността за трансформирания собственик да поиска да закупи придобитите вече 600 кв.м.

Правоимащите по § 4а, 4б, 4в и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ в 30-дневен срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти могат да подадат молба за оценка до кмета на общината, която съдържа данни за имота и за подобренията, които ще се оценяват, както и данни за собственика и за ползвателя. В случая производството е започнало по искане на бившия ползвател, чието право на ползване е трансформирано в право на собственост след приключило производство по §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. С одобрения и влязъл в сила план на новообразуваните имоти за него е отреден имот, за който с предходен влязъл в сила административен акт му е признато право да придобие собственост и този имот той следва да заплати на бившия собственик. Материалното право на бившия ползвател да придобие собственост по отношение на имота възниква с отреждането, предвидено с влезлия в сила план на новообразуваните имоти. Срока в който правоимащият може да поиска изготвяне на оценка не може да преклудира вече признатите му права, поради което следва да се приеме, че този срок има инструктивен характер и цели дисциплиниране на страните в административното правоотношение. В този смисъл, с изтичане на срока по §31, ал.1 от ПЗР на ПМС №234 от 16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ не се преклудира правото на бившия ползвател поиска изготвяне и утвърждаване на оценка. Това негово материално право е възникнало с отреждането по плана на новообразуваните имоти и след влизането му в сила разпореждането на този стабилен административен акт е задължително както за адресатите му, така и за административния орган, който следва да приключи производството с оценка изготвена по реда на §31, ал.2 от ПЗР на ПМС №234 от 16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ. /Решение №12709 от 29.10.2010г. на ВАС по адв.дело№16527/2009г. на ІV о-е докладчик съдията Татяна Хинова/.

При този изход на делото съдът намира, че са налице основания по см.чл.146 от АПК за претендираната отмяна на отказа на Община Троян за извършване на оценка на 600кв.м. земя в местността „Габърска” на с.Балабанско, Община Троян, съответстващ № на идентификатор №02302.467.1 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/.

Жалбоподателя не претендира за разноски в настоящото производство, поради което съдът не дължи произнасяне.

Мотивиран от изложеното,  съдът

 

Р Е Ш И:

                                               

            ОТМЕНЯ отказа на Кмета на Община гр.Троян, обективиран в уведомително писмо изх.№ 3-02-362 от 21.05.2014г. на Община Троян с адресат С.Я.П., да бъде извършена оценка  по реда на §31 от ПЗР на ПМС №234 от 16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСП33.

            Решението подлежи на обжалване пред Ловешки административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

            На страните да се връчат преписи от решението.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: