РЕШЕНИЕ № 162

гр. Троян, 26.05.2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и девети април две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...…………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 118 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:      

                          Предявен е иск от К.Ц.Ц. *** против С.Ц.Ц. ***, с правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.

                Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

                ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 26.08.1989 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 156 от 26.08.1989 г. на Община - гр. Троян между К.Ц.Ц., ЕГН **********,*** и С.Ц.Ц., ЕГН **********,***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

                УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между К.Ц.Ц., ЕГН **********,*** и С.Ц.Ц., ЕГН **********,***,  на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

Семейното жилище, находящо се в гр. Троян, област Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 178 е собственост на съпруга и молителката К.Ц. няма претенции за ползването му.

Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции към лични влогове и спестявания и към други вземания. 

 След прекратяването на брака К.Ц.Ц. ще носи предбрачното си фамилно име – Й..

          ОСЪЖДА К.Ц.Ц., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

Районен съдия: