РЕШЕНИЕ

 

№ 156

 

гр. Троян, 19.05.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на седми май две хиляди и петнадесета година в състав:

                                               Председател:Десислава Ютерова

                                      Съдебни заседатели:.....................................

                                               Членове:.....................................

при секретаря М.С.  и в присъствието на прокурора …. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 225 по описа на ТРС за 2015 г., за да се произнесе - съобрази:

         Д.Х.Т. *** като майка и законен представител на малолетния си син Р.Д.Т. е предявила срещу Община – гр. Троян иск с правно основание чл. 19 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Ищцата излага в исковата молба, че желае бащиното име на детето й да бъде променено от Дафинов на Д., тъй като се опасява, че този факт ще започне да създава неудобство и притеснение на детето в училище. В молбата подробно са изложени аргументите за това, в съдебно заседание ищцата се явява лично и моли съда да уважи иска така, както е предявен с произтичащите законови последици, ангажирани са писмени и гласни доказателства.

        Заинтересованата страна Община – гр. Троян е представила отговор по реда на чл. 131 от ГПК, с който заявява, че не оспорва така предявения иск, същият е допустим и при доказване на претенцията, следва да бъде уважена.

              От приложеното към делото удостоверение за раждане от *** *** и здравноосигурителна книжка, както и от показанията на разпитаната по делото свидетелка Р. Е. съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

        От удостоверение за раждане от *** г. е видно, че на 17.10.2008 г. е родено детето Р.Д.Т. от майка Д.Х.Т. и неизвестен баща. Поради това съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация детето е записано с имената на майката, а именно Д.Т..

        От събраните гласни доказателства по делото на разпитаната свидетелка Е. която е майка на молителката и съответно баба на детето, се установява, че съществуват притеснения и неудобства за Р., който е записан с бащино име на майката.

        С оглед на така изложената фактическа обстановка решаващият съд след като прецени събраните по делото доказателства и изложените аргументи на страните, намира същите за основателни. Налице са “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. І от ЗГР.

        При това положение искът се явява основателен и доказан и следва да се уважи, като малолетния Р. да бъде записан с бащино име Д., за което са спазени изискванията на чл. 15 ал. І от ЗГР, тъй като името на майката не позволява да бъде образувано второто име на детето, е използван само корена. Ще следва препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община – гр. Троян за отбелязване в акта за раждане и в регистъра на населението.

        Водим от изложеното съдът

        Р  Е  Ш  И:

 

        ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че малолетният Р.Д.Т., роден на *** г. с ЕГН **********, представляван от неговата майка и законен представител Д.Х.Т. ***, ЕГН ********** и с Акт за раждане № 214 от 17.10.2008 г. на Община Троян е с бащино име Д. и това име да се отрази в акта за раждане и регистъра на населението.

Решението не подлежи на обжалване, препис от същото да се изпрати в  Община – гр. Троян.

                                                                           

                                                        Районен съдия: