РЕШЕНИЕ № 40

 

гр. Троян 12.02.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на четвърти февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 1016 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

         Е.С.А. *** е предявила молба с правно основание чл. 19 ал. І от Закона за гражданската регистрация. Молителката излага, че при раждането си е записана с имената Е. С.С., като в последствие баща й е променил името си на Сюлейман, поради което същата е записана с бащино име С.. На 24.09.2011 г. е сключила гр. брак с М.Х. А. и съответно е приела неговата фамилия – А.. В последствие съпруга й променил имената си на М.Х.А. и в момента двамата носят различни фамилии.  Предвид на този факт за молителката се е породил правния интерес да поиска промяна на бащиното и фамилното си име в настоящето производство. В подкрепа на искането си същата е ангажирала писмени доказателства и гласни, представляване е от мл. адв. Ц.А. от ЛАК, който моли съда да уважи претенцията й. 

        Заинтересованата страна Община Троян е представила писмен отговор, че не оспорва предявения иск.

        За РП – Троян, редовно призована не се явява представител.

        От приложените към делото писмени доказателства: копие от лична карта № 129830009, издадена на 24.02.2006 г. от МВР – Ловеч, копие от Акт за раждане № 0049 от 10.02.1989 г., издаден от Община Троян, копие от удостоверение за раждане,  удостоверение за идентичност на лице с различни имена изх. № 04-4534 от 23.12.2014 г., копие от удостоверение за граждански брак серия ТРАБ № 0000110074/24.09.2011 г. и  решение № 300 от 08.12.2014 г. по гр.дело № 747 от 2014 г. по описа на ТРС и от показанията на свидетеля по делото Ц.В.Й., се установява следното:

Видно от представеното копие на акт за раждане № 49/10.02.1989 г. молителката е записана с имената Е. С.С.. В у-нието за раждане на Община Троян, молителката е записана с бащино име С., както твърди същата поради промяната на името на баща й, без да се иска нейното съгласие е променено и името й.

На 24.09.2011 г. С. е сключила граждански брак с М.Х. А. и е приела неговата фамилия А..

В представеното копие от лична карта молителката е записана с имената Е.С.А..

С влязло в законна сила решение № 300 от 08.12.2014 г. имената на съпруга са променени по реда на чл. 19 от ЗГР на М.Х.А.. В момента двамата съпрузи са с различни фамилни имена, а предстои раждането на детето им,  поради което и Е.А. моли съда да допусне промяна в акта за раждане, съответно на бащиното й име – С. и в акта за гр. брак, съответно на фамилното й име – А.

От показанията на свидетеля Ц.Й. се установява, че молителката е известна в обществото и след своите близки с имената Е. С.А.. 

Поради изложеното съда намира, че е налице правен интерес от воденето на настоящото дело за допускане на исканата промяна.      

         С оглед на горното следва да се приеме, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. І от ЗГР, които налагат промяната на бащиното и фамилното име на молителката.

        При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като бащиното и фамилното име на молителката бъдат променени съответно от С. на С. и от А. на А. Ще следва препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в регистъра на населението.

        Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

           ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че Е.С.А., ЕГН **********,*** е с бащино име С. и тази промяна да се отрази в регистъра на населението и акт за раждане № 49 от 10.02.1989 г.

           ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че Е.С.А., ЕГН **********,*** е с фамилно име А. и тази промяна да се отрази в регистъра на населението и акт за сключен граждански брак № 74 от 24.09.2011 г.

Решението не подлежи на обжалване, препис от същото да се изпрати на Община Троян.

                                                                Районен съдия: