РЕШЕНИЕ

№ 66     

Гр.Троян, 09.03.2015година

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание проведено седемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

  

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Съдебен секретар Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 936/2014г. по описа на ТРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производство с правно основание чл. 45 ЗЗД във вр. с чл. 288 ал. 12 от КЗ.

Предявена е искова молба от Гаранционен фонд гр. София, представляван от ИД и Председател на УС на ГФ Борислав Иванов Михайлов   против А.С.А. *** за сумата 997.50 лева, представляващо изплатено застрахователно обезщетение.

Твърди се, че Гаранционен фонд на основание чл.288 ал.1 т.2 б. „а” от Кодекса за застраховането е изплатил  по щета № 110478/22.07.2009г. сумата от 997.50лв. /деветстотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ представляваща обезщетение за имуществени вреди предизвикани при ПТП на 29.05.2009г, при което е увреден л.а. „Рено 19” с ДК № ОВ 4745 АС, собственост на В.П.В. от с. Черни Осъм, общ. Троян. Излага се, че ответника А.С.А., е предизвикал ПТП, тъй като е  управлявал л.а. „Сеат Малага” с ДК ОВ 0580 АС, собственост на С.П.К. с несъобразена скорост, при което удря л.а. „Рено 19” с ДК № ОВ 4745 АС.  Отделно от това се твърди, че управлявания от ответника автомобил, в нарушение на чл. 260 ал.1 от КЗ е бил без  действаща към датата на ПТП задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Същата е прекратена на 07.11.2008г. на основание чл. 260 ал.2 във вр. с чл.202 ал.2 от КЗ, поради неплащане на разсрочена вноска с падеж 22.10.2008г. Излага се, че е изготвен доклад по щета № 11-0478/22.07.2009г. и на потърпевшия от ПТП-то В.П.В. от с. Черни Осъм, общ. Троян са признати вреди в размер на 997.50 лв. /деветстотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/, която сумата е била изплатена на последния с приложено по делото платежно нареждане от 02.12.2009г. На ответника А.С.А.  са изпратени с писма с обратна разписка три  регресни покани с изх. № ГФ – РП – 268/19.02.2010г., изх.№ ГФ-РП-302/27.09.2013г. и изх. № ГФ-РП-140/13.03.2014г., но същия не е възстановил доброволно платеното от Гаранционен фонд обезщетение.

Ищецът моли съда, да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати исковата сума от 997.50 лева, представляваща изплатеното от ГФ обезщетение, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски. Ангажирани са писмени доказателства

В съдебно заседание ищеца - Гаранционен фонд гр. София, представляван от ИД и Председател на УС на ГФ Борислав Иванов Михайлов  се представлява се от адв.К.К. *** – упълномощен защитник, който прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, тъй като са налице предпоставките за това.

В срок по чл. 131 от ГПК ответника не е депозирал писмен отговор и не е изразил становище по предявения иск, не е ангажирал доказателства, като за последиците от не упражняване на права, същият е уведомен с разпореждане на съдията докладчик от 01.12.2014 година.

В съдебно заседание не се явява, след като е редовно призован, за да изрази становище по иска по реда на чл. 143 ГПК, както и не е  направил искане делото да се гледа в негово отсъствие.

Съдът, като взе предвид, че на ответника са били указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа, неявяването му в с.з., както и че предявеният иск вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства намира, че следва да бъде постановено неприсъствено решение, като искът бъде уважен изцяло.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК  ответникът следва да заплати на ищеца сторените по делото разноски в размер на 50.00 лева, представляващи ДТ.

С оглед наличието на всички законови предпоставки на чл. 238 ал.1 и чл. 239 ал.1 съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА А.С.А. ***, ЕГН **********, на основание чл.45 ЗЗД във вр.с  чл. 288 ал. 12 във вр. с чл 288 ал. 1 т. 2 „а” да заплати на Гаранционен фонд  гр.София, ул. Граф Игнатиев №2 ет. 4, представляван от Борислав Иванов Михайлов в качеството му на изпълнителен директор сумата от 997.50 лева/деветстотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща изплатено обезщетение за причинените от него имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на настоящия иск – 28.11.2014г. до окончателното изплащане на обезщетението.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.І от ГПК А.С.А. ***, ЕГН ********** да заплати на Гаранционен фонд  гр.София, ул. Граф Игнатиев № 2 ет. 4, представляван от Борислав Иванов Михайлов в качеството му на изпълнителен директор, направените по делото разноски в размер на 50.00 – петдесет лева, представляващи  разноски за ДТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                                                                   

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: