Р Е Ш Е Н И Е

  65

09.03.2015 година, гр.Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори състав в публично заседание на 27.02.2015 /двадесет и седми февруари  две хиляди и петнадесета/ година

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА И.     

            

при участието на секретаря Е.П.,

като разгледа докладваното от съдия Иванова  гражданско дело № 973/2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е с правно основание чл.54 ал.2 от ЗКИР.

Ищците И.А.А. и П.И.Ш. ***, са предявили срещу Община гр.Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова  иск с правно основание чл.54 ал.2 от ЗКИР.

В исковата молба са посочени следните обстоятелства, на които основават претенцията: Предявена е искова молба на И.А. *** и П.И.Ш., и двамата с адрес за призоваване: гр.Т.*** против Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, с правно основание чл.54, ал.2 от ЗКИР.

            Ищците твърдят, че са собственици на дворно място, находящо се в землището на гр. Троян, мах. Малка рибна, застроено с два броя сгради-къща и плевня.

Твърдят още, че този имот винаги е бил ползван от тях и наследодателите им, като застроено дворно място, към дата на образуване на ТКЗС и към датата на приемане на ЗСПЗЗ, не е бил земеделска земя. Не са подавали заявление до Поземлена комисия гр.Троян за възстановяване на този имот, тъй като не е бил земеделска земя, подлежаща за възстановяване по този ред.

Ищците са придобили по наследство имот с проектен идентификатор № 73198.198.25, собственост на техния наследодател И.А.Б.***, починал 1935 година.

Твърдят, че при изготвяне на скица – проект по предприета процедура по попълване на кадастъра се установило, че имота е записан като Общинска частна собственост, съгласно Решение № 842 от 22.01.2001 година на ПК-Троян /точка 89/, поради което Община Троян отказала да  завери подадената от сънаследника А. молба-декларация.

Молят съда, да постанови решение, по силата на което да признае по отношение на Община Троян, че към датата на ободряване на КККР на гр.Троян /20.07.2007г./, ищците са били собственици на процесния имот. Ангажират доказателства, правят доказателствени искания.

Не претендират за разноски по делото.

При предвидената процедура по реда на чл.131 от ГПК, ответникът представя писмен отговор, с който изразява становище по основателността и допустимостта на предявения иск. Не оспорва исковата претенция, ангажира доказателства.

  Правната квалификация на предявения иск е чл.54, ал.2 от ЗКИР.

Искът е специален установителен иск за установяване на правото на собственост към минал момент - на одобряване на кадастралната карта/план/ и кадастралните регистри, в които се поддържа, че е налице грешка и/или непълнота, свързана със спор за собственост. Наличието на правен интерес от предявяването на иска по чл. 54, ал.2 от ЗКИР е обусловено от твърдението на ищеца, че той, в случая и неговия праводател, са титуляри на правото на собственост, придобито на някое от законово предвидените основания, към момента на одобряване на плана, за който се поддържа наличието на грешка и/или непълнота, както и от твърдението на ищеца, че спорът за собственост върху погрешно нанесения имот /или част от имот/ или не нанесен такъв в кадастралния план е именно с ответника.

В съдебно заседание ищците се явяват лично и поддържат предявената искова претенция.

За ответникът Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова редовно призовани не се явява представител.

По искане на ищцовата страна са допуснати гласни доказателства и са разпитани свидетелите Л.Л.К., П.Р.К. и М.И.К..

            Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и становищата на страните и събраните в хода на производството гласни доказателства намери за установено от фактическа и правна страна следното:

            Ищците са наследници на И.А.Б. ***, починал 1935 година. Наследодателят им е притежавал дворно място, находящо се в землището на гр.Троян, мах.Малка рибна, застроено с два броя сгради – къща и плевня. 

            При  извършена от ищците процедура по попълване на кадастъра и снабдяване  с нотариален акт по обстоятелствена  проверка установили, че процесния имот, с проектен идентификатор №73198.198.25 е записан като общинска частна собственост, видно от т.89 на Решение №8424 от 22.01.2001г. на ОС”Земеделие” гр.Троян.

            С оглед характера на производството  се налага преценката на това, да бъде установено какви са били правата на страните по спора към момента на одобряване на плана. 

От събраните по делото гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Л.Л.К., П.Р.К. и М.И.К. се установява, че имота е бил собственост на  И.А. ***, починал на 18.04.1935г., който е оставил свои наследници - П.И.Ш. и  А.И.А., починал на 13.03.2006г., чийто наследник е ищеца И.А. А.. Свидетелите са категорични, че имота никога не е бил ползван като земеделска земя, никога не е бил реституиран и никога имота не е бил на Община гр.Троян. От показанията на свид. Л.Л.К.: - Знам процесния имот от 30 години. …. Този имот е на баба му ……и на  леля му П.Ш.……Те са си ползвали имота като свой си, като се е установило че в един момент имотът е записан на Община гр. Троян….” От показанията на св. П.Р.К. се установява, че „….Знам процесния имот, за който се води делото. Знам къде се намира и знам, че имотът е на дядо му, а след това И. го е стопанисвал……знам, че И. е собственик на имота повече от 10 години. Всички комшии и хората там знаят, че имота е на  И.. Разпитвал съм съседите, кой е собственик на процесния имот и така са ми казвали, че е той…”. От показанията на св. М.И.К.: „……Аз съм пораснал в този район  м. Малка рибна,  последните къщи. Моята баба е от този край и мога да кажа, че като малък сме играли заедно с  И.. Баща му поддържаше къщата и саята там. Винаги съм знаел, че този имот е собственост на наследниците на чичо Атанас и на леля Пенка. Винаги съм знаел, че това е техен имот и те са си го ползвали. Помагал съм на баща му и съм ходил в имота…..”.

При така изложената фактическа обстановка съдът е сезиран с установителен иск с правна квалификация по чл.54,ал.2 от ЗКИР-за установяване на грешка в кадастралната основа /кадастрална карта и регистър/ и разрешаването на свързан с нея спор за материално право.

По дефиниция «непълноти и грешки» са несъответствията в данните за недвижимите имоти, които са съществували към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, съответно в одобрения кадастрален план, спрямо действителното им състояние, в съответствие с правото на собственост. Подлежащите на установяване факти трябва да са съществували преди одобряване на КККР.

Правото да инициират производство по реда на чл.54,ал.2 от ЗКИР за отстраняване на непълноти или грешки принадлежи на лицата,които имат законен интерес.Такива лица са собственикът или носителят на друго вещно право върху обекта на кадастъра, за който се заявява промяна в данните.

Разпоредбата на §1,т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗКИР определя като заинтересувани лица собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението. Основен критерий за определяне на кръга заинтересовани лица са именно правата, които се засягат, а не обектите, които се засягат от изменението.

 Съгласно чл.2, ал.1 ЗКИР, кадастърът е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от закона ред, като обхваща и данни за правото на собственост върху недвижимите имоти, както и данни за други вещни права, които се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри. Данните са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното, като самото доказване при промяна на вече отразени данни на основание влязъл в сила административен акт става по реда на ЗКИР- чрез подписване на Акт за непълноти и грешки или съгласно влязло в сила съдебно решение, установяващо положение, различно от отразеното в кадастралната карта.

Следва да се отбележи, че кадастралната карта няма конститутивно действие, а само констативно такова. Тя не създава права на собственост, а единственно отразява актуалните такива, поради което в ЗКИР е предвидена хипотезата по чл.54 за последващо изменение на кадастралната карта и регистри при евентуална промяна в обема на собствеността.

Предявяването на установителния иск по чл.53 от ЗКИР във всички случаи предполага твърдения от ищцовата страна, че е носител на вещни права върху спорната част от имот на някое от основанията, посочени в ЗС, като при изготвянето на кадастралната карта в резултат на грешка тази част неправилно е заснета като част от имота на ответната страна.

В настоящия казус въз основа на подробно проследена хронология на спорните отношения, ищците са извели искане да се установи, че са собственици на  имот с проектен идентификатор №73198.198.25 , който неправилно е записан като имот – общинска частна собственост в т.89 на Решение №8424 от 22.01.2001г. на ОС”Земеделие” гр. Троян.

С оглед характера и спецификата на предявения иск в тежест на ищците е не да оборват правата на собственост на ответницата, а да установят своите вещни права върху спорната част.

Основанието на установителния иск по чл.54,ал.2 от ЗКИР произтича от правото на собственост, както и от интереса за неговите титуляри да се отстранят непълноти или грешки в кадастралния план, към момента в който той е бил одобрен. В това производство ищците следва да установят по безспорен и категоричен начин , че са собственици с надлежен титул за собственост на индивидуализираната в петитума на ИМ спорна част, за да обосноват интереса си от установяване на факта, че при изработването на кадастралната карта на гр.Троян това тяхно право не е било отразено и съобразено като такова, а е отразено като имот, собственост на ответната Община, съобразно Решение №8424 от 22.01.2001г. на ПК Троян, при това, без последната да има право на собственост върху погрешно заснетата и отразена към чуждата териториална единица площ.

В тази връзка настоящия състав следва да отбележи, че искът по чл. 54, ал. 2 ЗКИР не е установителен иск за факта за грешка в кадастралната основа, а установителен иск за право на собственост към момента на влизане в сила на регулационния план (Решение № 22/1982 г. на I г.о.). Въз основа на констатацията на съда кое лице е било собственик на неправилно отразения в кадастралната основа имот, административният орган следва да осъществи необходимата поправка досежно допусната грешка в кадастралната основа ,свързана с неправилното заснемане на имота на ищците, като имот  общинска частна собственост.

Предвид на така установеното съдът счита,че предявеният иск с правно основание чл.53,ал.2 от ЗКИР, с който е направено искане съдът да приеме за установено по отношение на Община Троян, че ищците са собственици на имот с проектен идентификатор №73198.198.25 както и че е допусната грешка при изработване на кадастралната карта на гр.Троян, отразявайки имота като собственост на Община Троян е основателен и доказан.

            На основание чл.17, ал.2, изр.2-ро от ГПК съдът може да се произнесе инцидентно по законосъобразността на административните актове, когато такива се противопоставят на страна по делото, която не е била участник в адм.производство по издаването му.

В конкретния казус ищецът не е страна в адм.производство по издаване на Решение № 8424 от 22.01.2001г. на Общ.служба Земеделие гр.Троян, а същото му се противопоставя като титул на собственост на Община Троян, поради което Решението в.т.89 е незаконосъобразно и същото в тази част следва да се отмени.

При този изход на процеса, ответниците следва да заплатят на ищците сторените по делото разноски, но с оглед заявеното в ИМ, че такива не се претендират, съдът не дължи произнасяне в тази част.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община гр.Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че ищците И.А. ***, ЕГН ********** и П.И.Ш. ***, ЕГН **********, към датата на одобряване на КККР на гр.Троян - 20.07.2007г. са били собственици на ПИ с проектен идентификатор №73198.198.25 по КККР на гр.Троян, одобрена със заповед №РД 18-11/2007г., целият с площ от 1801 кв.м., трайно предназначение на територията – според КК – земеделска, начин на ползване – пасище, при съседи: имоти с идентификатори №73198.198.22; 73198.198.21; 73198.198.12; 73198.198.3; 73198.198.23, застроен.

ОТМЕНЯ  точка 89 в Решение № 8424 от 22.01.2001г. на Общинска служба Земеделие гр.Троян, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред ЛОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

                                              

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: