ПРОТОКОЛ-Опр. № 60

                                гр. Троян, 17.02.2015 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари, две хиляди и петнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 950 по описа за 2014 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 09.07 часа се явиха: НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

          Ищцата Д.С.Д. – р.пр. се явява лично и с адв. Светла Станчева от АК-гр. Ловеч с пълномощно от днес.

          Ответникът С.В.Р. – р.пр. се явява лично и с адв. Радост Георгиева  от АК-гр. Ловеч с пълномощно приложено към отговора на ИМ.

          За АСП, „Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян – редовно уведомени не се явява представител.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Становище вх.№ 417/23.01.2015 година от ищцата Д.С.Д. по отговора на ИМ.

          Становище вх.№ 733/06.02.2015 година, изготвено от Марияна Иванова – главен социален работник „ЗД” при Д”СП”гр.Троян.

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.СТАНЧЕВА: -  Не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и ще моля, да  дадете.

          АДВ.ГЕОРГИЕВА: - Да се даде ход на делото, не са налице процесуални пречки за не даване на ход.

          СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          АДВ.СТАНЧЕВА: - От името на моята доверителка заявявам, че поддържам предявения иск във вида, в който сме заявили документацията пред вас. Поддържам ИМ на посоченото основание. Ще моля, да вложите като доказателства  по делото документите, приложени към исковата молба  и отговора, както и  становището на ДСП-Троян, отдел „ЗД”. Съобразно дадената ни възможност, ние водим свидетели. Ще моля допускайки свидетелите, съдът да съобрази, че държим това да бъде на приоритетен принцип, т.е. ако бъдат допуснати 3-ма свидетели, както е поискал ответника с отговора, ще моля нашите свидетели да бъдат също трима. Това становище ние сме го реализирали в становището ни, след запознаване с отговора по реда на чл. 131 от ГПК.

          АДВ.ГЕОРГИЕВА: - Моля да се приемат писмените доказателства, приложени към исковата молба на ищцата.

          Заявявам от името на доверителят ми, че във времето след  подаване отговора на ИМ до този момент,  са настъпили промени в становището му към ИМ, които аз поддържам също, но и той лично ще изрази становището си. Моят доверител оттегля искането си, направено в отговора по пункт І, при хипотезата децата да бъдат разделени. Същият е съгласен ищцата, като майка и законна представителка да получи упражняването на родителските права върху двете деца, които да бъдат възложени на нея, като ще се определи режим на контакти с децата така, както ответникът е посочил в пункт ІІ, втората хипотеза в своя отговор. Той е съгласен да заплаща издръжка за децата, както е посочил - 90.00 лева за малкото дете и 100.00 лева за по-голямото дете В.. Като съдът определи режима за свиждане на лични отношения на бащата и двете деца, както е изложено в искането, което е направено в тази връзка. Освен това, той е съгласен да подпише и спогодба, ако страните се договорят днес. Спогодбата ще бъде само относно издръжката, ако ищцовата страна се съгласи.

          АДВ.СТАНЧЕВА: - Ние днес в с.з. официално чуваме променената позиция на ответника. Ще моля, да прекъснете съдебното заседание и да ни бъде дадена възможност да обсъдим параметрите на спогодбата.

          АДВ.ГЕОРГИЕВА: - Ще моля, да прекъснете съдебното заседание, за да обсъдим параметрите на спогодбата.

          СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ СЕ ПРЕКЪСВА В 09.20 ЧАСА.

          СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОДЪЛЖАВА  В 09.35 ЧАСА.

          АДВ.СТАНЧЕВА: - След като страните постигнаха спогодба по първите две точки. След дадената ни възможност за преговори на добра воля, страните постигнаха споразумение, с което уреждат споровете и по останалите две точки от претенцията по ИМ, както следва: Издръжката, която ще следва да заплаща ответникът за малолетния си син В. да бъде установена в размер на 120.00 лева, а издръжката, която той ще заплаща за малолетния си син С. ще бъде 110.00 лева. Ответникът ще има следния режим на лични контакти със синовете си: Това ще бъде всеки първи и трети петъчен ден от месеца от 17.00 часа, с преспиване в петък и събота, и ще връща децата в 13.00 часа в неделния ден.

          Бащата ще има право да взема децата при себе си 20 дни през лятото, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката. Двамата родители ще имат право да присъстват при честването на рождените дни на синовете си, независимо от мястото където се провеждат тържествата затова.

Страните се споразумяват за времето  между Коледа и Нова година,  и  Великденските празници, както и ваканциите на децата,   да се уреждат на добра воля и разбирателство в отношенията  между родителите, в зависимост от обстоятелствата за всяка конкретна година и съответен период.

До навършване на двегодишна възраст на малолетния С. личните контакти между бащата и синовете му ще бъдат осъществявани в присъствието на майката.

Местоживеенето на малолетните деца ще следва  местоживеенето на майката, посочен в исковата молба, а именно:  гр. Т.***, която ще упражнява  и родителските права по отношение на малолетните деца.

          АДВ.ГЕОРГИЕВА: - Действително страните постигнаха спогодба в своите отношения и е такава, както я изрази ищцата, в посочените параметри.

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме като доказателства по делото допуснатите с Определение № 19/12.01.2015 година на ТРС писмени доказателства, поради което

          О П Р Е Д ЕЛ И:

          ПРИЕМА като доказателства по делото:  у-ние за раждане – ксерокопие от 30.06.2010 година на Община гр. Троян, у-ние зараждане – ксерокопие от № 0001400172 на Община гр. Троян, у-ние от НОИ, ТП Ловеч  изх.№ **********-1/27.11.2014 година, у-ние от НОИ, ТП-Ловеч № 10-00021709/27.11.2014 година, сл. бележка изх.№ 378/27.11.2014 година на ЦДГ „8-ми март” гр. Троян и  у-ние № 1/05.01.2015 година от „Балканфирма – Троян” АД и  становище  от ДСП-гр. Троян с вх.№ 733/06.02.2015 година на ТРС.

          СЪДЪТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 145, АЛ.3 ОТ ГПК ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА И ТЕ ПРИЕХА ТАКА:

          ОТВЕТНИКА С.В.Р.: - Съгласен съм да предоставите упражняването на родителските права върху малолетните деца В.С.Р., роден на *** година и С.С.Р., роден на *** година на ищцата и майка на децата Д.С.Д., ЕГН **********, като тяхна закона представителка.

          Местоживеенето на малолетните деца В. и С. да следва местоживеенето на майката на нейния адрес: гр. Т.***.

          Съгласен съм да заплащам на Д.С.Д., ЕГН **********,  в качеството и на майка и законна представителка на малолетните деца В.С.Р., роден на *** година и С.С.Р., роден на *** година месечна издръжка за детето В. по 120.00 – сто и двадесет лева и за детето С. по 110.00 – сто и десет лева и за двете деца, считано от 01.12.2014 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от забавата до окончателното заплащане.

Съгласен съм да бъде определен следния режим на лични отношения между мен и децата, като следва: да виждам децата и да ги вземам при себе си всеки първи и трети петък от месеца считано от 17.00 часа в петък до 13.00 часа в неделния ден с преспиване, като до навършване на двегодишна възраст на детето С. тези контакти да бъдат осъществявани в присъствието на майката, при съответното разбирателство между нас като родители. 

Съгласен съм да вземам децата  20 дни  през лятото, които дни не съвпадат с редовния платен годишен отпуск на майката. 

Съгласен съм  при честване на рождените дни на децата да присъствам заедно с майката като родители на тържествата на децата, където и да се провеждат те.

Съгласен съм за официалните празници между Коледа, Нова година и  Великденските празници, както и ваканциите на децата,   отношенията свързани с контактите между мен и децата да се уреждат на добра воля и разбирателство, в зависимост от обстоятелствата за всяка конкретна година и съответен период.

Моля делото да бъде прекратено като спогодено. Съгласен съм да заплатя сторените разноски по делото.

ИЩЦАТА Д.С.Д.: - Съгласна съм да ми бъдат предоставени за упражняване родителските права върху малолетните ни деца В.С.Р., роден на *** година и С.С.Р., роден на *** година, в качеството ми на  тяхна майка  и законна представителка.

          Местоживеенето на малолетните деца В. и С. да следва местоживеенето ми на  следния адрес, който в момента е: гр. Т.***.

          Съгласна съм  да получавам  от С.В.Р., ЕГН **********, в качеството  ми на майка и законна представителка на малолетните ни деца В.С.Р., роден на *** година и С.С.Р., роден на *** година, месечна издръжка за детето В. по 120.00 – сто и двадесет лева и за детето С. по 110.00 – сто и десет лева, считано от 01.12.2014 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от забавата до окончателното заплащане.

Съгласна съм да бъде определен следния режим на лични отношения между бащата и децата, както следва: Да вижда децата и да ги взема при себе си всеки първи и трети петък от месеца считано от 17.00 часа в петък до 13.00 часа в неделния ден с преспиване, като до навършване на двегодишна възраст на детето С. тези контакти да бъдат осъществявани в мое присъствието, при съответното разбирателство между нас като родители. 

Съгласна съм бащата С.Р. да взема децата  20 дни  през лятото, които дни не съвпадат с редовния ми платен годишен отпуск. 

Съгласна съм  при честване на рождените дни на децата да присъствам заедно  бащата като родители на тържествата на децата, където и да се провеждат те.

Съгласна съм за официалните празници между Коледа, Нова година и  Великденските празници, както и ваканциите на децата,   отношенията свързани с контактите между бащата и децата да се уреждат на добра воля и разбирателство между нас, в зависимост от обстоятелствата за всяка конкретна година и съответен период.

Моля делото да бъде прекратено като спогодено. Претендирам заплащане на сторените разноски.

 

АДВ.СТАНЧЕВА: - Представям и моля да приемете списък по реда на чл. 80 от ГПК.

 

 

                                      ИЩЕЦ: .................

                                      /Д.С.Д./

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

                                      ОТВЕТНИК: ....................

                                      /С.В.Р./

 

 

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на морала, добрите нрави и е в интерес на децата счита, че следва да бъде приета и одобрена.

Ще следва ответникът С.В.Р., да бъде осъден да заплати в полза на държавата по сметка на ТРС сумата 165.60 лева държавна такса, представляваща 2% върху определената издръжката за три години, а на ищцата Д.С.Д. сумата 530.00 лева, представляваща деловодни разноски /държавна такса в размер на 80.00 лева и адвокатски хонорар в размер на 450.00 лева/, като производството по гр.д.№ 950 от 2014 година по описа на Троянски районен съд бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на родените от съвместното съжителство между Д.С.Д.,  ЕГН ********** и С.В.Р., ЕГН **********, малолетни деца В.С.Р., роден на *** година и С.С.Р., роден на *** година, на майката Д.С.Д.,  ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетни деца В.С.Р., роден на *** година и С.С.Р., роден на *** година да е при майката Д.С.Д., ЕГН **********, на настоящия и адрес ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между бащата С.В.Р., ЕГН ********** и малолетни деца В.С.Р., роден на *** година и С.С.Р., роден на *** година, както следва:  Да вижда децата и да ги взема при себе си всеки първи и трети петък от месеца, считано от 17.00 часа в петък до 13.00 часа в неделния ден с преспиване, като до навършване на двегодишна възраст на детето С. тези контакти да бъдат осъществявани в присъствието на майката, при съответното разбирателство между родителите.

Бащата ще има право да взема децата  20 дни  през лятото, които дни не съвпадат с редовния платен годишен отпуск на майката.

 При честване на рождените дни на децата, бащата ще има право да присъства на тържествата на децата, заедно с майката в качеството си на родители, където и да се провеждат те.

  Отношенията свързани с контактите между бащата и децата  във връзка с официалните празници между Коледа, Нова година и  Великденските празници, както и ваканциите на децата, да се уреждат на добра воля и разбирателство между родителите, в зависимост от обстоятелствата за всяка конкретна година и съответен период.

ОСЪЖДА С.В.Р., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА на Д.С.Д., ЕГН **********,***, в качеството й на майка и законна представителка на малолетните деца В.С.Р., роден на *** година и С.С.Р., роден на *** година, месечна издръжка за детето В. по 120.00 – сто и двадесет лева и за детето С. по 110.00 – сто и десет лева, считано от 01.12.2014 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от забавата до окончателното заплащане.

          ОСЪЖДА С.В.Р., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ТРС сумата 165.60 – сто шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки държавна такса, представляваща 2% върху определената издръжката за три години, а на Д.С.Д., ЕГН **********,***, сумата 530.00 – петстотин и тридесет лева, представляваща деловодни разноски /държавна такса и адвокатски хонорар/.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 950 от 2014 година по описа на Троянски районен съд.

Съгласно разпоредбата на чл.234, ал.3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                СЪДЕБЕН СЕКЕРТАР: