ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 гр. Троян, 03.11.2015 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на трети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 231 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

С протоколно определение от 29.04.2015 г. съда е спрял производството по гражданско дело № 231 от 2015 г., образувано по молба на Й.Х.Ч. и Х.М.Ч.,*** против  М.Х.Ч. *** реда на чл. 8 ал. 1, вр. чл. 18 ал. 1 от ЗЗДН – за осъществен акт на домашно насилие спрямо молителите, по съгласие на страните – чл. 229 ал. І т. 1 от ГПК.

При хипотезата на чл. 231 ал. І от ГПК съдът счита, че следва да прекрати производството по настоящето дело, тъй като в законовия шестмесечен срок, изтекъл на 29.10.2015 г., никоя от страните не е поискала възобновяването му.

Предвид прекратяването на производството, на основание чл. 19 от ЗЗДН, издадената заповед за незабавна защита прекратява действието си, но за да бъде внесена сигурност в отношенията между страните, същата  следва да бъде обезсилена, тъй като има действие единствено до издаване на заповед за защита от съда или отказ от такава защита.

С оглед приключването на делото, при хипотеза, различна от предвидената в чл. 11 ал. 3 от ЗЗДН и с оглед обстоятелството, че ответникът е станал причина за завеждането му, в негова тежест следва да се възложи и дължимата държавна такса в размер на 25,00 лева.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 231 ал. 1 от ГПК, съдът

Водим от горното и на това основание съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231 ал. 1 от ГПК производството по гражданско дело № 231 от 2015 г. по описа на ТРС, образувано по молба на Й.Х.Ч., ЕГН ********** и Х.М.Ч., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: ***, с правно основание чл. 8 ал. 1, вр. чл. 18 ал. 1 от ЗЗДН – за осъществен акт на домашно насилие спрямо молителите.

ОБЕЗСИЛВА заповед за незабавна защита № 3 от 30.03.2015 г., издадена по гр. дело № 231/2015 г. на ТРС.

ОСЪЖДА М.Х.Ч., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 25,00 – двадесет и пет лева държавна такса.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен  срок от съобщението.

 

 

Районен съдия: