РЕШЕНИЕ

 

№ 137

 

гр. Троян, 27.04.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на тридесет и първи март две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………........................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

        Р.Г. *** е предявил срещу ТП на НОИ – гр. Ловеч установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК във вр. чл. 3 ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 1 ал. 1 т. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Ищцата излага в исковата молба, че за периода 02.10.1974 г. – 01.09.1979 г. е работила на длъжност „юрисконсулт” в „М.” АД гр. Троян /в ликвидация/, за което е получавала трудово възнаграждение, но тъй като липсват ведомостите за този период е налице съответно правен интерес от воденето на настоящия процес. В подкрепа на твърденията си ищцата е ангажирала писмени  и гласни доказателства, в съдебно заседание се явява лично и моли съда да уважи иска й, така както е предявен, като признае по отношение на ответника, че през процесния период е работила на тази длъжност. 

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника ТП на НОИ - гр. Ловеч е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия месечен срок не е представен писмен отговор, не е изразено становище по иска. В с. з. не се явява представител.

От приложените към делото писмени доказателства: удостоверение за правен интерес по чл. 5 ал. 2 от ЗУТОССР -удостоверение образец УП-17 за ТРУДОВ СТАЖ с Изх.№ 7222/02.12.2014 г., издадено от ТП на Национален осигурителен институт-Ловеч; удостоверения по чл. 6 ал. 1, във връзка с ал. 2 т. 9, във връзка с т. 1 и т. 5, и ал. 3 от ЗУТОССР:  удостоверение за трудов стаж образец УП-13 с Изх.№ АС 5883/26.11.2014 г., издадено от ТП на НОИ - Ловеч; удостоверение за трудов стаж образец УП-13 с Изх.№ 5900 - 7221/02.12.2014 г., издадено от ТП на НОИ Ловеч с което се допълва предходното удостоверение образец УП-13 с Изх.№ АС 5883/26.11.2014 г.; декларация от ищцата Р.Г.Г. по чл.8 от ЗУТОССР, нотариално заверена с Рег.№ 5929/22.12.2014 г. на Нотариус Борис Кожухаров с Рег.№ 337 в Нотариалната камара, и с район на действие - Районен съд -Троян, с която потвърждава истинността на всички изложени в исковата ми молба обстоятелства; копие от трудовата книжка с №  1673, издадена на 03.08.1972 г.  от ЗММ „М." - Троян, на  В.Г.Д.; копие от трудовата книжка с №   1799, издадена на 29.12.1974 г., от ЗММ „М." - Троян, на Д.Г.М., копие от трудовата книжка с №   15, издадена на 26.08.1966 г., от ДСП „Булгарплод" - Троян, на М.Ц.Г., от показанията на разпитаните по делото свидетели В.Г.Д., Д.Г.М. и М.Ц.Г., съдът приема за установено следното:

 Установява се по делото, че ищцата Р.Г. е постъпила на работа на 02.10.1974 г. в звено „ИТР и служители” в „М.” АД /в ликвидация/ гр. Троян на длъжност „юрисконсулт”, при 8 - часов работен ден и петдневна работна седмица. Трудовото си възнаграждение е  получавала по разплащателни ведомости на работодателя срещу подпис. Видно от приложеното удостоверение на ТП на НОИ – гр. Ловеч от 02.12.2014 г. се установява, че липсват разплащателни ведомости за звено „ИТР и служители” в „М.” АД /в ликвидация/ за периодите м.08.1977 г. до м.12.1977 г., от м.02.1978 г. до м.04.1978 г., м.01.1979 г., м.03.1979 г. и от м.05.1979 г. до м.08.1979 г.

Към настоящия момент „М." АД /в ликвидация/ гр. Троян е заличено и няма правоприемник, по данни от извършените вписвания в Агенция по вписванията - Търговски регистър.

На основание чл. 8 ал. 2 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, ТП на НОИ - Ловеч, съхранява разплащателните ведомости и други документи на „М." АД /в ликвидация/ - гр. Троян и издава удостоверенията за трудов стаж във основа на предадените разплащателни ведомости и други документи.

            Ответникът ТП на НОИ е издал удостоверение за трудов стаж образец УП-17 с Изх. № 7222/02.12.2014 г., с което е удостоверила, че в архивното стопанство липсват разплащателни ведомости на звено „ИТР и служители” на „М." АД  ликвидация/ - гр. Троян за посочените горе периоди общо за 14 месеца неустановен трудов стаж.

         Всички разпитани свидетели категорично заявяват, че през процесния период от 02.10.1974 г. до 01.09.1979 г. ищцата непрекъснато е работила в  „М." АД /в ликвидация/ - гр. Троян на длъжност „юрисконсулт”. Приобщените свидетелски показания изцяло са съотносими и кореспондират с останалите доказателства по делото.

          В с. з. ищцата е поискала постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде признато по отношение на ТП на НОИ – гр. Ловеч, че ищцата Р.Г. за периода 02.10.1974 г. – 01.09.1979 г. е положила трудов стаж, като е работила на длъжност „юрисконсулт” в звено „ИТР и служители” в „М.” АД /в ликвидация/ гр. Троян.

           С оглед на това, че ищцата не е заявила, че претендира за сторените разноски, съда не следва да се произнася

Водим от горното съдът

 

Р     Е    Ш     И :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Териториално поделение на НОИ – гр. Ловеч, ул. “България” № 44, че Р.Г.Г., ЕГН **********,*** за периода 02.10.1974 г. – 01.09.1979 г. е положила трудов стаж, като е работил на длъжност „юрисконсулт” в звено „ИТР и служители” в „М.” АД /в ликвидация/ гр. Троян.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

 

Районен съдия: