РЕШЕНИЕ № 296

 

гр. Троян, 25.09.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и осми август две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                Председател: Десислава Ютерова

                                      Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 328 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:  

          “Първа инвестиционна банка” АД, ЕИК 831094393, седалище и адрес: гр. София, р-н Изгрев, бул. Драган Цанков № 37, представител: Васил Христов и Димитър Костов е предявила срещу В.Л. *** установителен иск за съществуване на вземане по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 13 511,54 лева, от която: 8 000 лева - неизпълнение по договор за издаване на международна кредитна карта от 16.10.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 24.04.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, договорна лихва, считано от 19.05.2011 г. до 08.04.2013 г. в размер на 4016,12 лева, наказателна лихва, считано от 08.06.2011 г. до 24.04.2013 г. в размер на 1456,42 лева и 39,00 лева такса. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява юрисконсулт М. Гетова, която моли съда да уважи изцяло исковата претенция.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника В.Л. е изпратено копие от ИМ и доказателствата, същия не е представила писмен отговор в предвидения месечен срок и не е изразил становище по иска. Л. е редовно призован, в с. з. се явява неговия пълномощник адв. Ивайло Ангелов от АК – Перник. Същия е поискал възстановяване на срока за отговора, като твърди, че доверителя му не получил копие от исковата молба и доказателствата. Съда е отказал да възстанови срока  с мотивирано протоколно определение от 28.08.2015 г.

              От приложените към делото писмени доказателства: Договор за издаване на револвираща международна кредитна карта с чип и предоставяне на овърдрафт по разплащателна сметка № 010CC-R-000212/ 16.10.2008 г..; Общите условия на ПИБ АД за издаване и ползване на международни кредитни карти с чип MasterCard и Visa; Извлечение от Тарифата за такси и комисионни на „Първа инвестиционна банка"АД за физически лица, раздел VIII- Банкови карти, буква „Б" Кредитни карти"; Писмо-покана №301-621/19.10.2012г и обратна разписка; копие на изпълнителен лист от 26.04.2013г по ч.гр.д. 436/2013г на PC Троян; Молба вх.№1438/23.05.2013г по описа на ДСИ при PC Троян за образуване на изпълнително дело и ч.гр.д. № 436/2013 г. на ТРС и допуснатата и приета съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ответникът В.Л. сключил на 16.10.2008 г. с “Първа инвестиционна банка” АД договор за издаване на револвираща международна кредитна карта с чип и предоставяне на овърдрафт по разплащателна сметка. Не се оспорва факта, че на основание сключения договор ищцовата банка е издала на ответника Л. международна кредитна карта Visa - класическа и му е предоставила банков кредит - овърдрафт по картова разплащателна сметка в размер на 8000 лева.

Съгласно чл. 4 от приложения като доказателство договор, картодържателят се е задължил да погасява овърдрафта в сроковете и по начина, договорени в общите условия на „ПИБ” АД за издаване и ползване на международни кредитни карти с чип MasterCard и Visa, който с подписване на договора (т. 11) титулярът е декларирал, че са му предоставени и е запознат с тях и е приел прилагането им в отношенията си с банката по сключване и изпълнение на договора. Съгласно т. 1.6. "и" и "о" и т. 10.1 от общите условия, титулярът се е задължил да погасява на падежното число на всеки месец минимум 3 % от дебитното салдо по сметката. За ползвания овърдрафт титулярът е ползвал гратисен период със срок 45 дни. Съгласно договорните клаузи, в случай, че до датата на падежа титулярът не погаси изцяло дебитното салдо по сметката, формирано до края на последния отчетен период, банката не начислява лихва върху дебитното салдо. Съгласно т. 10 от договора за ползване на кредитната карта и предоставения овърдрафт, титулярът се е задължил да заплаща такси и комисиони съгласно действащата тарифа за такси и комисиони, неразделна част от договора.

Установи се, че въпреки поетите задължения по т. 4 от договора, ответникът е спрял да погасява овърдрафта в сроковете и по начина посочени в общите условия, като последното плащане е извършено на 05.04.2011 г. и е в размер на 250 лева. По силата на т. 13.1.1. от общите условия банката е обявила ползвания овърдрафт за изцяло и предсрочно изискуем, поради неплащане за срок по-дълъг от 5 работни дни от датата, на която плащането е станало изискуемо, като на Л. е изпратено писмо-покана № 301-621/19.10.2012 г., връчено на 25.10.2012 г. на адреса за кореспонденция по договора. Видно от обратната разписка писмо-покана №301-621/19.10.2012 г. е получено на адреса от ответника.

По заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК на кредитора “ПИБ” АД е образувано ч. гр. дело № 436/2013 г. по описа на ТРС, по което съда е издал заповед № 270 от 26.04.2013 г. за изпълнение на паричното задължение. С частна жалба Л. *** по реда на чл. 419 от ГПК издаденото разпореждане за незабавно изпълнение. С определение от 15.04.2015 г. ЛОС е потвърдил посочената заповед № 270 от 26.04.2015 г. по ч. гр. д. № 436/2013 г. на ТРС. Длъжникът по това дело – В.Л. в законовия срок е представил възражение, че не дължи процесната сума. Предвид разпоредбата на чл. 415 от ГПК съда е дал указания и кредитора е завел настоящето дело за доказване на вземането си.

Съда е изслушал и приел съдебно-икономическа експертиза. Вещото лице Н. Р. е установила в заключението си, че на 20.10.2008 г. Л. е усвоил 7 000 лева от кредитния лимит, след което е усвоил цялата сума от 8 000 лева. До 05.04.2011 г. Л. редовно е погасявал задълженията си по процесния договор, като след тази дата същия е преустановил обслужването на плащания по картата. Преди датата на обявяване на кредита за изцяло и предсрочно изискуем, ответника е имал следните неизвършени и просрочени плащания: главница в размер на 8 000 лева, просрочена договорна лихва за периода 19.05.2011 г. до 08.04.2013 г. в размер на 4 016,22 лева и просрочена наказателна лихва за периода 08.06.2011 г. до 08.04.2013 г. в размер на 1 348,09 лева. 

С оглед на изложеното съда счита, че предявения иск е основателен и доказан. При така установената фактическа обстановка следва да се приеме за безспорно, че на 16.10.2008 г. страните по делото са сключили договор за издаване на револвираща международна кредитна карта с чип и предоставяне на овърдрафт при условията 430 от ТЗ и чл. 298 ал. 1 от ТЗ при общи уславия, задължителни за ответника, тъй като същия е заявил писмено, че ги приема.

По силата на т. 13.1.1. от общите условия банката е обявила ползвания овърдрафт за изцяло и предсрочно изискуем, поради неплащане за срок по-дълъг от 5 работни дни от датата, на която плащането е станало изискуемо.

Безспорно между страните е сключен договор за кредит, като банковото дружество е открило разплащателна картова сметка на ответника и е предоставила кредит овърдрафт – при разрешен лимит от 8 000 лева. съгласно заключението на вещото лице след 05.04.2011 г. Л. е преустановил заплащането на договорените вноски, поради което за банковото дружество е възникнала възможността да обяви вземането за изцяло и предсрочно изискуемо, както и да претендира наказателна лихва. Това право е упражнено от банката със записване счетоводно на вземането за изцяло и предсрочно изискуемо, като са били начислени съответните договорни и наказателни лихви.

В тежест на ответника е да установи погасяване на задължението чрез плащане, но суми по картовата разплащателна сметка не са внасяни. 

Във фазата на устните състезания пълномощника на ответника е направил възражение за изтекла погасителна давност. Възражението за изтекла погасителна давност от длъжника трябва да се направи с отговора на исковата молба в срока по чл. 131 от Граждански процесуален кодекс (ГПК). Ако не направи възражение за изтекла погасителна давност именно в този срок с писмения отговор на исковата молба, ответникът губи това право да направи възражението по-късно.   

          Налице са елементите на фактическия състав, обуславящ основателността на иска.

          Предвид изложените съображения, съдът намира предявеният иск за изцяло основателен, поради което следва да се приеме за установено между страните съществуването на вземането в полза на ищеца за сумата в размер на 8 000 лева - неизпълнение по договор за издаване на международна кредитна карта от 16.10.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 24.04.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, договорна лихва, считано от 19.05.2011 г. до 08.04.2013 г. в размер на 4016,12 лева, наказателна лихва, считано от 08.06.2011 г. до 24.04.2013 г. в размер на 1456,42 лева и 39,00 лева такса, 270,23 лева разноски по делото за ДТ и 520,23 лева юрисконсултско възнаграждение.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 1 457,43 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

          Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

          ПРИЗНАВА съществуване на вземането на “Първа инвестиционна банка” АД, ЕИК 831094393, седалище и адрес: гр. София, р-н Изгрев, бул. Драган Цанков № 37, представител: Васил Христов и Димитър Костов, а именно, че В.Л.Л., ЕГН **********, адрес: *** дължи сумата 8 000 – осем хиляди лева, произлизаща от неизпълнение по договор за издаване на международна кредитна карта от 16.10.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 24.04.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, договорна лихва, считано от 19.05.2011 г. до 08.04.2013 г. в размер на 4016,12 – четири хиляди и шестнадесет лева и 12 стотинки, наказателна лихва, считано от 08.06.2011 г. до 24.04.2013 г. в размер на 1456,42 – хиляда четиристотин петдесет и шест лева и 42 стотинки, 39,00 – тридесет и девет лева такса, 270,23 – двеста и седемдесет лева и 23 стотинки разноски по делото за ДТ и 520,23 – петстотин и двадесет лева и 23 стотинки юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА В.Л.Л., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на  Първа инвестиционна банка” АД, ЕИК 831094393, седалище и адрес: гр. София, р-н Изгрев, бул. Драган Цанков № 37, представител: Васил Христов и Димитър Костов сумата 1 457,43 – хиляда четиристотин петдесет и три лева и 43 ст. – съдебно-деловодни разноски по настоящето исково производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 Районен съдия: