ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

гр. Троян, 27.04.2015 год.

 

 

Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и седми април две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря ………………, като разгледа докладваното от съдията Ютерова частно гражданско дело № 318 от 2015 г. година по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

         Настоящето дело е образувано по предявена молба от И.Б.И., В.И.В. и И.И.В.,*** против З.Г.Д. *** правно основание чл. 390 от ГПК – допускане на обезпечение на бъдещ иск с цена 1 893.64 лева. Молителите излагат, че с ответника по бъдещия иск З.Д. са сключили договор за СМР на 08.10.2012 г., по който същия се е задължил да извърши преустройство на тавански етаж в жилище. Твърди се, че молителите са му заплатили 1 550 лева, но от 25.10.2012 г. Д. преустановил изпълнението по договора. Молителите изпратили писмена покана, с която уведомили ответника, че развалят сключения между тях договор. С писмен отговор З.Д. е признал, че е получил процесната сума, но тъй като и до момента ответника не е възстановил същата за молителите е обусловен интерес от предявяване на бъдещ иск.  

С настоящата молба И.Б.И., В.И.В. и И.И.В. са сезирали съда с допускане на обезпечение на бъдещия иск. На основание чл. 397 ал. І т. 2 от ГПК молителите са посочили обезпечителната мярка, която молят да бъде допусната от съда, а именно налагане на запор върху сметки на Д., като изрично посочват, че нямат информация в коя банка е открита сметката. 

Към молбата са приложени доказателства, касаещи предявяването на бъдещия иск.

 Като съобрази тези обстоятелства по делото, настоящата инстанция прави следните изводи: Обезпечението на иска цели да предостави привременна защита на спорното право, докато спорът е висящ, срещу такива недобросъвестни действия на ответника, които биха затруднили или осуетили удовлетворяването на ищеца /най-често- разпореждане с имуществото, вследствие на което ищецът се поставя в невъзможност да се удовлетвори/. Обезпечителна нужда ще е налице, когато без обезпечението ще се затрудни или осуети реализирането на правата на ищеца по решението. Обезпечителната нужда се преценява не само с оглед предмета на спора, но и с оглед поисканата обезпечителна мярка. Тя трябва да е подходяща спрямо нуждата. При допускане на обезпечението съда съобразява наличието на няколко комулативно дадени предпоставки. Една от тях е, че изпълнителното основание трябва да бъде изпълняемо и адекватно с обезпечителния интерес. Молителите изрично посочват, че нямат информация в кои банки ответника има открити сметки, не е ясно дали същия има изобщо такива. В случай, че съда уважи молбата и наложи обезпечение – запор на сметка, то в този си вид обезпечителната мярка няма как да бъде изпълнена.

 Предвид на горните изводи настоящата инстанция намира искането за неоснователно и счита, че следва до откаже допускането на обезпечение на иска по реда на чл. 390 и следващи от ГПК чрез запор на сметка на ответника по бъдещия иск. 

Водим от горното и на основание съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКАЗВА да допусне обезпечение на бъдещ иск с цена 1 893,64 лева срещу З.Г.Д., ЕГН **********,***, по молба на И.Б.И., ЕГН **********, В.И.В., ЕГН ********** и И.И.В., ЕГН **********, тримата с адрес:***, чрез налагане запор по сметка на ответника. 

Определението подлежи на обжалвано с частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от съобщението.                                                

 

 

Районен съдия: