РЕШЕНИЕ

 

  255 

 

гр. Троян, 20.08.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и втори юли две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

.....................................

при секретаря В.М. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 124 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:   

                         

                ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 20.08.1992 г. в гр. Бургас, за което е съставен акт за граждански брак № 204/20.08.1992 г. на Община Бургас между Й.Л.Б. с адрес: ***, ЕГН ********** и Г.Н.Б., с адрес: ***, ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

                УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между Й.Л.Б. с адрес: ***, ЕГН ********** и Г.Н.Б., с адрес: ***, ЕГН ********** на основание чл. 50 ал. 2 от СК:

Упражняването на родителските права върху родените от брака малолетни деца Д.Г.Б., ЕГН **********, К.Г.Б., ЕГН ********** и А.Г.Б., ЕГН ********** се предоставя на тяхната майка Й.Л.Б.. Местоживеенето на децата ще следва местоживеенато на майката, което в момента е гр. Т.***.

Определя свободен режим на лични отношения на Д.Г.Б., К.Г.Б. и А.Г.Б. с техния баща Г.Н.Б..

 Г.Н.Б. се задължава да заплаща на Й.Л.Б., в качеството й на майка и законен представител на малолетните деца Д.Г.Б., К.Г.Б. и А.Г.Б., издръжка в размер на по 95,00 – деветдесет и пет лева месечно за всяко едно от тях /общо 285,00 лева/, считано от 24.02.2015 год. за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка.

 Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, не претендират относно лични спестовни влогове или други вземания. 

След прекратяването на брака молителката Й.Л.Б. ще възстанови предбрачната си фамилия – У..

          ОСЪЖДА Г.Н.Б., с адрес: ***, ЕГН ********** да заплати  в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 25.00 двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и 102.60 – сто и два лева и 60 стотинки ДТ върху размера на присъдената издръжка за три години.      

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

                                                                           Районен съдия: