РЕШЕНИЕ  74

 

гр. Троян, 17.03.2015 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на  деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета  година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………….., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 986 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

          Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип /КСУ/ - с. Дълбок дол - на непълнолетното дете Н.Р.К., родена на *** г., временно настанена по административен ред със заповед № ЗД-ЗД 0901/0076 от 13.11.2014 г.  на Директора на ДСП – гр. Тетевен. В молбата се твърди, че  Н.К. *** от втора бременност на майката, отглеждана е в семейната среда на бащата заедно със своите брат и сестра – И.и К.. Родителите са разделени, родителските права и за трите деца са предоставени на бащата. Подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата оказва бабата по бащина линия Х.Н. К.. На 03.10.2014 г. Н. е постъпила за пореден път в Детско отделение на МБАЛ Ловеч, оплаквайки се от остри болки в корема. По време на десетдневния престой в отделението Н. няколкократно е търсила контакт със социални работници и е отказвала да се върне в семейството, като е изявила желание да бъде настанена в институция, поради системен тормоз в дома на баща й. По време на престоя в болницата не е посещавана от близките си. Н.К. е приета в Център за обществена подкрепа гр.Тетевен, като със заповед № ЗД-ЗД 10/0093/14.10.2014 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Тетевен й е предоставено краткосрочно ползване на услугата „Спешен прием” й е оказвана интензивна психологическа подкрепа. По време на престоя в ЦОП Н. е продължила да разказва за системна вербална и физическа агресия, както от страна на баща си, така и от членовете на разширеното семейство. Споделяла е, че няма желание да се среща с близките си е проявила интерес към приемната грижа.

 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото удостоверение за раждане от *** ***, детето Н.Р.К. *** на *** г., от майка  Д.К.К. и баща Р.Р.К.. Родителите са разделени и родителските права  по отношение на Н. са предоставени на бащата с решение № 174 от 04.05.2011 г. по гр.дело № 1487 от 2010 г. на ЛРС. Видно от досието на детето бащата – Р.К. има ЕР на ТЕЛК № 1469 от 095 от 10.07.2014 г. с диагноза: разстройство на личността и поведението, дължащи се на болест, увреждане и дисфункция на главния мозък. След пореден престой в МБАЛ Ловеч Н.К. е търсила контакти със социални работници и е отказала да се върне в семейството.  Изявила желание да бъде настанена в институция, поради системен тормоз в дома на баща си. Със  заповед № ЗД-ЗД 10/0093/14.10.2014 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Тетевен й е предоставено краткосрочно ползване на услугата „Спешен прием” в Център за обществена подкрепа гр.Тетевен, като по време на престоя там и е оказана интензивна психологическа подкрепа. Н.К. е разказвала за системна вербална и физическа агресия както от страна на баща си, така и от членовете на разширеното семейство. К. е споделяла, че няма желание да се среща с близките си и е проявила интерес към приемната грижа. За учебната 2014-2015 г. Н. е ученичка в 10 клас  в гр.Угърчин, завършила е първият учебен срок, а вторият учебен срок е преминала на индивидуална форма на обучение. Със заповед № ЗД-ЗД 0901/0076 от 13.11.2014 г.  на Директора на ДСП – гр. Тетевен е прекратил ползването на социално услуга „Спешен прием” предоставена в ЦОП гр.Тетевен и непълнолетната Н.К. е настанена временно в специализирана институция Център за настаняване от семеен тип /КСУ/ с. Дълбок дол.

          По делото е представен социален доклад от ДСП –Троян, от който се установяват изложените факти – детето се чувства добре в ЦНСТ – с. Дълбок дол, за него се полагат необходимите грижи. Н.К. е ученичка в гр. Угърчин  и е мотивирана да завърши средното си образование,  за което са й предоставени необходимите условия.   

В с. з. управителя на ЦНСТ с.Дълбок дол М.М. е изразила становище, че Н.  се чувства добре в центъра, включва се редовно в трудотерапиите и е ученичка е в гр.Угърчин, като вторият учебен срок е преминала на индивидуална форма на обучение, като ще взема по 5-6 изпита по програма.

Районна прокуратура  – Троян е редовно призована, не се явява представител и не е взето становище по молбата. 

Н.К. заявява, че се чувства добре в центъра, където й е спокойно.  

Бащата Р.К. се явява лично в с. з. и заявява, че предоставя избора на дъщеря си Н..

Майката Д.Д. – р.пр. не се явява в съдебно заседание.  

Констатирано е, че Н. се нуждае от подходяща битова обстановка гарантираща нормално развитие на непълнолетната по отношение на нейното физическо и психическо здраве, осигуряване на възможност да продължи образованието си, от организация на свободното време съобразно възрастта и желанията й. Самата Н. не желае да бъде върната в биологичното семейство, а и нейните близки не са потърсили контакти с нея. Детето не показва емоционална привързаност към близките си роднини, и за него е налице алтернатива за отглеждане в среда, близка до семейната – предоставяне на услуга резидентен тип ЦНСТ с.Дълбок дол.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 27 ал. І, вр. чл. 4 ал. І т. 5 и чл. 25 ал. І т. 2 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

                         Р   Е   Ш   И :

         НАСТАНЯВА детето Н.Р.К., родена на *** ***, ЕГН ********** от майка Д.К.Д., ЕГН ********** *** и баща Р.Р.К., ЕГН *********** *** в Център за настаняване от семеен тип – с. Дълбок дол, обл. Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или до навършване на пълнолетие, или завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.

         ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седмодневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е обявено.             

 

 

Районен съдия: