П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян , 16.07.2015 год.

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на  шестнадесети юли,  две хиляди и  петнадесета година в състав:

                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

 

Съдебен секретар:  К.Р.

сложи за разглеждане гражданско дело № 172 по описа на Троянски районен съд за 2011 година, докладвано от съдията - ЮТЕРОВА

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:          

Ищцата М.С.Т. – редовно призована по телефона, не се явява.  

          Ответниците И.Х. и В.Х. – редовно призовани, не се явяват, вместо тях адв. Станчева от ЛАК с пълномощно приложено към делото.

          АДВ. СТАНЧЕВА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. СТАНЧЕВА: Представям и моля да приемете като доказателство по делото Решение № 267/11.11.2010 г. на ЛОС по ВГД № 404/2010 г. по описа на същия; Разпореждане № 389/17.03.2011 г. по същото дело и Разпореждане № 868/15.06.2011 г. по същото дело, както и Определение № 590/16.12.2011 г. по ЧГД № 506/2011 г. на ВКС. Горните документи имат отношение във връзка с настоящото дело и следва да бъдат вложени като доказателства по същото.

СЪДЪТ счита, че следва да се приемат като доказателства по делото, представените от адв. Станчева заверени копия на Решение на ЛОС, два броя разпореждания на ЛОС и определение на ВКС, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото: Копие на Решение № 267/11.11.2010 г. по ВГД № 404/2010 г. на ЛОС; Копие на Разпореждане № 389/17.03.2011 г. по ВГД № 404/2010 г. на ЛОС; Копие на Разпореждане № 868/15.06.2011 г. по ВГД № 404/2010 г. на ЛОС и Определение № 590/16.12.2011 г. по ЧГД № 506/2011 г. на ВКС.

АДВ. СТАНЧЕВА: Производството по настоящото дело беше спряно до произнасяне от страна на ВКС по жалбата на ищцовата страна срещу Решение № 267/11.11.2010 г., постановено по ВГД № 404/2010 г. по описа на ЛОС. С това си решение ЛОС е потвърдил решението на ТРС по гр. дело № 520/2009 г. на ТРС, с което е допуснато да бъде извършена съдебна делба между М.Т., И.Х. и В.Х. на имота подробно описан в исковата молба. От представените в днешното съдебно заседание документи е видно, че решението по допускането на делбата е влязло в законна сила, поради което ще следва производството по настоящото дело да бъде прекратено поради изчерпване предмета на спора с влязлото в сила съдебно Решение № 176, том ІІ от 17.06.2010 г., постановено по гр. дело № 520/2009 г. по описа на ТРС.

 

Предвид на представените доказателства и основанието, въз основа на което е било спряно производството по настоящето дело на 31.05.2011 г., СЪДЪТ счита, че следва да прекрати производството по гр. дело № 172/2011 г. по описа на ТРС, паради изчерпване на предмета. С предявената искова молба, покойната вече Н.Т. е сезирала съда да отмени процесния нот. акт за покупко-продажба № 139, т. VІ, н. дело № 886/2004 г. на Нотариус Борис Кожухаров като недействителен по реда на чл. 27 от ЗЗД. По силата на описания акт Т. е продала на дъщеря си И.Х. ½ ид. част от подробно описания недвижим имот, находящ се в с. Орешак, който е предмет на съдебна делба в производството по гр. дело № 520/2009 г. на ТРС. В момента делбата е във втора фаза. С решение от 17.06.2010 г. съда е приключил първата фаза и описания договор е послужил за определяне на законовите права на съделителите. Решението е влязло в законна сила и съда е продължил втората фаза на делбата. Предвид на изложеното съдът     

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гражданско дело № 172/2011 г. по описа на Районен съд гр. Троян.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението за ищцата М.Т. и от днес за ответниците.  

          Заседанието приключи в 13.10 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: