РЕШЕНИЕ

 

№ 126

 

гр. Троян, 17.04.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети март две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                     Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гр. дело № 192 по описа за 2015 год., и за да се произнесе - съобрази:

  Н.К.Г. и В.К.В.,*** са предявили против П.Х. и С.Х., двамата живущи в гр. Дюселдорф, Германия иск с правно основание чл. 53 ал. 2 от ЗКИР. Ищците твърдят в исковата си молба, че по наследство от Колю В. ***, починал на 31.01.1985 г. са собственици на овощна градина с площ 13.600 дка, находяща се в с. Голяма Желязна, м. „Бърдене”. Понастоящем част от описания имот с площ 3.608 дка попада в ПИ с идентификатор № 15703.26.10, който е възстановен с решение на ПК на наследниците на П.И.Г., ответници в настоящия процес. Ищците считат, че е налице грешка при изготвяне на кадастралната карта и имота е заснет неправилно. За установяване на обстоятелствата по предявения иск са ангажирали гласни и писмени доказателства и чрез своя пълномощник  адв. С.С. от ЛАК молят съда да уважи изцяло исковата им претенция, ведно със законните последици.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия едномесечен срок е представен писмен отговор, с който изцяло се оспорва предявения иск. В с. з. ответниците се представляват от адв. В.А. от ЛАК, който моли съда да отхвърли предявения иск, излагат се аргументи, че ответниците се легитимират като собственици на имот 15703.26.10 и не е налице грешка в КК.

От приложени писмени доказателства: удостоверение за наследници № 111 от 23.09.2013 г., от Кметство с. Голяма Желязна, удостоверение № 250 от 24.09.2013 г. на Кметство с.Голяма Желязна, решение № 8212 от 03.05.1994 г., скица на ПИ № 34574/15.11.2013 г., скица на ПИ № 34573/15.11.2013 г., експертно мнение от инж. С.С., съдържащо скица-проект № Ф19879/04.06.2008 г., решение № 18446 от 26.09.2000 г. на ПК - гр. Троян, скица № Ф26893/26.09.2000 г. и писмо  изх. № ПО-05-412/29.08.2014 г. на ОСЗ гр.Троян съдържащо: Решение № 11729/ 16.05.2008 г.  на ОСЗ за възстановено право – за земя на К.В.М., заверено на 27.08.2014 г.,  Решение № 11729  от 19.11.1997 г. на ОСЗ  за възстановено право – за земя на К.В.М., заверено на 27.08.2014 г.,  Решение № 8212 от 23.07.2009 г.  на ОЗС за възстановено право за земя на К.М., заверено на 27.08.2014 г.,  Решение № 8212 от 03.05.1994 г. г.  на ПК Троян  за възстановено право за земя на К.М., заверено на 27.08.2014 г., протокол № 534 по подадена молба № 540 от Н.К.Г., Заявление вх. № 540 от 29.02.1992 г., подадено от Н.К.Г., удостоверение за наследници № 230 от 05.02.1992 г., молба до ПК с вх. № 302 от 23.08.2001 г. на Н.К.Г., Решение № 18446 от 23.02.2000 г. за възстановено право  за земя на наследниците на П.И.Г., Решение № 18446 от 26.09.2000 г. за възстановено право за земя на наследниците на П.И.Г., заявление вх. № 928, подадено от Л.С.П., Протокол по подадена молба № 928 от Л.С.П., искова молба по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ до ТРС от П. Х. и С.Х., съдебно решение от 01.03.1999 г. на ТРС и удостоверение за наследници № 584 от 08.10.1998 г. и № 821 от 07.11.2000 г. на П.И.Г., от показанията на разпитаните свидетели Н.И.М., С.Т.К. и С.И.Е., както и от заключението на допуснатите и изслушани по делото две съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. В.П., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представеното удостоверение за наследници от 23.09.2013 г. ищците Н.К.Г. и В.К.В. са законни наследници на К.В.М., починал на 31.01.1985 г.

С първично решение № 8212 от 03.05.1994 г. на ПК – гр. Троян на наследниците на К.М. е възстановена собствеността върху овощна градина с площ 13.600 дка, находяща се в землището на с. Голяма Желязна, м. „Бърдене”, при граници: П. Г., И. М., дол и Н. В.

С изработване на КВС част от описаната овощна градина е обособена като имот № 15703.26.39, възстановен на ищците.

Ответниците С.Х. и П.Х. са законни наследници на П.И.Г.. С решение № 18446 от 26.09.2000 г. на ОСЗ – Троян на наследниците на Г. е възстановена собствеността върху земеделски земи от землището на с. Голяма Желязна, вкл. и върху пасище, мера с площ 6.646 дка, представляващ имот № 026010 по КВС.  

Ищците претендират, че процесната част от 3.608 дка попада в имота на ответниците № 026010, с идентификатор по КК 15703.26.10 и считат, че е налице грешка в КК.

В производството съда е извършил оглед на място, където са разпитани и допуснатите свидетели. Свидетелите посочват, че имотът на братята Колю и И. М. граничи на изток с имот на Г.. Източната граница минава от юг на север между Г. и М.. Имота на М. и Г. е продължавал под сегашния път. На място съществува стопанска постройка, като границата между двата имота, която е обходена от свидетелите и вещото лице, минава през част от тази постройка и нагоре стига до стара череша, на 4-5 метра източно от нея. Земеделският имот граничи с гора, която също е на М. и стига до върха на хълма, а на запад естествената граница е дере. Свидетеля Н.М. излага, че от 1991 година имотът се работи от В.В. и Н.К.. При заснемането на имотите е допусната грешка и се е получило изместване от действителните граници с около 50 – 60 м в цялата местност. Бащината къща на свид. С.Е. е била в близост до процесния имот на М.. Свидетеля показва източната граница на същото място, където е посочена от предния свидетел - през селскостопанската сграда - сеновал до втори спонец или дИ.-дирек на сградата в посока изток. На север имота на М. е стигал до баира – върха. На юг е бил имота на И. М., на север - имота на К.М.. Западната граница  на процесния имот е долчина. Свидетеля не си спомня имотите да са били ограждани. До образуване на ТКЗС братята М. са си владеели имота, в който е била построена и къщата им. Сходни са показанията и на свид. С.К.. До 1957 година братята М. са работили имота. Тогава там са били ливади. Има останали  и стари дървета в имота. Къщата  на Г. е на изток, където са останали стари дувари. Съществуващата на място селскостопанската сграда е изградена по време на ТКЗС.

За изясняване на обективната истина по делото съда е допуснал съдебно – техническа експертиза, по която вещото лице инж. В.П. след като се е запознал с доказателствата по делото и е присъствал на огледа. С решение № 18446/26.09.2000 г. и заверена скица на имот № 026010, представляваща неразделна част от това решение, Поземлена комисия-Троян е възстановила правото на собственост на насл. на П.И.Г. върху имота.

Вещото лице е разяснило, че при обединяване на КВС с кадастралната карта, възстановеният имот с № 026010 по влязлата в сила КВС запазва своята цялост и без да претърпи някакви промени по отношение на площ, граници и собственост, е пренесен в КККР на с. Голяма Желязна, одобрена със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, като поземлен имот с идентификатор № 15703.26.10, който и към настоящия момент остава непроменен.

Констатирано е в заключението, че липсва промяна и движение на имот с идентификатор № 15703.26.10 от изготвяне на КВС за землището на с. Голяма Желязна до настоящия момент, с изключение на трансформацията на номера му 026010 по КВС в идентификатор 15703.26.10 по КККР, което е наложително съгласно ЗКИР.

 В изготвения и приложен към СТЕ графичен материал са отразени с червен цвят по точки 1,2,3,4,5,6,7,8,9 границите на процесния имот спорната част от 3.608 дка, отразена в експертното мнение на инж. Станев, за която е приложен списък с координати на граничните чупки (точки: 1,2,3,4,5,6,7,8,9).

В приложената скица са отразени със съответните площи и собственици и съседните поземлени имоти с идентификатори 15703.26.30 (на запад от процесния имот) и 15703.26.39 (на север от процесния имот).

         Северната граница (1,2) на процесната спорна част от 3.608 дка не е естествено продължение на изток на северната граница на поземлен имот № 15703.26.30 така както е нанесена в КККР.

Южната граница (8,7) на процесната спорна част от 3.608 дка представлява естествено продължение на изток на южната граница на поземлен имот № 15703.26.30 така както е нанесена в КККР.

Единствената реална граница на имот № 15703.26.30, която съществува на място, е неговата естествена западна граница, представляваща долчина.

На място съществуват само старите реални граници на целия процесен район, които представляват: на запад  - долчина, на юг  - път, на изток - дол и на север - гора.

Голяма  част  от  процесния район  е  заета  от  стопански двор с овчарници,  който като държавен поземлен фонд е продаден и има нови собственици, вместо тези преди колективизацията.

           Налице е идентичност по площ и съседи само на имота, находящ се в местността "Бърдене" в землището на с. Голяма Желязна описан по т. 3 на решение № 8212/03.05.1994 г. като овощна градина и имота, описан по т. 7 като бахчия в същата местност в удостоверение № 250/24.09.2013 г. на кметство с. Голяма Желязна, по причина, че удостоверение № 250/24.09.2013 г. е послужило за вземане на решението на ПК-Троян.

Отразеният под № 4 в експертното мнение на инж. Станев имот, попадащ в имот с № 15703.26.10 не е идентичен на описаните имоти по т. 3 на решение № 8212/03.05.1994 г . и по т. 7 на удостоверение № 250/24.09.2013 г.

         Съгласно Удостоверение № 250/24.09.2013 г., чрез което Кметство с. Голяма Желязна дава уверение за записаните на името на К.В.М. земеделски земи по партиден № 322 от емлячен регистър, II том, 1948 г., за имота по т. 7 е записано "Бахчия в местността "Бърдене" с площ 13.600дка" без каквито и да е граници и съседи.

Границите, посочени в решение № 8212/03.05.1994 г. за имота под № 3 от решението са съобразени с установените такива по протокол № 534 за възстановено право на собственост върху земя в съществуващи стари реални граници по молба № 540, подадена от Н.К.Г., а именно: П. Г., И. М., долчина и Н.В.. Този протокол е използван като основание за издаване на решение № 8212/03.05.1994 г.

Инж. П.  е констатирал, че не е възможно по данните от регистъра "Бахчия, местност "Бърдене", декари 13.600" да се индивидуализира имота на място, още повече, че на място не са запазени старите реални граници на имотите такива каквито са били преди колективизацията тъй като са унищожени при образуване на ТКЗС.

        Имот № 026010 от КВС е идентичен по площ и граници с поземлен имот с идентификатор № 15703.26.10 по КККР, тъй като КККР е съобразена само с имот № 026010 от КВС, но не и с процесната спорна част 3.608 дка от имота, която е получена в резултат на скица-проект, без да са посочени основанията.

След извършения оглед на място и разпитаните там свидетели, вещото лице инж. П. е изготвил допълнително заключение по СТЕ. В приложения графичен материал са отразени границите на целия имот "овощна градина, с площ 13.600 дка, в местността "Бърдене", при посочените граници, който е притежавал К.В.М.. Площта съгласно ЕТК по материали до 1959 г. и свидетелските показания относно източната му граница, отразена с прекъснатата червена линия, е 13.658 дка, включваща и площта на процесните 3.608 дка, в червен цвят.

На юг от така описания имот, респективно на юг от съществуващото в момента шосе, са възстановени имоти на И. В. М., а на север от него е възстановен имот № 39 на К.В.М..

В изготвения и приложен към основната СТЕ графичен материал са отразени с червен цвят по точки 1,2,3,4,5,6,7,8,9 границите на процесния имот спорната част от 3.608 дка, отразена в експертното мнение на инж. Станев и в исковата молба, за която е приложен списък с координати на граничните чупки (точки 1,2,3,4,5,6,7,8,9). Инж. П. изрично е посочил, че не е възможно да се съобрази границата, посочена от свидетелите, тъй като същата засяга постройките в стопанския двор, неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ.

Местонахождението на топографските елементи, посочени от свидетелите като определящи източната граница на имота на ищците са отразени в приложената скица, тъй като същите определят спорната източна граница на имота (прекъснатата червена линия). На място съществуват и в момента посочените граници дере и гора, както и топографски елементи – череша.

Отразеният в експертното мнение на инж. Станев като имот № 4, попадащ в имот с № 15703.26.10, представлява процесната площ от 3608 кв. м, повдигната в червено.

Същият попада и е частично идентичен с признатия за възстановяване по т. 3 от Решение № 8212/03.05.1994 г. имот - овощна градина 13.600 дка, в местността "Бърдене". Решението на ПК-Троян за признаване на възстановяването на имота по т. 3 от Решение № 8212/03.05.1994 г. е взето на основание Удостоверение № 250/24.09.2013г, чрез което Кметство с. Голяма Желязна дава уверение за записаните на името на К.В.М. земеделски земи по партиден № 322 от емлячен регистър, II том, 1948 г., включително и за имота по т. 7, за който е записано бахчия е местността "Бърдене" с площ 13. 600 дка.

От тези факти вещото лице е заключило, че процесната площ от 3.608 дка (повдигната в червено) е частично идентична също така и с имота, описан като бахчия в удостоверение № 250/24.09.2013 г. на Кметство с. Голяма Желязна, тъй като цитираното удостоверение е използвано за установяване на имота по т. 3 от решение № 8212/03.05.1994 г.

Съдържанието на приложената аерофотоснимка от 1946 г. е отразено в използваното при експертизата ЕТК по материали до 1959 г.

При така изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Съдът намира, че е сезиран с иск с правно основание чл. 53 ал. 2 от ЗКИР /след изменението на закона – чл. 54 ал. 2/, който се явява допустим и следва да бъде разгледан по същество. Предмет на установителния иск по чл. 53 ал. 2 от ЗКИР е установяване на право на собственост към един минал момент, а именно момента на одобряване на кадастралната основа на населеното място относно спорния имот, за който се твърди, че е неправилно заснет.

С протоколно определение от 03.02.2015 г. по искане на ищците съда на основание чл. 214 от ГПК е допуснал изменение на предявения иск, както следва: да бъде признато за установено по отношение на ответниците П.Х. и С.Х., че към момента на одобряване на кад. карта на с. Голяма Желязна – 01.06.2009 г.,  ищците Н.К.Г. и В.К.В., в качеството им на наследници на К.В.М. по силата на реституция, наследство и давностно владение са собственици на овощна градина от 13 600 кв. метра, четвърта категория, находяща се в землището на с. Голяма Желязна, в местността „Бърдене”, Община Троян, при граници : П. Г., И. М., дол и Н.В., като 3 608 кв. метра, от тази  градина попадат в имот с идентификатор № 15703.26.10, които 3 608  кв. метра са отразени на скица към първоначалното заключение на съдебно-техническата експертиза с граници посочени с числа от 1 до 9, както и че е допусната грешка в КККР на с .Голяма Желязна, одобрена със заповед № РД 18-44 от 01.06.2009 г. на изп. директор на АГКК София.

Между страните в настоящето производство е налице спор  за  собственост върху процесната част. Ищците претендират, че са собственици по наследство, давностно владение и реституция. 

   Настоящата инстанция намира за правилни изложените аргументи в писмената защита на ответниците. Относно претенцията, че имота е придобит посредством реституция. Като доказателство по делото е приложено единствено първично решение № 8212 от 03.05.1994 г. на ПК - Троян, в което имотът не е описан със съществуващи граници, а със съседи: П. Г., И. М. и Н.В. и само една съществуваща трайна граница - дол.

За да бъде завършена реституционната процедура по ЗСПЗЗ следва да бъде издадено окончателно решение с граници и скица на имота. В случай, че собствеността не може да бъде възстановена е следвало ПК да направи отказ.

При тези обстоятелства съда приема, че към момента на одобряването на КККР - 01.06.2009 г. няма завършена реституционна процедура по отношение процесния имот на ищците.

Относно претенцията за придобИ.е на имота посредством давностно владение. Давностното владение е период от време, през който едно лице владее и ползва чужд имот с намерение да стане негов собственик. Владението пък е упражняване на фактическа власт върху имота. Законът за собствеността определя два срока за придобИ.е на недвижим имот по давност– 5 години за добросъвестно владение и 10 години за недобросъвестно владение. Владението трябва да отговаря още на следните условия: - да бъде непрекъснато; - да е явно, а не скрито,  т.е . владелецът трябва да манифестира поведение, което да не оставя никакво съмнение, че той упражнява фактическата власт за себе си. Владелецът следва да демонстрира открито намерение да стане собственик; - владението да е необезпокоявано, спокойно, несмущавано, т. е. действителният собственик да не се противопоставя на факта, че имотът се владее от трето лице –владелец, да не оспорва този факт по никакъв начин. Подобни доказателства в процеса липсват.

На първо място в случая не се установиха по безспорен начин границите на имота, за да е налице годен обект за правна защита. Установи се само западната граница, която е дол, без да е посочено от коя до коя част на дола е тази граница, тъй като естествено не целият дол е граница на имота. Останалите граници са предположения на свидетелите.

Налице са противоречия в показанията на свидетелите. Така например св. Н.М. заявява, че оградата между Г. и М. е била от плет, който бил на 4-5 метра източно от черешата. В същото време свидетелите С.Е. и С.К. заявяват, че огради между имотите на М. и Г. не е имало.

Нито един от свидетелите не посочи северната граница на имота. Свидетелите заявяват, че на север имотът на М. включва и гората, но не могат да установят границата между процесния имот и гората. Свидетелите не посочват и южната граница на имота.

От друга страна гласните доказателства в процеса установяват, че процесния имот е на братята И. и К.М.

Безспорно в процеса се установи, че ищците се легитимират като наследници на К.М.. Излагат се твърдения от Н.Г. и В.В., че наследодателя им и неговия брат са направили делба, но не се представят доказателства в тази връзка, най-малко е налице изискване за писмена форма като условие за валидност на делбата, а такова писмено доказателства липсва.

Предмет на настоящия спор е процесната част с площ 3.608 дка, която е част от големия имот от 13.600 дка. В заключението си по СТЕ вещото лице е пренесло скицата-проект върху кадастралната карта, което не доказва местоположението и индивидуализацията на спорната част. Представеното удостоверение от емлячен регистър не съдържа никакви граници. Установява се по експертизата, че имотите по решение на ПК и по удостоверението от емлячен регистър са идентични само по площ и местност, но не и по граници. Инж. П. констатира, че на север имота има трайна граница „гора", а в действителност на приложената по заключението скица е посочено, че между процесния имот и гората съществува имот с № 39 от 7091 кв. м - пасище на К.М..

Установи се в процеса, че по отношение на ответниците има приключила реституционна процедура по ЗСПЗЗ с издаване на окончателно решение и скица за имота. Имотът е нанесен в КВС с номер 026010  и съответно е пренесен в КК с идентификатор 15703.26.10.

Предвид на горните изводи ще следва предявения иск по чл. 53 ал. 2 от ЗКИР изцяло да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Ще следва на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ищците да заплатят сторени от ответниците съдебно-деловодни разноски в размер на 720 лева по представен списък по реда на чл. 80 от ГПК.

Водим от изложеното съдът:

 

Р       Е       Ш      И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения по реда на чл. 53 ал. 2 от ЗКИР /изм. чл. 54 ал. 2 от ЗКИР/ иск от Н.К.Г., ЕГН **********, адрес:***, мах. „Бърдене” № 33 и В.К.В., ЕГН **********, адрес:***, мах. „Бърдене” № 33 срещу П.Х. и С.Х., адрес: Германия, гр. Дюселдорф, Зоненщрасе 27, пълномощник – адв. В.А. от ЛАК – да бъде признато за установено по отношение на ответниците П.Х. и С.Х., че към момента на одобряване на кад. карта на с. Голяма Желязна – 01.06.2009 г.,  ищците Н.К.Г. и В.К.В., в качеството им на наследници на К.В.М. по силата на реституция, наследство и давностно владение са собственици на овощна градина от 13 600 кв. метра, четвърта категория, находяща се в землището на с. Голяма Желязна, в местността „Бърдене”, Община Троян, при граници: П. Г., И. М., дол и Н.В., като 3 608 кв. метра, от тази  градина попадат в имот с идентификатор № 15703.26.10, които 3 608  кв. метра са отразени на скица към първоначалното заключение на съдебно-техническата експертиза с граници посочени с числа от 1 до 9, както и че е допусната грешка в КККР на с. Голяма Желязна, одобрена със заповед № РД 18-44 от 01.06.2009 г. на изп. директор на АГКК София.

ОСЪЖДА Н.К.Г., ЕГН **********, адрес:***, мах. „Бърдене” № 33 и В.К.В., ЕГН **********, адрес:***, мах. „Бърдене” № 33 да заплатят на П.Х. и С.Х., адрес: Г., гр. Дю., З. 27 сумата 720,00 – седемстотин и двадесет лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

                                                              

 Районен съдия: