Р Е Ш Е Н И Е

 

  29/ 27.01.2015г. , гр. Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи януари, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

  При участието на секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 997 по описа за 2014., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Производството е образувано по предявен от М.В.П. и И.К.П. *** иск, с правно основание чл. 50 ал.1 от СК, с който същите са представили споразумение по реда на чл.51 от СК. Искът е за прекратяване на брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да се произнася по въпроса за вината, като одобри постигнатото между страните споразумение по реда на чл.51 ал.1 от СК.

Мотивиран от така изложените съображения, Троянски районен съд

 

                                                           Р Е Ш И :

           

ПРЕКРАТЯВА БРАКА МЕЖДУ М. В.П.,  ЕГН **********,*** и И.К.П., ЕГН **********,***, сключен на 09.06.1985г. пред длъжностното лице по гражданско състояние в  гр.Велико Търново, община Велико Търново,  за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № 249 от 09.06.1985 година, по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ЧЛ. 51 СК, КАКТО СЛЕДВА:

ОБЯВЯВА, че страните  нямат непълнолетни деца, които да издържат. ОБЯВЯВА, че страните  нямат претенции за издръжка един към друг.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака И.К.П. ще запази брачното си фамилно име – П..

ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, находящ се на адрес гр.В.***.

            ОБЯВЯВА, че притежаваните от страните движими вещи са поделени извън-съдебно помежду тях.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на И.К.П. ЕГН ********** следните недвижими имоти:

- АПАРТАМЕНТ №14, на пети етаж в жилищна сграда - блок 1, ех.А, с площ от 70.33 кв.м., заедно с избено помещение 14, с площ от 10.12 кв.м., както  и 3.189 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху земята, подробно описан в нотариален акт за продажба на недвижим имот 95, том I, рег.номер 1686, дело 82 от 07.04.2003 г. по описа на нотариус Галя Стателова - 347, р.д. РС В.Търново;

-ГАРАЖНА КЛЕТКА №2 „В” – I, със застроена площ от 20.45 кв.м., построена върху държавна земя, ведно със съответните части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята, подробно описан в Нотариален акт за продажба на недвижим имот 6, том I, рег.номер 512, дело 5 от 23.01.2004 г. по описа на нотариус Галя Стателова - 347, р.д. РС В.Търново

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 474 кв.м., находящ се в село Орешак, общ.Троян, обл.Ловешка, с трайно предназначение - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м стар идентификатор № 777 (седемстотин седемдесет и седем) и с пълен кадастрален № 53707,502.561 (пет три седем нула седем точка пет нула две точка пет шест едно) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № 300-5-109 от 19.12.2003г. на Изп.Директор на АГКК, при граници и съседи на имота: имот № 53707.502.363 (пет три седем нула седем точка пет нула две точка три шест три), имот № 53707.502.591 (пет три седем нула седем точка пет нула две точка пет девет едно), имот № 53707.502.9562 (пет три седем нула седем точка пет нула две точка девет пет шест две) и имот №53707.502.9561 (пет три седем нула седем точка пет нула две точка девет пет шест едно), заедно с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 53707.502.561.1 със ЗП 55 кв.м., на два етажа - еднофамилна жилищна сграда, подробно описана в Нотариален акт за продажба на недвижим имот 132, том I, рег.номер 1324, дело 113 от 20.03.2009 г. по описа на нотариус Борис Кожухаров - 337, р.д. РС Троян.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на М.В.П., ЕГН **********,   МПС - лек автомобил ТОЙОТА РАВ-4”, с ДК № ВТ 0999 ВР, с номер на рама - JTEHG20V40001230, двигател без номер.

              ОСЪЖДА М.В.П., ЕГН **********, на основание Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС сумата 656.76  /шестстотин петдесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки/лева,  сумата от 23.00 /двадесет и три/ лева местна такса, в полза на Община Троян по сметка “Местни данъци и такси”  и  сумата 567.20 /петстотин шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева по сметка на Община Велико Търново.

              РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: