ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 гр. Троян, 22.05.2015 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и втори май две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 162 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

В Троянски районен съд е образувано настоящето дело по подадена искова молба от В.Н. *** срещу Т.Ц.И. *** посочено основание „измамник + чл.124 от ГПК във вр. чл.45 от ЗЗД.”

     С определение от 06.04.2015 г. съда е оставил без движение производството по настоящето дело и на основание чл. чл. 129 ал. 4, във вр. ал. 2  от ГПК е дал указание на ищеца в едноседмичен срок да отстрани констатираните нередовности в цитираното определение.

         Ищецът лично е получил указанията на съда на 14.04.2015 г., видно от оформената разписка, но и до момента не е отстранил констатираните нередовности.

         Ще следва на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК производството по настоящето дело да бъде прекратено и исковата молба с приложенията да бъдат върнати на ищеца.

Водим от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 162 по описа на Троянски районен съд от 2015 г., по предявен иск от ищеца В.Н.Н., ЕГН **********,***.

Да се върне на ищеца исковата молба и приложенията.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

Районен съдия: