Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 377

 

гр. Троян, 11.12.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на единадесети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. Дело № 18 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

„Мебел – Троян” ЕООД – гр. Троян, представител Тома Благов чрез пълномощника си адв. Д.С. от ЛАК е предявило против “Чез електро България” АД София, представлявано от всеки двама от членовете на УС иск за сумата 7 553,98 лева – представляваща неоснователно обогатяване по смисъла на чл. 55 ал. 1 пр. 1 от ЗЗД.

В исковата молба е изложено, че ищеца е собственник на недвижим имот, находящ се в гр. Троян, ул. „Македония” № 44, представляващ завод за дограма и е абонат на ответното дружество за доставка и консумация на ел. енергия с аб. № 52600010.

В края на месец октомври 2013 г. ищеца излага, че е получила писмо, с което е уведомен, че във връзка с извършена проверка е съставен констативен протокол с № 3008582 от 16.10.2013 г. В последствие е извършена корекция на сметките за консумирана ел. енергия и ищцовото дружество е уведомено, че следва да заплати процесната сума от 7 553,98 лева, за което е издадена фактура № 0137140189 от 29.10.2013 г. Въпреки направеното оспорване ищеца излага, че е заплатил начислената сума, тъй като в противен случай е предупреден, че ще бъде прекъснато ел. захранването на предприятието. Ищеца счита, че заплатената от него сума на ответника не се дължи и същата е получена без правно основание. 

Ответникът, в депозиран отговор по реда на чл. 131 от ГПК, навежда възражения за неоснователност на исковата претенция. Твърди, че корекцията на сметката е извършена съвсем правлино и законосъобразно, предвид приетите Правила за измерване на количеството електрическа енергия, които са публикувани на електронната страница на ДЕКЕВР на 16.10.2013 г.

В съдебното производство ищцовото дружество се представлява от  адв. Д.С. от ЛАК, която по същество излага становище за основателност на иска, което доразвива в представена по делото писмена защита. Поддържа искането за присъждане на разноски и представя списък по чл. 80 от ГПК.

За ответникът, редовно призован, се явява юрисконсулт Свилен Трифонов, който моли съда да отхвърли предявения иск.

След преценка - поотделно и в съвкупност на представените писмени доказателства: Писмо изх. № NTZ 6853/24.10.2013 г., фактура с № 0137140189 от 29.10.2013 г., документ за доставки и плащания по тях, платежно нареждане от 03.12.2013 г., изд. от „СИТИБАНК”, извлечение по сметка, Общи условия, 2 бр. решения на ДКЕВР, Лицензии, Сертификат за публикувана реклама от в. Телеграф и ИК „Фортуна Прес” ООД за публикуването на Общите условия, Констативен протокол № 3008582 от 16.10.2013 г. и предложение за корекция 3008582/16.10.2013 г., от показанията на разпитания свидетел П.Р. и заключенията на съдебно-техническа експертиза с вещо лице П.Х. и тройна СТЕ с вещи лица инж. Е.Г., инж. И.М. и инж. М.Б., доводите и становищата на страните съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Установява се по делото, че ищцовото дружество е собственик на имот, находящ се в гр. Троян, ул. „Македония” № 44, представляващ завод за дограма. „Мебел – Троян” ЕООД е абонат на „Чез електро България” АД, което дружество е доставчик на ел. енергия. В имота е открита партида с с аб. № 52600010  за консумирането на ел. енергия.

С писмо от 24.10.2013 г. ищеца е уведомен, че във връзка с извършена проверка на обект със средство за търговско измерване /електромер/ с фабричен № 95776634, обект: завод за дограма, находяща се на адрес: гр. Троян, ул. ”Македония” № 44 е съставен констативен протокол с № 3008582 от 16.10.2013 г. Със същото писмо ищеца е бил уведомен, че ще бъде извършена корекция на сметките за консумирана ел. енергия.

Издадена е фактура от 29.10.2013 г., която е приложена като доказателство за сумата 7 553,98 лева.

Ищеца е направил оспорване, но е бил принуден да заплати процесната сума, видно от представеното платежно нареждане от 03.12.2013 г., тъй като в противен случай снабдяването с ел. енергия е щяло да бъде преустановено.

Установява се по делото, че на 16.10.2013 г. служители на „Нетехнически загуби” при „ЧЕЗ разпределение България” АД са извършили проверка в завода за дограма на ищеца на средство за търговско измерване с фабричен № 95776634. Проверката е извършена в присъствието на двама свидетели, които не са служители на дружеството и е съставен констативен протокол от посочената дата. Установява се, че е измерена грешка, с която СТИ отчита консумираната ел. енергия в размер на минус 25.24 %. Проверката е установила, че в електромера на обект „Мебел – Троян” ЕООД е прекъснат проводника на вторичен ток на трета фаза, което води до неотчитане в пълен обем на консумираната ел. енергия. Отбелязано е в протокола, че потребителя е отказал да го подпише. Като свидетел по делото е разпитан П.Р., който е служител на „ЧЕЗ разпределение България” АД, и заедно със свой колега е извършил проверката на посочената дата – 16.10.2013 г. Р. излага, че в присъствието на ел. техника на предприятието, в последствие и на собственика са установили, че електромера работи с грешка от около минус 25 %. При проверката било установено, че единият проводник е прекъснат в изолацията и посредством една допълнително  монтирана клечка, към електромера, при която след като се отвори вратата прекъснатия проводник контактува и възстановява нормалната схема на измерване, при това положение е била променена схемата с цел отчитане на по-малко консумирана ел. енергия. Електромера не бил подменен, тъй като проблема не бил в него, а е в проводниците свързани с електромера.

По делото са допуснати и изслушани единична и тройна съдебно-технически експертизи. По първата от тях вещото лице П.Х. е установила, че в констативен протокол № 3008582 от 16.10.2013 г. е описано, че има „прекъсване на проводник на вторичния ток на трета фаза, свързващ токов трансформатор и междинния клеморед преди електромера. Прекъснатия проводник е вътре в изолацията.", което действие представлява нарушение в системата за отчитане на електроенергията, но не е промяна в схемата на свързване на електромера на потребителя, тъй като не са констатирани липсващи, извадени или разменени електрически кабели, чрез които се осъществява монтажа на електромера.

В случая от констатациите в протокола се установява нарушение в целостта на измервателната система и добавяне на чужд за системата елемент /клечка/, следователно служителите на „ЧЕЗ разпределение България" АД е трябвало да демонтират средството за търговско измерване и да го предадат за експертиза в БИМ, за което по делото няма данни да е направено.

Алгоритъмът, който следва да се използва при изчисление на дължимите суми при установена грешка от 25,24% е чрез изчисляване на съотношението на неотчетената ел.енергия към отчетената, т.е. отчетена-74,76% /в т.ч. 1% от точността на електромера/ и неотчетена-25,24%.

         Тройната техническа експертиза е заключила, че констатациите в протокола от 16.10.2013 г. водят до неотчитане от трета измервателна система на СТИ Марка тип ЛАНДИС фабр. № 35776634 на консумираната ел. енергия от абонат с клиентски № 210001889467.

         Налице е промяна в схемата на свързване СТИ Марка тип ЛАНДИС фабр. № 35776634 към електроразпределителната мрежа. Предприетите действия на служителите на „ЧЕЗ разпределение България” АД са непълни и не отговарят на нормативните изисквания на ПИКЕЕ съгласно чл. 48 ал. 2.

          Правилата за измерване на количество електроенергия приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с Протокол № 147/14.10.2013 г. са обнарадвани в Държавен вестник бр. 91 от 12.11.2013 г.

Експертизата е счела, че при така направената констатация за промяна в схемата на свързване на електромера, корекцията за консумираната електроенергия трябва да се изчисли като се приложи чл. 48 ал. 1 т. Б от ПИКЕЕ.

           Направеното предложение за корекция на сметка - 3008582-Троян е изготвено като функция наизмерената грешка посочена в констативния протокол, като е приложен чл. 48 ал. 1т. А от ПИКЕЕ.

Експертизата счита, че изчисленията за корекцията следва да се направят съгласно чл. 48 ал. 1 т. Б от ПИКЕЕ. Налице е промяна на електрическата схема на свързване на СТИ и липса на регистрирана грешка на неизмерване в оторизирана метрологична лаборатория.

При така възприетата фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Предявен е иск за връщане на платена без основание сума - с правна квалификация чл. 55, ал. І, пр. 1 от ЗЗД.

С настоящата искова претенция „Мебел – Троян” ЕООД е сезирало съда да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да му върне процесната сума, за която е издадена фактура 29.10.2013 г., като платена без основание ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателно изплащане на вземането.

Съгласно хипотезата на цитираната разпоредба, следва да бъде установено, че в случая е налице плащане без основание.

Не се оспорва факта, че ищеца е потребител на електрическа енергия и като такъв, той е страна по договор при общи условия за използване на електроразпредлителаната мрежа на “Чез разпределение България” АД и за продажба на електрическа енергия на “Чез електро България” АД.         

Не се оспорва и обстоятелството, че е извършена едностранна промяна от страна на доставчика, в сметката на ищеца-потребител за вече доставена и ползвана ел. енергия за периода 01.09.2013 г. до 16.10.2013 г.

В приложения по делото отговор на ИМ пълномощника на ищеца—юрисконсулт Трифонов излага становище за правомерно извършена корекция на сметките на абоната – ищец, съгласно приетите ПИКЕЕ, които са публикувани в електронната страница на ДЕКЕВР на 16.10.2013 г.

В тази връзка настоящия състав изцяло споделя становището на  адв. С. в приложените по делото писмени бележки. Съда намира за правилни изводите на пълномощника, че в производството е останало недоказано твърдението на ответника, че извършената корекция на сметките на ищеца е правилна и законосъобразна, като начисляването на суми е съобразено изцяло с материалноправните изисквания на закона. По делото не бяха ангажирани и никакви доказателства, установяващи правилността на едностранно извършените от електроразпределителното дружество корекции.

За да извърши корекция на сметките на ищеца, електроразпределителното дружество се позовава на предвидената в чл. 48 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия - ПИКЕЕ /обнародвани в ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 год./, възможност за корегиране на сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период при липса на средство за търговско измерване, или при установена посредством метрологична експертиза грешка при измерването на количеството ел.енергия извън допустимата.

Настоящия казус касае период на проверка от 01.09.2013 г. до 16.10.2013 г., през който период съда счита, че цитираните правила /ПИКЕЕ/ не са действали.

Процесуалният представител на ответника твърди, че в процесния случай проверката е извършена при действието на ПИКЕЕ, приети от ДКЕВР на основание чл. 83 ал. 1 т. 6 от ЗЕ по т. 3 от протокол № 147/14.10.2013 г. и обявени на електронната страница на Комисията на 16.10.2013 г., с които вече изрично е предвиден нормативен ред за корекция на сметката на потребителя. Излагат се твърдения, че тези Правила са влезели в сила от датата на обявяването им - 16.10.2013 г.  Настоящата инстанция не споделя това становище.

Разпоредбата на чл. 83 ал. 1 т. 6 от ЗЕ предвижда, че устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговски измерване. Така формулирана разпоредбата съдържа законова делегация за приемане на подзаконов нормативен акт, уреждащ спорната възможност за корекционна процедура. Тези правила се съставят от ДКЕВР съобразно правомощията й да приема подзаконовите нормативни актове, предвидени в закона - чл. 21 т. 3, вр. чл. 83 ал. 1 т. 4-6 и ал. 2 от ЗЕ. Правилата се отнасят до неопределен и неограничен брой адресати, имат многократно правно действие и се издават във връзка с прилагането на ЗЕ, което ги характеризира като нормативен административен акт и по смисъла на чл. 75 от АПК. Изискването на чл. 83 ал. 2 от ЗЕ за публикуване на ПИКЕЕ на интернет страницата на ДКЕВР не дерогира съдържащата се в нормативен акт от по-висока степен разпоредба на чл. 78 ал. 2 от АПК, според която всички нормативни административни актове, с изключение на тези на общинските съвети, се обнародват в "Държавен вестник". Както бе посочено, ПИКЕЕ имат характера на нормативен, а не на общ административен акт, поради което от разпоредбата на чл. 13 ал. 8 от ЗЕ, респ. от отмяната на същата, не могат да се извеждат аргументи относно изискванията за обнародване и влизане в сила на тези Правила. Поддържаната от ответника позиция, че ПИКЕЕ подлежат единствено на обявяване на интернет страницата на регулаторния орган и това е момента на влизането им в сила, се опровергава и фактически с извършеното обнародване на тези Правила в ДВ бр. 98 от 12.11.2013 год. и същите са влезли в сила в тридневен срок от обнародването, т.е. от 16.11.2013 г. те са били в действие.

Следователно в релевантния за спора период са били действащи ПИКЕЕ, приети от ДКЕВР с Решение № П-1 от 10.04.2007 г. (ДВ, бр. 38 от 2007 г.). В тези Правила обаче не е предвидена възможност за едностранна корекция на сметката на потребителя за минал период. Разпоредбата на чл. 45 от ПИКЕЕ /отм./ предвижда, че когато при проверка на измервателната система се установи грешка над допустимата съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението, и не е известно кога се е появила установената грешка, отчетеното количество електрическа енергия се определя съгласно процедура, предвидена в договора за покупко-продажба на електрическа енергия. Следователно в Правилата не е налице директна регламентация на правомощие и процедура за едностранна корекция на сметката на потребителя, а е извършено препращане към договора за покупко-продажба на електрическа енергия, респ. общите условия към същия.

От констативен протокол № 3008582 е видно, че проверката е извършена на 16.10.2013 г., а от приложената фактура е видно, че корекцията на сметки обхваща период от 01.09.2013 г. до 16.10.2013 г. Следователно действащите разпоредби следва да се преценяват именно към датата на извършване на проверката и към корекционния период. В този смисъл правилата на ДКЕВР не са били действащи към този момент и тъй като действието им не обхваща процесния период, то същите са неприложими към настоящия казус.

Алтернативно ищеца въвежда и други аргументи в подкрепа на иска си, които съда също намира за правилни, и предвид на приетите изводи следва да бъдат посочени информативно, а именно: Съобразно чл. 28 ал. 8 от Наредба № 6/09.06.2004 г., електромерните табла са собственост на разпределителното предприятие и се поддържат от и за негова сметка, а съгласно чл. 31 ал. 1 от същата Наредба, инсталациите на потребителя, по които преминава електрическа енергия преди нейното измерване, се защитават срещу неправомерен достъп.

Аналогична е и разпоредбата на чл. 18 т. 1 от ПИКЕЕ, в която е визирано, че СТИ трябва да са защитени чрез пароли, ключове, пломби или други устройства, които не позволяват нерегламентиран достъп до тях на неоторизирани лица.

Следователно, задължение на разпределителното предприятие е да осигури защитата на електромерното табло и монтираните в него средства за търговско измерване срещу неправомерен достъп. С оглед на това не би следвало да се търси отговорност от абонатите по повод правилното отчитане на ел. енергията, тъй като потребителите нямат задължение да следят за техническата изправност на средствата за търговско измерване или за тяхната обезопасеност и защита от посегателства.

Съгласно разпоредбата на чл. 45 от ПИКЕЕ, когато при проверка по реда на чл. 41 от същите правила се установи грешка над допустимата, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към настоящите правила, неправилно и неточно измерване или неизмерване, и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството електрическа енергия се определя съгласно процедура определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел IX от ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. При неправилно отчитане на ел. енергия не във всички случаи се касае за виновно неизпълнение на договорно задължение на потребителя-абонат. При това положение, в тежест на ответника бе да докаже осъществяването на нерегламентиран достъп до СТИ от страна на ищеца. При липса на доказателства в тази насока не би могло да се презюмира виновно поведение на потребителя. Поддържането на техническата изправност на средствата за търговско измерване е задължение на електроразпределителното дружество, в качеството му на негов собственик.

Според чл. 40 и чл. 41 от ПИКЕЕ измервателните системи за търговско и контролно измерване удовлетворяват изискванията за обща точност само в случаите, когато качеството на ел. енергия в мястото на  измерване  отговаря  на изискванията на стандарта.  Всички  СТИ  подлежат на първоначална и последващи проверки по реда на Закона за измерванията, Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване. При неизпълнение от страна на електроразпределителното дружество на задълженията по поддържане годността на СТИ, дружеството, а не потребителят, следва да отговаря за възникналите вреди. Само при отклонение от нормалната работа на средството за техническо измерване в резултат на въздействие от потребителя върху електромера, каквото в конкретната хипотеза не се твърди, нито се доказва, би било налице виновно неизпълнение на задължението на потребителя-абонат да не препятства работата на средството за търговско измерване. В основата на преизчисляването по реда на чл. 48 от ПИКЕЕ са принципите на разпределението на вредите и поемане на риска, тъй като корекцията на сметки почива на предположение за ползване на ел. енергия.

Коригираното количество пренесена електрическа енергия е било изчислено съгласно чл. 48 ал. 1 т. 2 а от ПИКЕЕ. В установената задължителна съдебна практика на ВКС е прието, че когато отклоненията в показателите на консумираната ел. енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът на електрическа енергия следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване в резултат на неправомерното действие на потребителя. В противен случай, без да се държи сметка за този период или без да се отчете реално консумираната ел. енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за ел. енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия. Липсата на данни за начина на определяне на срока за корекцията, препятства и възможността да се провери правилността й. Ответникът не е доказал, че начисленото количество ел. енергия е доставено и реално потребено от абоната-потребител, поради което същият да дължи нейното заплащане.

Законът изрично допуска създаването на правила „за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия"- чл. 83 ал. 1 т. 6 от ЗЕ. Тези правила обаче следва да кореспондират със Закона за защита на потребителя и основните начала на правото. Действащите корекционни процедури представляват неравноправна клауза по отношение на потребителите. С тях се прехвърля върху потребителите понасянето на загуби от дейността на ответника, като се нарушава принципа, че който извлича ползите от една дейност, той трябва да понесе и загубите от нея. На следващо място потребителите нямат никакъв разумен способ да се защитят срещу евентуални злоупотреби от страна на служители на ответника, които  имат достъп до измервателните  средства и имат техническите познания за извършване на съответните манипулации. Изложеното води до извода, че клаузите уреждащи корекционните процедури са неравноправни, тъй като нарушават основния принцип на равнопоставеност на страните в търговския оборот.

В този смисъл следва да бъде съобразявана задължителната практика на ВКС, формирана с решения по чл. 290 от ГПК по въпроса разполага ли доставчикът на електрическа енергия с право едностранно да коригира сметките на потребителите за доставена през изминал период електрическа енергия, въпреки липсата на твърдения за противоправно поведение от страна на потребителя. Това право на доставчика е отречено в решение № 79 от 11.05.2011 г. на ВКС по т. д. № 582/2010 г., II т. о., ТК, решение № 165 от 19.11.2009 г. по т. д. № 103/2009 г. на ВКС, II т. о., решение № 104 от 5.07.2010 г. по гр. д. № 885/2009 г. на ВКС. II т. о. Задължителната практика се придържа към разбирането, че коригирането на сметките за вече доставена електрическа енергия само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставяната електрическа енергия противоречи на регламентирания виновен характер на договорната отговорност /арг. чл. 81, ал. 1 от ЗЗД/, поради което е недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане.

Анализът на посочените правни норми налага извода, че законодателят в чл. 83 от ЗЕ е делегирал възможност на съответния държавен орган по чл. 21 от ЗЕ /ДКЕВР/ да приеме ПИКЕЕ, в които да бъде уреден и въпросът за „установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия", а не възможност за създаване на санкции за потребителите на електрическа енергия, чрез въвеждане на фикция за потребена от тях електроенергия за минал период от време, действителната консумация на която не може да бъде установена поради неизправност на СТИ, за която неизправност потребителя не следва да носи отговорност. Създадената възможност за доставчика на електроенергия по чл. 48, ал. 1 от ПИКЕЕ излиза извън делегираната от законодателя в ЗЕ компетентност на ДКЕВР. На практика уредената корекционна процедура въвежда безвиновна /обективна/ отговорност на потребителите на електроенергия, което е в пълно противоречие с изискването на императивната разпоредба на чл. 82 от ЗЗД, визираща наличието на виновно поведение у длъжника /потребителя/ като предпоставка за ангажиране на отговорността му на договорно основание, каквото от страна на ответника не е и доказана в случая. По тази причина считаме, че въпреки изменението на ПИКЕЕ и предвидената в чл. 48 от тях корекционна процедура на основание чл. 15, ал. 3 от ЗНА не следва да бъде приложена, като противоречаща на чл. 82 от ЗЗД. Обективната отговорност е изключение, тъй като ангажира отговорността на едно лице, независимо от неговото поведение, поради което нейното предвиждане е единствено правомощие на законодателя, а не на административен орган като ДКЕВР.

Корекционната процедура по чл. 48 от ПИКЕЕ противоречи и на разпоредбата на чл. 2, ал. 2 ЗЕ, която урежда принципите за търговия с електрическа енергия, един от който е защита интересите на потребителите. Веднъж получил лицензия за определените дейности в енергетиката, доставчикът на електрическа енергия -лицензиант е длъжен да осигурява освен надеждно, качествено и непрекъснато снабдяване на потребителите с изключение на определени случаи, също и измерване и отчитане на електрическата енергия чрез монтиране и поддържане в изправност на средства за търговско измерване и назначаване на квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства /чл. 69, чл. 116, чл. 120 ЗЕ, чл. 84 и чл. 87 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката/. При осъществяване на тези дейности доставчикът на електрическа енергия трябва да полага дължимата грижа на добрия търговец, за да гарантира качество и надлежен отчет на подадената електрическа енергия. Съгласно чл. 120, ал. 1 ЗЕ, СТИ е собственост на ответника, поради което последният има задължение да осигури правилното и коректното му функциониране, да констатира своевременно грешката в измерването или неизмерването. В случаите, когато се установи отклонение в показателите на консумираната електрическа енергия, доставчикът следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване на СТИ, както и обстоятелството дали това е в резултат на неправомерното действие на потребителя.

При тези изводи съда приема, че е налице института на неоснователното обогатяване. Същото възниква при правоотношение, свързано с разместване на имуществени блага без правно основание.

Съобразявайки казаното до тук, съдът намира, че иска се явява основателен и доказан и следва изцяло да бъде уважен.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК при този изход на делото ще следва ответното дружество да заплати сторените от ищеца съдебно-деловодни разноски в размер на 2 107,24 лева, за което е представен и списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от горното съда

 

                                           Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА на основание чл. 55, ал. 1, предл. първо от ЗЗД “Чез Електро България” АД, ЕИК 175133827, седалище и адрес: гр. София, район Средец, ул. Г. С. Раковски № 140, представялавано от всеки един от двамата членове на управителния съвет да заплати на „Мебел – Троян” ЕООД, ЕИК 110566880, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Македония” № 44, представител Тома Благов сумата 7 553,98 – седем хиляди петстотин петдесет и три лева и 98 стотинки, представляваща заплатена без основание консумирана ел. енергия за периода 01.09.2013 г. до 16.10.2013 г., начислена въз основа на констативен протокол № 3008582 от 16.10.2013 г., ведно със законната лихва от деня на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК “Чез Електро България” АД, ЕИК 175133827, седалище и адрес: гр. София, район Средец, ул. Г. С. Раковски № 140, представялавано от всеки един от двамата членове на управителния съвет да заплати на „Мебел – Троян” ЕООД, ЕИК 110566880, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Македония” № 44, представител Тома Благов сумата 2 107,24две хиляди сто и седем лева и 24 стотинки сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – гр. Ловеч в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                               Районен съдия: