РЕШЕНИЕ

 

№ 22

 

гр. Троян,  22.01.2015 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на двадесет и първи януари  две хиляди и петнадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 987  по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

 

 Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетния С.Е.А., ЕГН ********** в професионално приемно семейство на Р.М.М. ***, временно настанен по административен ред със Заповед №ЗД-ЗД 10/0111/28.11.2014г.  на Директора на ДСП – гр.Ловеч.

Видно от приложения по делото акт за раждане, малолетния С.Е.А., е роден на ***г. в гр.Л. от майка Е.А.Р. и баща неизвестен.  В молбата е изложено, че малолетния С. има още четирима малолетни братя.

 Твърди се, че Е.Р., не полага необходимите  грижи за децата си, не е осигурила нормални условия за живот и пространство за всяко едно от децата. Констатирано е от социални работници, че жилището на семейството е крайно неподходящо за отглеждане на деца, обитавали само една стая, без стъкло на прозореца, от стената висяли оголени електрически кабели. В жилището нямало баня и тоалетна. Децата не се хранили редовно и били със силно занижена лична хигиена. Често Е.Р. оставяла децата си сами, без надзор и отивала в съседна махала.

По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки. Установено е, че на малолетното дете С.Е.А. не е осигурена безопасна среда на живот, а именно  подслон, храна, здравни грижи и контрол.

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

Р.М.М. – редовно призована се явява лично в съдебно заседание.

Е.А.Р.- редовно призована не се явява в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява ИД Директор Димка Миховска.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: Заповед № ЗД-ЗД10/0111 от 28.11.2014 година на Д”СП”-гр.Ловеч, Заповед № ЗД-ЗДПГ01/24.10.2014 година на РДСП-гр.Ловеч, Социален доклад -  предложение от 28.11.2014 година на Д”СП”-гр.Ловеч, Декларация вх.№ ЗД – 94ЕЕ/1011/28.11.2014 година от Е.А.Р., Удостоверение за раждане на С.Е.А. и цялостната преценка на събраните по делото доказателства се налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА С.Е.А., ЕГН-********** с родители: баща неизвестен и майка Е.А.Р. в професионалното приемно семейство на Р.М.М. ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                  Районен съдия: