ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 15.05.2015 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………………, като разгледа докладваното от съдията - Ютерова гражданско дело № 133 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе – съобрази:

Производство с правно основание чл. 119 ал. 3 от ГПК.

 

 Настоящето дело е образувано по подадена искова молба от П.Р.В. *** против Д.П.В. *** право основание чл. 49 ал. 1 от СК – развод.

         В срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал отговор, с който е направил възражение за неподсъдност на делото пред ТРС, тъй като адреса му е в с. Червена. Моли съда делото да бъде изпратено за разглеждане от РС - Свищов.

         По реда на Наредба № 14/18.11.2015 г. е изискана справка за постоянен и настоящ адрес на ответника, от която се установява, че постоянния и настоящ адрес на ответника е с. Червена, ул. „Тринадесета” № 10.

         Изложеното в молбата следва да се приеме като възражение по реда на чл. 119 ал. 3 от ГПК, поради което съдът счита, че по правилата на местната подсъдност, компетентен да разгледа делото като първа инстанция е Районен съд - гр. Свищов, с оглед разпоредбата на чл. 105 от ГПК.

При това положение, настоящата инстанция намира, че гр. дело №  133 по описа на ТРС за 2015 г. следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Районен съд - гр. Свищов.

         Водим от изложеното съдът,

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         Прекратява производството по гр. дело № 133/2015 г. по описа на Троянски районен съд и изпращата същото по подсъдност на Районен съд - гр. Свищов.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните пред Ловешки окръжен съд.

Районен съдия: