РЕШЕНИЕ

 

№ 21

 

гр. Троян,  22.01.2015 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на двадесет и първи януари  две хиляди и петнадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 999 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производството е по реда на чл.30 от Закон за закрила на детето (ЗЗД) и е образувано по молба с правно основание чл.29, т.6 вр. чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗД, подадена от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за прекратяване на настаняването на малолетната С.И.М., ЕГН-********** в приемното семейство на М.И М.К. от гр.П., извършено с Решение 30/17.02.2014г по гр.д.18/2014г. по описа на РС-П. и настаняване по съдебен ред на малолетната С.И.М., ЕГН-********** в семейството на нейната майка И.И.М. ***.

          В молбата се сочи, че малолетното дете С.И.М., ЕГН-********** с Решение на РС-П. е било настанено в професионалното приемно семейство на М.И М.К. от гр.Павликени, поради риск за живота и здравето му и невъзможност на майка му да го отглежда. Сочи се, че майката на детето И.И.М. е заявила категоричното си желание децата й да бъдат реинтегрирани в нейното семейство. Тя разполагала с необходимия родителски капацитет и умения да отглежда детето в семейна среда. В молбата се твърди още, че със Заповед РД01-0160 от 05.12.2014г. на Директора на Д „СП”-гр.П. била прекратена временно мярката за закрила и детето било върнато в семейна среда. Поради това молят да се постанови решение, с което да се прекрати настаняването на детето, тъй като това било в негов интерес.

              В съдебно заседание се явява молителят Д „СП”-гр.Троян, който поддържа молбата за настаняване.

              В съдебно заседание заинтересованата страна И.И.М., майка на малолетната  С.И.М., се явява и счита молбата за основателна, като изразява и желанието си за отглеждане на детето.

             Заинтересованата страна РП-Троян, редовно призовани, не изпращат представител и не взема становище по делото.

             След преценка, поотделно и в съвкупност на събрания доказателствен материал, доводите и становищата на страните, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

             Съгласно Удостоверение за раждане от Община гр.Троян детето С.И.М., ЕГН-**********, е родена на ***г. от майка И.И.М. и баща – неизвестен, за което е съставен Акт за раждане ***.

             С Решение 30 от 17.02.2014г. на РС-П. по гр.д.18/2014г. по описа на съда детето С.И.М., ЕГН-********** на основание чл.26, ал.1 вр. чл.28 и чл.30 от ЗЗД е настанено за отглеждане и възпитание в професионалното приемно семейство на М.И М.К. от гр.П..

            Представено е копие на молбата, подадена от майката И.И.М. за връщане на детето в семейна среда.

            Със Заповед РД01-0160/05.12.2014г. на Директора на Д„СП”-П. е било прекратено настаняването  на С.И.М. в професионалното приемно семейство и детето е реинтегрирано в семейната среда на майката.

          Представен по делото е и социален доклад, в който е отразено, че в интерес на детето е да се отглежда в семейна среда, каквото становище се застъпва и в съдебно заседание. В доклада е отразено, че майката И.И.М. живее заедно със съжителя си Д.А.Ш. в общинско жилище, което било подходящо обзаведено, поддържала се и добра хигиена. Къщата била електрифицирана и водоснабдена. От проучването, извършено от Д„СП”-Троян, е установено, че майката имала положително отношение към образованието и здравеопазването. Налице била и изградена емоционална връзка между детето и майката. Посочено е в доклада, че са налице условия от битов и финансов характер за отглеждането и възпитанието на малолетната С., както и че майката И.М., имала желание да се грижи за детето си и разполагала с необходимия родителски капацитет за осигуряване на благополучието на сина си.

            По реда на чл.176 от ГПК заинтересованата страна – майката И.И.М. изрази изричното си желание да отглежда детето и да го възпитава, като потвърждава, че понастоящем не е налице невъзможност от нейна страна да се грижи за детето, а напротив точно обратното.

             При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

             Съдът намира подадената молба с правно основание чл.29, т.6 вр. чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от Закон за закрила на детето за основателна и доказана.

              Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това. Законът за закрила на детето съответно е установил и реда за прекратяване на настаняването на детето извън семейството му - чл. 30, като изрично са посочени и основанията за прекратяване - чл. 29, ал. 1 от закона.   Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 6 от ЗЗД, настаняването извън семейството се прекратява при отпадане на основанията по чл. 25 от закона за настаняването на детето.

             От доказателствата по делото се установява, че действително е налице промяна в обстоятелствата, свързани с отглеждането на детето и изразяващи се в отпадане на причината, която е обусловила налагането от РС-Павликени на мярка за закрила „настаняване в семейство на професионални приемни родители”, поради невъзможност на родителите да се грижат за детето си и предвид трайното неполагане на грижи от тяхна страна без основателна причина. Към настоящия момент фактическата обстановката е по различна, а именно майката И.И.М. има възможност да поеме грижата за детето в своето семейство, тъй като разполага с подходящи битови условия за отглеждането и възпитанието на малолетната С.И.М.. Налице е и желание от нейна страна детето да бъде върнато в семейна среда, което се потвърждава и от това, че самото производство за прекратяване на мярката за закрила „настаняване в семейство на професионални приемни родители” изначално е било инициирано по нейно желание, видно от подадената от молба до Д „СП”-Троян. В съдебно заседание това също се потвърди с оглед становището, изразено от майката И.И.М..

                  В подкрепа изводите на съда е и мнението на Д „СП” – Троян, изразено в приложения по делото социален доклад, които при проучването са установили, че в интерес на детето е да се отглежда в семейна среда. Съгласно доклада налице са и подходящи битови условия за отглеждане на детето, а именно семейството на малолетното дете живее в жилище, което има подходящо обзавеждане, поддържа се и добра хигиена. Съдът счита, че действително в интерес на детето е да бъде реинтегрирано и отглеждано в семейството си с оглед поддържане и на емоционална връзка с родителите си, получаване на семейна топлина и обич, още повече че е налице желание за това и у самата майка.

                  В тази връзка настоящият състав намира, че е налице хипотезата на чл. 29, т. 6 вр. чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за закрила на детето, поради което и спрямо детето С.И.М., ЕГН-**********  следва да бъде постановено прекратяване на мярката за закрила, а именно прекратяване на настаняването в професионалното приемно семейство на М.И М.К. от гр.П..

                   Водим от горното и на основание чл.30 от ЗЗД, съдът

 

Р Е Ш И :

 

                  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.29, т.6 вр. чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от Закон за закрила на детето мярката за закрила „Настаняване в семейство на професионални приемни родители ”, а именно М.М.К. И М.Г.К. и двамата от гр.П., наложена с Решение 30/17.02.2014г по гр.д.18/2014г. по описа на РС-П. спрямо малолетното дете С.И.М., ЕГН-**********, родена на ***г. от майка И.И.М. и баща неизвестен, поради отпадане на основанието за налагането й по чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗД.

              ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                  Районен съдия: