РЕШЕНИЕ

 

№ 286

 

гр. Троян, 18.09.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и пети август две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 373 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

      Ф.А.Х. *** е предявила срещу Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова иск с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК, както подробно е описано в молбата. Ищцата твърди, че притежава по наследство дворно място в с. Черни Осъм, мах. „Жидов дол”, представляваща имот с проекто - кадастрален № 80981.325.37. При снабдяване с надлежните документи, Х. установила, че описания имот се води на Община Троян като земи по чл. 19  от ЗСПЗЗ.

За установяване обстоятелствата по исковата претенция са ангажирани писмени и гласни доказателства. В съдебно заседание ищцата се явява лично и е представлявана от адвокат П.Я. от ЛАК, който от името на доверителите си моли съда да уважи изцяло исковата им претенция заедно със законните последици.

Ответната Община е представила отговор по реда на чл. 131 от ГПК, с който изразява становище, че иска е допустим и не се оспорва. Представени са писмени доказателства. В с. з. не се явява представител.

От приложените писмени доказателства: Уведомление № 24-1852-03.02.2015 г. и приложенията към него; Заповед № 18-944-03.02.2015 г. и скица-проект № 15-43559-03.02.2015 г. на Службата по кадастъра Ловеч, Писмо на Община Троян до Службата по кадастъра Ловеч с изх. № П-04-4097 от 28.11.2014 г., Удостоверение за наследници № 111/17.10.2014 г. на Кметство с.Черни Осъм, Молба до Община гр. Троян вх. № Ж-РД-40 от 17.04.2015 г., Протоколно решение  по чл.45в, ал.5 ППЗСПЗЗ от 15.01.2013 г. и Писмо на Община гр. Троян № Ж-РД-40 от 21.05.2015 г. и от показанията на разпитаните свидетели М. Ц.Ц. и А.В.Ч., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ищцата Ф.А.Х. е наследник на А.Ф.Т. - б.ж. на с. Черни Осъм, починал на 13.02.1964 г., който от своя страна е наследник на Ф.Т.Ф. - б.ж. на с. Черни Осъм, починал на 18.11.1960 г., видно от представеното у-ние за наследници.

Наследодателя на ищцата е притежавал къща с дворно място в с. Черни Осъм, мах. „Жидов дол”, представляваща имот с проекто - кадастрален № 80981.325.37. Този факт се установява от свидетелските показания на допуснатите свидетели. Установява се още, че след смъртта на бабата и дядото на ищцата, които са живели в този имот, същия се ползва единствено от Х. и нейния съпруг. Никой друг не е претендирал за собствеността на процесния имот.

Ищцата решила да се снабди с нотариален акт за процесния имот, като за целта наела геодезист, който заснел имота с проектен идентификатор 80981.325.37, с проектна площ 862 кв. м и проектен идентификатор 80981.325.37.1 за жилищната сграда с проектна площ 43 кв. м. Установило се, че този имот представлява част от по-голям имот с идентификатор 80981.325.34, записан като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, като същия никога не е бил със статут на земеделска земя и не е внасян в ТКЗС.

          При тези данни от изложената фактическа обстановка съдът намира, че е сезиран с един положителен установителен иск по чл. 124 ал. 1 от ГПК, който е допустим. В настоящия случай ищцата цели да докаже право на собственост върху процесния имот. Предявяването на подобен субсидиарен иск предполага наличие на правен интерес. Изискването за наличие на правен интерес, което е процесуална предпоставка за допустимостта на всеки иск, изрично е подчертано в разпоредбата на чл. 124 ал. 1 от ГПК. Само чрез изискването за интерес от установяването, може да се обособят нуждаещите се от съдебно установяване граждански правоотношения – т. е. следва да се очертае нарушеното материално право, нуждаещо се от съдебна защита. Правният интерес от провеждане на установителен иск е обусловен от оспорване претендирано от ищеца право или претендиране отричано от него право. С оглед на представените и обсъдени доказателства и твърдения на страните в настоящия процес, решаващия съд намира, че предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде изцяло уважен, като бъде признато по отношение на ответника, че ищцата е собственик на процесния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 80981.325.37 по кад. карта на с. Черни Осъм, обл. Ловешка, с проектна площ 862 кв. м., и построената в имота жилищна сграда с проектен идентификатор 80981.325.37.1.

 

Ищцата изрично е заявила, че не претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски и съда не следва да се произнася за това. 

Водим от изложеното съдът

 

Р       Е       Ш     И      :

 

         ПРИЗНАВА за установено по реда на чл. 124 ал. 1 от ГПК по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че Ф.А.Х., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. П. Я./ е собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 80981.325.37 по кад. карта на с. Черни Осъм, обл. Ловешка, с проектна площ 862 кв. м., и построената в имота жилищна сграда с проектен идентификатор 80981.325.37.1.

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                                  Районен съдия: