Р Е Ш Е Н И Е  № 341

 

гр. Троян, 30.10.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на седми октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 175 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

Производството е образувано по искова молба, предявена от „Елма” АД /в несъстоятелност/, представлявано от синдика Мариян Нейков против Й.И.Б. и М.П.Н.,***.

Ищцовото дружество твърди, че в Съдебно-изпълнителна служба при ТРС е образувано изп. дело № 132/2002 г., със страни – ответниците по делото Й.Б., като взискател и М.Н., като длъжник.

С постановление за налагане на възбрана върху недвижим имот № 4456/18.06.2012 год. на СИС при ТРС, вписана под № 121, т. I от 18.06.2012 год. в СВ -Троян, съдебният изпълнител е наложил възбрана върху 1/6 ид. ч. от 145/719 ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян, а с Постановление за налагане на възбрана върху недвижим имот № 1483/07.02.2013 год. на СИС при ТРС, вписана под № 42, т. I от 08.02.2013 год. в СВ - Троян, е наложена възбрана и върху 1/6 ид. ч. от Сграда с идентификатор 73198.504.7.1 и от Сграда с идентификатор 73198.504.7.2.

Ищеца твърди, че се явява трето лице, по смисъла на чл. 440 ал. 1 от ГПК, чието право е засегнато от изпълнителните действия, поради което моли съда да признае по отношение на ответниците, че втория от тях М.Н. не е собственик на процесния имот. 

В с. з. ищеца се представлява от пълномощника си адв. А.Ч. от ЛАК, който поддържа предявения иск и моли съда да го уважи изцяло.   

         Ответниците Й.Б. и М.Н., в срока по чл. 131 ГПК, не са подали писмен отговор, не са взели становище по иска. Същите са редовно призовани не се явяват в с. з.   

Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:  

         Не се спори по делото, че по описа на ДСИ при РС – гр. Троян е образувано изпълнително дело № 132/2002 г., с взискател – Й.И.Б. и длъжник – М.П.Н.. По горепосоченото изпълнително дело са извършвани изпълнителни действия по искане на взискателя върху имущество на длъжника, а именно:

С молба с вх. № 1066/11.06.2012 год. и молба с вх. № 1095/13.06.2012 год. по изп. д. № 132/2002 год. по описа на СИС при ТРС взискателят по делото Й.И.Б. е поискала да бъде наложена възбрана и да се насрочи дата за опис и публична продан на принадлежащата на длъжника М.П.Н. идеална част от поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян и от попадащите върху него сграда с идентификатор 73198.504.7.1 и сграда с идентификатор 73198.504.7.2.

С постановление за налагане на възбрана върху недвижим имот № 4456/18.06.2012 год. на СИС при ТРС, вписана под № 121, т. I от 18.06.2012 год. в СВ -Троян, съдебният изпълнител е наложил възбрана върху 1/6 ид. ч. от 145/719 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян, а с постановление за налагане на възбрана върху недвижим имот № 1483/07.02.2013 год. на СИС при ТРС, вписана под № 42, т. I от 08.02.2013 год. в СВ - Троян, е наложена възбрана и върху 1/6 ид. ч. от сграда с идентификатор 73198.504.7.1 и от сграда с идентификатор 73198.504.7.2.

С молба с вх. № 1831/24.09.2012 год., подадена по изпълнителното дело, взискателят по делото Й.И.Б. отново е поискала да бъдат проведени опис и публична продан на гореописаните недвижими имоти.

На 05.11.2013 год. по изп. д. № 132/2002 год. по описа на СИС при ТРС е проведен опис на процесиите имоти - поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян и попадащите върху него сграда с идентификатор 73198.504.7.1 и сграда с идентификатор 73198.504.7.2, а впоследствие по делото е извършена и съдебна експертиза във връзка с оценката им.

В периода от 09.05.2014 год. до 09.06.2014 год. по изпълнителното дело е проведена първа по ред публична продан на възбранените 1/6 ид. ч. от 145/719 ид. ч. от процесния ПИ и двете сгради, собственост на длъжника М.П.Н..

Публичната продан е обявена за нестанала поради липсата на постъпили наддавателни предложения.

С молба с вх. № 1574/23.06.2014 г. по изп. д. № 132/2002 г. по описа на СИС при ТРС ответникът Й.И.Б. е поискала да бъде насрочена втора по ред публична продан по отношение на възбранените имоти, като такава е проведена в периода от 08.08.2014 год. до 08.09.2014 год.

Със заявление с вх. № 5502/05.09.2014 год. на PC - гр. Троян взискателят по делото Й.Б. е поискала да бъде допусната до участие като наддавач в провежданата втора публична продан относно 1/6 ид. ч. от 145/719 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян, като е предложила за имота минимално обявената първоначална цена в размер на 810 лв.

Със заявление с вх. № 5503/05.09.2014 год. на PC - гр. Троян взискателят по делото Б. е поискала да бъде допусната до участие като наддавач в провежданата втора публична продан относно 1/6 ид. ч. от сграда с идентификатор 73198.504.7.1 по КККР на гр. Троян, като е предложила минимално обявената първоначална цена в размер на 8894 лв.

Със заявление с вх. № 5504/05.09.2014 год. на PC - гр. Троян взискателят по делото Б. е поискала да бъде допусната до участие като продавач в провежданата втора публична продан относно 1/6 ид. ч. от сграда с идентификатор 73198.504.7.2 по КККР на гр. Троян, като е предложила минимално обявената първоначална цена в размер на 676 лв.

Със съставените по делото три протокола от 09.09.2014 год. държавният съдебен изпълнител е обявил Й.И.Б. за купувач на гореописаните недвижими имоти срещу предложените от нея цени.

С три постановления от 29.09.2014 год. на ДСИ при ТРС гореописаните недвижими имоти са възложени на Й.И.Б..

За извършената публична продан и за възлагането на гореописаните недвижими имоти синдикът на „Елма" АД /в несъстоятелност/ е бил уведомен по надлежния ред едва на 20.02.2015 год., когато по изпълнителното дело са му връчени съобщения с изх. № 1532/20.02.2015 год., с изх. № 1533/20.02.2015 год. и с изх. № 1534/20.02.2015 год. на ДСИ при ТРС.

Установява се по делото, че до връчването на тези съобщенията ищцовото дружество не е било уведомявано по никакъв начин, че принудителното изпълнение по делото е насочено върху гореописаните недвижими имоти.

Установи се още, че гореописаните недвижими имоти, предмет на принудителното изпълнение по изп. д. № 132/2002 год. по описа на СИС при ТРС, а именно: 1/6 ид. ч. от 145/719 ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян, 1/6 ид. ч. от Сграда с идентификатор 73198.504.7.1 и 1/6 ид.ч. от Сграда с идентификатор 73198.504.7.2, не са собственост на длъжника по изпълнителното дело М.П.Н., а са изключителна собственост на „Елма" АД /в несъстоятелност/.

От представения като доказателство по делото констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот № 103, том II, per. № 401 по дело № 401/20.06.2001 год. на СВ при Районен съд - гр. Троян се установява, че  ищцовото дружество „Елма" АД, ЕИК 820174009 е признато за собственик на следния недвижим имот, находящ се в гр. Троян, а именно: ансамбъл „Нунки" включващ: двуетажна сграда, строена през 1988 год., със застроена площ 74.74 кв.м., едноетажна сграда, строена през 1988 год., със застроена площ 78.30 кв.м., двуетажна сграда, строена през 1988 год., със застроена площ 71.37 кв.м., двуетажна сграда, строена през 1988 год., със застроена площ 119.34 кв.м., построени в собствен поземлен имот, включен в парцел № IV „За паметници на културата и озеленяване" в кв. 301 по регулационния план на гр. Троян, ЦГЧ, с ЕКНМ 73198, одобрен със Заповед № РД 02-14-262/88 г., целият от 882 кв. м., при граници: от две страни улица, река Бели Осъм и парцел III „За жилищно строителство и магазини", който парцел е с неуредени сметки по регулация - към парцел № IV „За паметници на културата и озеленяване" се предава част от общински имот с площ от 320 кв. м., който имот по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.504.7, Адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. „М. Радковски", Площ: 719 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, Съседи: 73198.504.9, 73198.504.10, 73198.504.371, 73198.504.127, 73198.504.6, ЗАЕДНО със следните Сгради, които попадат върху имота, а именно: СГРАДА с идентификатор 73198.504.7.1, със застроена площ: 148 кв. м, брой етажи: 2 , предназначение: Хотел;  СГРАДА с идентификатор 73198.504.7.2, със застроена площ: 27 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: Хотел; СГРАДА с идентификатор 73198.504.7.3, със застроена площ: 50 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: Хотел;  СГРАДА с идентификатор 73198.504.7.4, със застроена площ: 74 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: Хотел.

Срещу „Елма" АД е била предявена пред Районен съд - гр. Троян искова молба от страна на длъжника по изп. д. № 132/2002 год. по описа на Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд - гр. Троян М.П.Н. и от неговите роднини С.М.В., М.М.С. и Т.П.Н.. В ТРС е образувано гр. д. № 400/2001 год., като с решение № 54/12.03.2003 год., постановено по делото, предявеният от тях иск е уважен, като е признато за установено, че „Елма” АД не е собственик на процесните две сгради и нотариалният акт, посредством който се легитимира като собственик на процесния поземлен имот и на сградите, попадащи в него, е обезсилен в частта си досежно въпросните сгради.

Впоследствие, първоинстанционното съдебно решение е било обжалвано и неколкократно спорът е бил разглеждан от въззивния съд и от ВКС.

С влязло в законна сила Решение № 39/22.05.2012 год., постановено по гр. д. № 179/2009 год. по описа на ВКС на РБ, спорът между страните е бил окончателно разрешен и предявеният от ищците иск да бъде признато за установено, че „Елма” АД не е собственик на процесиите две сгради, е отхвърлен като неоснователен.

С Решение № 39/22.05.2012 год., постановено по гр. д. № 179/2009 год. по описа на ВКС на РБ, е установено, че през 1985 год. по реда на ЗСГ ОбНС - Троян е закупил от наследодателя на длъжника по изп. д. № 132/2002 год. на СИС при ТРС М.П.Н. дворно място - имот с пл. № 982, който по регулационния план на гр. Троян от 1981 год. е включен в парцел VIII, кв. 54, а по регулационния план от 1988 год. е заснет под същия номер, но като част от парцел № IV „За паметници на културата и озеленяване" в кв. 301.

С АДС № 1956/03.11.1986 год. и АДС № 1957/03.11.1986 год. гореописаният недвижим имот е бил актуван като държавна собственост.

Към момента на продажбата върху имота са били построени лятна кухня и паянтова двуетажна жилищна сграда, но впоследствие след одържавяването на имота съществуващите сгради са били изцяло съборени и са били построени нови, в т. ч. и процесните две сгради.

След отчуждаването на имота той е бил предоставен за оперативно управление и стопанисване на държавното предприятие Електромоторен завод „Елпром" - гр. Троян, а впоследствие на правоприемника му „Елма" АД.

В периода от 1986-1988 год. държавното предприятие е извършило строителство в имота, като е изграден архитектурен комплекс - Ансамбъл „Нунките", включващ четири сгради, сред които и процесиите две.

Именно държавата чрез държавното предприятие е построила четирите сгради, владяла ги е и е придобила собствеността върху тях.

За Ансамбъл „Нунките", включващ дворното място и попадащите върху него четири сгради, е бил съставен по належния ред АДС № 2567/15.09.1995 год.

Впоследствие Анасамбъл „Нунките" е бил прехвърлен в патримониума на държавното предприятие Електромоторен завод „Елпром" - гр. Троян, чийто правоприемник към момента е ищцовото дружество „Елма" АД /в несъстоятелност/, което е упражнявало и владение върху имота и построените в него сгради.

         В производството е допусната и приета съдебно-техническа експертиза. Вещото лице А.Д. е установила идентичността но процесния имот по предходните планове и по сега действащите КККР на гр. Троян. Д. е констатирала, че процесните сгради не са нанесени в плана от 1988 г. Извършила е замерване на място и е описала съществуващите четири сгради в процесния имот.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съдът счита, че предявеният иск е допустим, тъй като е предявен от лица, които твърдят, че тяхното право на собственост върху процесния имот, е засегнато от изпълнението по изп. д. № 132/02 г. по описа на ДСИ при ТРС.

Разгледан по същество, съдът счита, че предявеният иск е основателен.

Искът по чл. 440 ал. 1 от ГПК е отрицателен установителен иск, при който ищеца носят тежестта да докаже, че неговите права са засегнати от изпълнението по изпълнителното дело, а ответниците носят тежестта да докажат, при това главно и пълно, че процесният имот, върху който е насочено изпълнението по изпълнителното дело, е собственост на ответника М.Н..

Безспорно е налице интерес у „Елма” АД / в несъстоятелност/ да потърси пълна защита на правата си - и по реда на чл. 440 от ГПК

В настоящия процес, ответниците не са изразили никакво становище по иска и не са участвали по никакъв начин в процеса. Съдът приема, че не е доказано от ответниците, че към датата на налагане на възбраната върху процесния имот, същият е бил собственост на ответника Н.. Напротив всички представени писмени документи доказват собствеността на ищцовото дружество върху процесния имот. 

Предвид гореизложеното, съдът приема, че предявеният иск е основателен и като такъв следва да бъде уважен. Следва да бъде признато за установено по отношение на страните по делото, че ответникът М.Н. не е собственик на 1/6 идеална част от 145/719 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян, област Ловешка, целият с площ 719 кв. м., с трайно предназначение на територията -урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване; 1/6 идеална част от двуетажна сграда с идентификатор 73198.504.7.1, представляваща хотел със застроена площ от 148 кв. м., която сграда е построена в Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян; и 1/6 идеална част от двуетажна сграда с идентификатор 73198.504.7.2, представляваща хотел със застроена площ от 27 кв. м., която сграда е построена в Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян, върху който е насочено изпълнението по изп. дело № 132/2002 г.  по описа на СИС при ТРС.

 На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответниците да заплатят на ищеца сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 1 215,34 лева по представен списък по чл. 80 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 440 ал. 1 от ГПК по отношение на Й.И.Б., ЕГН **********, адрес: *** и М.П.Н., ЕГН **********,***, ЧЕ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: 1/6 идеална част от 145/719 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян, област Ловешка, целият с площ 719 кв. м., с трайно предназначение на територията -урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване; 1/6 идеална част от двуетажна сграда с идентификатор 73198.504.7.1, представляваща хотел със застроена площ от 148 кв. м., която сграда е построена в Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян; и 1/6 идеална част от двуетажна сграда с идентификатор 73198.504.7.2, представляваща хотел със застроена площ от 27 кв. м., която сграда е построена в Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян, върху който е насочено изпълнението по изп. дело № 132/2002 г. по описа на СИС при ТРС НЕ Е СОБСТВЕНОСТ на длъжника М.П.Н. ***, ЕГН **********.

ОСЪЖДА Й.И.Б., ЕГН **********, адрес: *** и М.П.Н., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛТЯТ НА „Елма” АД /в несъстоятелност/, ЕИК 820174009, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Академик Ангел балевски” № 1, представлявано от синдика Мариян Нейков сумата 1 215,34 – хиляда двеста и петнадесет лева и 34 стотинки, сторени съдебно-деловодни разноски.

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Ловешки окръжен съд.

 

 

Районен съдия: