РЕШЕНИЕ № 131

 

 

                       гр. Троян, 23.04.2015 год.

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и пети март две хиляди и  петнадесета гоД. в състав:

                       Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

         Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1020 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

М.П.Е. *** е сезирала съда с молба с правно основание чл. 56 от Закона за гражданската регистрация. Производството е по реда на чл. 542 от ГПК. Молителката излага, че е една от наследниците на Г.Т.Г., б.ж. на с.К., община Троян,  обл. Ловеч, починал на 27.11.1967 г. В законовия срок от 48 часа не е съставен акт за смърт. В съдебното заседание молителката не се явява, а е представлявана от адв. Георги Илиев от АК - Ловеч, който от името на доверителката си моли съда да постанови решение, с което да установи по отношение на ответника Община Троян факта на смъртта на Г.Т.Г., както и да разпореди да се издаде акт за неговата смърт. В подкрепа на искането са ангажирали писмени доказателства.

Като заинтересована страна е призована Община Троян, изразено е писмено становище, в съдебно заседание не се явява представител.

От приложените писмени доказателства: Удостоверение за наследници Изх. № 04-3293 от 23.09.2014 г. на Община Троян.,Удостоверение за наследници №101  от 31.05.2012 г. на Кметство с. К., Община Троян, Саморъчно завещание от 6 април 1968 год. на Д.Т.Г. и Протокол от 30 октомври 1997 гоД. на нотариус при Троянски районен съд, Решение №14 от 10.07.2000 г. на Поземлена комисия гр. Троян за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от горския фонд в землището на с. К. ЕКНМ 35290, Декларация за идентичност на лице с различни  имена, справка от Кметство с.К. с вх. № 1374/06.03.2015 г. с копие от страница за 1967 г.,  писмо на Община гр.Троян с вх. № 1489 от 12.03.2015 г. и  копие от нот. дело № 158 от 1968 г. рег. № 268/06.04.1968 г., представено от Служба по вписванията при РС гр. Троян, от показанията на разпитания свидетел Д.Л.К., се установява следното:

Молителката твърди в молбата, че е една от наследниците по закон на В.М.Ч. с ЕГН **********, бивш жител на с. К., починала на 19.10.2005 год. В.М.Ч. е една от наследниците по закон на своя баща М.С.Г. с ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 15.12.1991 год. От своя страна М.С.Г. е наследник на Д.Т.Г., която е починала на 06.10.1986 год. Приживе Д.Т.Г. е била известна и с фамилно име Г.. Със свое саморъчно завещание от 6 април 1968 год. Д.Т.Г. Г. е завещала на М.С.Г. и на М. Н.Г. всичките си движими и недвижими имоти. С Протокол от 30 октомври 1997 гоД. на нотариус при Троянски районен съд е обявено саморъчното завещание на Д.Т.Г..

Посредством завещателното разпореждане от 6 април 1968 год. и с оглед разпоредбата на чл.16, ал.1 от Закона за наследството М.С.Г. и М. Н.Г. са придобили  качеството на наследници на Д.Т.Г. Г.. М.С.Г. и М. Н.Г. са придобили всичките движими и недвижими имоти, които Д.Т.Г. е притежавала приживе.

Д.Т.Г. е била съпруга на Г.Т.Г., бивш жител ***, починал на 27.11.1967 год. в с. К.. След смъртта на Г.Т.Г. негова наследница по закон е съпругата му Д.Т.Г. (Г.).

Предвид наследяванията, изброени по-горе, молителката твърди, че тя една от наследниците на Г.Т.Г..

С Решение № 14 от 10.07.2000 г. на Поземлена комисия гр. Троян за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от горския фонд в землището на с. К., на наследниците на Г.Т.Г. е възстановено правото на собственост върху пет поземлени имота - дървопроизводителни горски площи, находящи се в с. К., община Троян, област Ловеч.

Като наследник на Г.Т.Г. молителката възнамерява да се разпореди с притежаваните от нея дялове (идеални части) в имотите, които са възстановени на наследниците на Г.Т.Г.. В тази връзка е поискала от Кметство с. К. да й бъде издадено удостоверение за наследници на Г.Т.Г.. Молителката заявява, че й е било отказано издаването на удостоверение за наследници, тъй като в Кметство село К. не е бил открит акт за смърт на Г.Т.Г.. Молителката твърди, че е направила  допълнителна справка в Община Троян и е установила, че там също не се съхранява акт за смърт на Г.Т.Г.. В Кметство село К. и в Община Троян била уведомена, че към настоящия момент липсва акт за смърт на Г.Т.Г. и такъв акт не може да бъде съставен.

Видно от извършената справка в Кметство с. К. и копие от регистър на записване умирания в К. община от 1967 г. под № 22 е записан Г.Т.Г. на 76 години, починал на 27.11.1967 г.

Разпитания свидетел Д.К. заявява, че помни Г.Г., който му е бил съсед. Жена му се е казвала Д. и тя е починала след съпруга си. К. не помни коя гоД. е починал Г., но си спомня, че е бил на погребението му.

С оглед на изложеното съдът счита, че в случая за факта на смъртта липсва съставен документ, който до го удостоверява при хипотезата на чл. 542 от ГПК, а именно липсва смъртен акт – по смисъла на същата разпоредба документ, който да удостоверява смъртта на Г.Т.Г.. Молителката по делото има правен интерес да установи по съдебен ред факта на смъртта на Г.Г. за снабдяване с удостоверение за наследници.

При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като се признае за установено по отношение на Община Троян факта на смъртта на Г.Т.Г., препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Общината за съставяне на акт за смърт на Г.Т.Г., бивш жител ***, починал на 27.11.1967 г. в  с. К., община Троян, област Ловеч и съответно отбелязване в регистъра на населението.

Водим от изложеното

                       Р     Е    Ш    И   :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова ФАКТА НА СМЪРТТА на Г.Т.Г., бивш жител ***, починал на 27.11.1967 г. в с. К., община Троян, област Ловеч и това да се отрази в регистъра на населението и да се издаде Акт за смърт.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

Районен съдия: