РЕШЕНИЕ

 

№ 180       

 

гр. Троян, 10.06.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на деветнадесети май две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 256 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Т.К.Т. с адрес: ***, ЕГН ********** и В.К.Т. ***, ЕГН **********,*** с Акт за граждански брак № 52 от 21.08.2010 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете К.Т. Т., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката В.К.Т., като бащата Т.К.Т. ще има право да вижда и да взема сина си К.Т. Т. и детето ще живее при своя баща, на адреса, на който Т.К.Т. живее, от 17:00 часа в Петък до 14:00 часа в Неделя на всяка първа и трета седмица от месеца; Т.К.Т. има право да вижда и да взема сина си К.Т. Т. и детето ще живее при своя баща, на адреса, на който Т.К.Т. живее, два месеца през летния сезон и една седмица през месец Април; през всяка календарна година, чиято последна цифра е нечетна, К.Т. Т. ще прекарва при своя баща по три дни от Коледните празници (на 23, 24 и 25 Декември до 17:00 часа на последния от изброените дни), а през всяка календарна година, чиято последна цифра е четна или нула, К.Т. Т. ще прекарва при своя баща Т.К.Т. по три дни от Новогодишните празници (на 30 и 31 Декември от изтичащата година и на 1 януари от следващата година, до 17:00 часа на последния от изброените дни).

Т.К.Т. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на К.Т. Т. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител В.К.Т. с ЕГН **********, издръжка в размер на по 100 лева (сто лева) месечно, считано от датата на постановяване на съдебното решение за развод за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка.

Т.К.Т. ще заплаща месечната издръжка за детето, като превежда или внася същата по банкова сметка *** В.К.Т..

Местоживеенето на детето К.Т. Т. се определя при майката В.К.Т. на адрес: ***.

Семейното жилище, находящо се в гр. Троян, ул. „Незабравка” № 35 се предоставя за ползване от молителя Т.К.Т..

 ОБЯВЯВА, че съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава. Придобитите по време на брака ни движими вещи са поделили предварително и в момента не притежават вещи в режим на съпружеска имуществена общност. Съпрузите нямат претенции или спорове относно открити по време на брака банкови сметки и влогове. Всички кредити и заеми, предоставени на съпрузите от банки, други кредитни институции или физически лица, ще се погасяват само от този съпруг, който е получил кредита/заема.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име П..

          ОСЪЖДА Т.К.Т. с адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и 72,00 – седемдесет и два лева – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: