РЕШЕНИЕ

 

  198

 

Гр.Троян,  03.07.2015 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на 03.07.2015г. /трети юли две хиляди и петнадесета/ година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                           

Секретар ……., като разгледа докладваното от  съдията – Иванова гр.дело №91 по описа на ТРС за  2013  год., за да се произнесе – съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл.247  от ГПК.

           

По гр.дело №91 по описа на ТРС за  2013 година е постановено Решение №312 от 18.12.2014г., в диспозитива  на което е допусната очевидна фактическа грешка, а именно:  делото е разгледано  с участието на съпруга на ответника Г.П.Д. – Е.М.Д., но по отношение на нея липсва произнасяне. Отделно от това, в диспозитива липсва произнасяне и по отношение на претецията с правно основание чл.79 вр.чл.69 и чл.68 от ЗС – придобивна давност.

При предвидената процедура по реда на чл.247 ал.ІІ от ГПК, съдът е съобщил на страните, чрез техните процесуални представители – адв.К.Н. от ЛАК и адв.В.А. от ЛАК за исканата поправка, с указание за представяне на становище в едноседмичен срок. С изтичане на указания срок, отговор от страните не  е постъпил.

            Съдът като съобрази изложените обстоятелства и на основание чл.247 от ГПК счита, че следва да бъде извършена поправка в решението.

            Водим от изложеното  съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа  грешка в диспозитива на Решение №312 от 18.12.2014г., постановено по гр.д.№91 по описа на ТРС за 2013година, като вместо:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от С.Б.А. ***, ЕГН ********** и Д.Д.Г. от гр. С., с адрес на призоваване: ***, ЕГН ********** иск с право основание чл. 124 ал. І от ГПК – да бъде признато по отношение на ответника Г.П.Д. ***, ЕГН **********, че ищците по наследство от В. В., който съответно е съпруг на първата и брат на втората, са собственици на имот с идентификатор 53707.502.313 по КККР на с. Орешак, с площ от 988 кв. м, урбанизирана територия, застроен с двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 53707.502.313.1; стопанска постройка с идентификатор 53707.502.313.2, търговски обект с идентификатор 53707.502.313.3, стопанска постройка с идентификатор 53707.502.313.4, двуетажна стопанска постройка с идентификатор 53707.502.313.5 и лятна кухня с идентификатор 53707.502.313.6, при граници и съседи: имоти с идентификатори 53707.502.9563; 53707.502.312; 53707.502.319  и 53707.502.314.    

ОСЪЖДА С.Б.А. ***, ЕГН ********** и Д.Д.Г. от гр. С., с адрес на призоваване: ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно на Г.П.Д. ***, ЕГН ************ сумата 3000.00– три хиляди лева съдебно – деловодни разноски,  СЕ ЧЕТЕ:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от С.Б.А. ***, ЕГН ********** и Д.Д.Г. от гр. С., с адрес на призоваване: ***, ЕГН ********** иск с право основание чл. 124 ал. І от ГПК – да бъде признато по отношение на ответника Г.П.Д. ***, ЕГН ********** и Е.М.Д. ***, ЕГН **********, че ищците по давност и наследство от В. В., който е съпруг на първата и брат на втората, са собственици на имот с идентификатор 53707.502.313 по КККР на с. Орешак, с площ от 988 кв. м, урбанизирана територия, застроен с двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 53707.502.313.1; стопанска постройка с идентификатор 53707.502.313.2, търговски обект с идентификатор 53707.502.313.3, стопанска постройка с идентификатор 53707.502.313.4, двуетажна стопанска постройка с идентификатор 53707.502.313.5 и лятна кухня с идентификатор 53707.502.313.6, при граници и съседи: имоти с идентификатори 53707.502.9563; 53707.502.312; 53707.502.319  и 53707.502.314.    

ОСЪЖДА С.Б.А. ***, ЕГН ********** и Д.Д.Г. от гр. С., с адрес на призоваване: ***, ЕГН ********** да заплатят солидарно на Г.П.Д. ***, ЕГН ************ и Е.М.Д. ***, ЕГН ********** сумата 3000.00– три хиляди лева съдебно – деловодни разноски.  

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

Районен съдия: