РЕШЕНИЕ

 

№ 245

 

гр. Троян 17.08.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и втори юли две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря В.М. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 335 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

        М.Т.К. *** е предявила чрез пълномощника си адв. В.Ш. от ЛАК молба с правно основание чл. 19 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Молителката излага, че е сключила граждански брак в САЩ с Д.Б.Р. на 14.12.2007 г., след което е запазила предрбачното си фамилно име – К.. От брака си молителката и съпруга й имат две деца, които носят фамилията Р.. К. счита, че е нормално и естествено да носи фамилното име на своето семейство. Предвид на това  за молителката се е породил правния интерес да поиска промяна на фамилното си име в настоящето производство. В подкрепа на искането си К. е ангажирала писмени доказателства и чрез пълномощника си адв. Ш. моли съда да уважи претенцията й. 

        Заинтересованата страна Община Троян е редовно призована, представен е писмен отговор, с който се заявява, че не се оспорва иска.  

        За РП – Троян, редовно призована не се явява представител.

        От приложените към делото писмени доказателства: копие от удостоверение за сключен  граждански брак № 0000014018 от 29.04.2014 г., издадено от Община гр.Троян, копие от лична карта на М.Т.К. и  копие от удостоверение за раждане от *** г., издадено въз основа на акт за раждане № 214 от Община гр. Ловеч, се установява следното:

Видно от представеното у-ние за раждане на Община Ловеч, молителката е родена на *** *** и е записана с имената М.Т.К.. На 14.12.2007 г. К. и сключила граждански брак в САЩ с Д.Б.Р., след което същата е запазила предбрачното си фамилно име - К.. Представено е копие от личната карта на молителката и удостоверение за сключен гр. брак на Община Троян от 29.04.2014 г., от които се установява, че молителката е записана с фамилно име К.. Същата излага, че със съпруга си имат родени две деца, които носят фамилното име Р., поради което счита, че нормално и естествено като едно семейство и тя да приеме тази фамилия.  

Предвид на изложеното е налице правен интерес от воденето на настоящото дело за допускане на исканата промяна.      

         С оглед на горното съдът счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. 1 от ЗГР, които налагат промяната на фамилното име на молителката.

        При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като фамилното име на молителката бъде променено от К. на Р.. Ще следва препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в регистъра на населението.

        Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че М.Т.К., адрес: ***, ЕГН **********, понастоящем живуща в ***, по акт за сключен граждански брак № 18 от 29.04.2014 г. на Община Троян е с фамилно име Р. и това име да се отрази в регистъра на населението.

         Решението не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати в Община Троян.

                                                               

                                                        Районен съдия: