Р Е Ш Е Н И Е

 

  160 

 

гр. Троян, 22.05.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и втори април две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 36 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:  

      Постъпила е искова молба от Д.Г.Д. *** срещу К.М.Д. *** правно основание чл. 49 ал. І от СК.

Водим от изложеното, съдът

 

                                Р     Е     Ш     И:

 

          ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 20.10.1990 г. в гр. Троян, с Акт № 164/20.10.1990 г. на Община Троян между Д.Г.Д., ЕГН **********,*** и К.М.Д., ЕГН **********,***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на основание чл. 49 ал. І от СК.

Родителските права върху роденото от брака малолетно дете М. Д.Д., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката, като бащата ще има свободен режим на контакти с детето. Местоживеенето на детето се определя по местоживеенето на майката - Германия, гр. Баден Баден, ул. „Херенекерщрасе” № 11, като детето ще може свободно да пътува до Германия, придружавано от майката, до навършване на пълнолетие.

ОСЪЖДА Д.Г.Д., ЕГН **********,*** да заплаща месечна издръжка в размер на 90 – деветдесет лева, считано от 23.01.2015 г. на К.М.Д., като майка и законен представител на малолетното дете М. Д., до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката.

           След прекратяването на брака К.М.Д. ще носи предбрачното си фамилно име – И.

            ОСЪЖДА К.М.Д., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева.

           ОСЪЖДА Д.Г.Д., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата по сметка съдебната власт държавна такса в размер на 129,60 – сто двадесет и девет лева и 60 ст. върху така определената издръжка за три години.  

          Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото.

 

 

                                                 Районен съдия: