РЕШЕНИЕ

 

№ 57    

 

гр. Троян, 04.03.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на четвърти февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 386 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:       

Н.Х.М. – И. *** е предявила срещу В.Н.Н., Т.И.Н.,*** и Д.П.Т. *** иск с правно основание чл. 135 ал. І от ЗЗД – отменителен /павлов/ иск. В подкрепа на твърдението си ищцата е ангажирала писмени доказателства, в съдебно заседание е представлявана от адв. И.А. от ПАК, който моли съда да уважи изцяло предявения иск и да обяви за недействителен по отношение на ищцата договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нот. акт № 38, т. V, н. дело № 726/2005 г. на Нотариус Борис Кожухаров, с р-он на д-ие ТРС. 

На ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата към нея при условията на чл. 131 от ГПК. В предвидения месечен срок са представени писмени отговори, в които е изразено становище, че предявения иск е неоснователен по изложени аргументи, направено е възражение за изтекла погасителна давност. В с. з. лично се явява отв. В.Н. и отв. Д.Т., който е представляван от адв. С.М. от ПАК.

         От приложените към делото писмени доказателства: молба за образуване на изп.дело от 03.04.2006г.; по изп. лист от 09.01.2006 г. изд. по ч.гр.д. № 12/2006 г., по описа на ПРС; изп. лист от 08.02.2006 г. изд. по ч.гр.дело № 22/2006 г. по описа на ПРС; изп. лист от 08.02.2006 год. изд. по ч.гр.дело № 23/2006 г. по описа на ПРС; изп. лист от 23.01.2006 г. изд. по ч.гр.д. № 26/2006 г., по описа на ПРС; изп. лист от 23.01.2006 г. изд. по ч.гр.д. № 27/2006 г., по описа на ПРС; нотариален акт№ 038, том V, рег.№ 4874, дело№ 726/ 2005г. от 22.08.2005г. на нотариус Борис Кожухаров с район на действие РС-Троян; Пет броя фотокопия от записи на заповед, издадени на 12.10.2004 год.; удостоверение на ЧСИ Татяна Кирилова; ПДИ по и.д.№ 20134430420084 по описа на СИС при ПРС; Молба вх. 966/28.04.2011 г. Предавателен протокол от 13.07.2005г. Решение постановено по т.д.№ 26 по описа на ЛОС за 2012г.; нотариален акт № 154, том.П, д.№ 128 от 06.06.2003г.; нотариален акт №12, том I, от 12.01.2006г.; нот.акт№ 80, том V, от 10.12.2003г., удостоверение  за данъчна оценка от 14.05.2014 г., изд. от Община Априлци, скица на поземлен имот № 15-134428-09.05.2014 г.  и покана за доброволно изпълнение изх. № 9548 от 11.08.2014 г. по изп. дело № 20067560400018 на ЧСИ Цветозар Найденов, рег. № 756, Район на действие ОС гр.Плевен, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 28.11.2012 г. между „Ема транс” ООД – гр. Плевен, представлявано от Тони Илиев, в качеството му на цедент и ищцата Н.М. – И., в качеството й на цесионер е сключен договор за продажба на вземане с предмет пет броя изп. листове, издадени по ч. гр. дело № 12, № 22, № 23, № 26 и № 27, всичките по описа на РС – Плевен за 2006 г., по силата на които ЕТ "ИНОТ - Радослав Н.", представляван от Радослав Ванев Н., както и В.Н.Н. солидарно са осъдени да заплатят следните суми:

- по изп. лист от 09.01.2006 г. изд. по ч.гр.д. № 12/2006 г., по описа на ПРС за сумата от 5768,75 лв., представляваща неплатена главница по запис на заповед, издаден на 12.10.2004 год. в гр. Плевен, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на молбата - 04.01.2006 год. до окончателното и изплащане, съответно на осн. чл. 64 ал. 1 от ГПК ЕТ "Инот-Радослав Н." гр. Априлци, представляван от Радослав Ванев Н. и В.Н.Н. да заплатят солидарно на "Ема транс" ООД гр. Плевен, сумата от 115,38 лв., представляваща направени по делото разноски.

- по изп. лист от 08.02.2006 г. изд. по ч.гр.дело № 22/2006 г. по описа на ПРС за сумата от 5768,75 лв., представляваща неплатена главница по запис на заповед, издаден на 12.10.2004 год. в гр. Плевен, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на молбата - 04.01.2006 год. до окончателното и изплащане, съответно на осн. чл. 64 ал. 1 от ГПК ЕТ "Инот-Радослав Н." гр. Априлци, представляван от Радослав Ванев Н. с ЕГН ********** и В.Н.Н. да заплатят солидарно на "Ема транс" ООД гр. Плевен сумата от 115,38 лв., представляваща направени по делото разноски.

- по изп. лист от 08.02.2006 год. изд. по ч.гр.дело № 23/2006 г. по описа на ПРС за сумата от 5768,75 лв., представляваща непогасена главница по запис на заповед, издаден на 12.10.2004 г. в гр. Плевен, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 04.01.2006 г. до окончателното й заплащане, съответно на осн. чл. 64 ал. 1 от ГПК ЕТ "Инот-Радослав Н." гр. Априлци, представляван от Радослав Ванев Н. и В.Н.Н. да заплатят солидарно на "Ема транс" ООД гр. Плевен сумата от 115,38 лв, представляваща направени по делото разноски.

- по изп. лист от 23.01.2006 г. изд. по ч.гр.д. № 26/2006 г., по описа на ПРС за сумата от 5768,75 лв., представляваща неплатена главница по запис на заповед, издаден на 12.10.2004 год. в гр. Плевен, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на молбата - 04.01.2006 год. до окончателното и изплащане, съответно на осн. чл. 64 ал. 1 от ГПК ЕТ "Инот-Радослав Н." гр. Априлци, представляван от Радослав Ванев Н. и В.Н.Н. да заплатьт солидарно на "Ема транс" ООД гр. Плевен, сумата от 118,38 лв., представляваща направени по делото разноски.

- по изп. лист от 23.01.2006 г. изд. по ч.гр.д. № 27/2006 г., по описа на ПРС за сумата от 5768,75 лв., представляваща неплатена главница по запис на заповед, издаден на 12.10.2004 год. в гр. Плевен, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на молбата - 04.01.2006 год. до окончателното и изплащане, съответно на осн. чл. 64 ал. 1 от ГПК ЕТ "Инот-Радослав Н." гр. Априлци, представляван от Радослав Ванев Н. и В.Н.Н. да заплатят солидарно на "Ема транс" ООД гр. Плевен, сумата от 118,38 лв., представляваща направени по делото разноски.

 Видно от представения нотариален акт № 38, т. V, нот. дело 726/ 2005 г. на Нотариус Борис Кожухаров с район на действие РС-Троян, В.Н.Н. и съпругата му Т.И.Н. са прехвърлили собствеността върху поземлен имот, с площ 390 кв. м, находящ се в гр. Априлци, кв. „Видима” , с кад. № 761, кв. 87, попадаща в парцел VІІ по плана от 1981 г., при граници: път,  от две страни земеделска земя и ПИ № 760, заедно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 64,56 кв. м и РЗС 193,68 кв. м и мазе със застроена площ 27,87 кв. м на третия ответник Д.П.Т..

Ищцата е предприела действия срещу длъжниците, като с молба от 03.04.2006 г. е образувано изп. дело в СИС при ПРС, което в последствие е прехвърлено при ЧСИ Татяна Кирилова под № 26/2006 г. и в момента изп. дело е отново висящо в СИС при ПРС.

Установява се, че с решение № 34 от 20.08.2012 г. на ЛОС по т. д. № 26/2012 г. длъжника по процесните записи на заповед – ЕТ „Инот – Радослав Н.” е обявен в неплатежоспособност. От приложеното определение от 11.01.2013 г. на ЛОС по същото дело се установява, че на основание чл. 692 ал. 4 от ТЗ съда е одобрил списъка на приетите от синдика вземания и е допълнил списъка с вземане на „Ема транс” ООД  в размер на 57 665,17 лева.  

Ищцата Н.М. – И. счита, че с процесния договор за покупко-продажба на недвижим имот първия ответник – авалист по записите на заповед В.Н., разпореждайки се умишлено със собствеността си, е увредил ищцата, като я е лишил от имущество, което би послужило за удовлетворяване на вземането й. Предвид на тези обстоятелства М. - И. е отправила искане до съда да обяви за недействителна описаната горе сделка.

Предвид на изложените обстоятелства се налагат следните правни изводи: Настоящия казус касае хипотезата на чл. 135 ал. І от ЗЗД - Отменителният иск по  чл. 135 ЗЗД е конститутивен и чрез него се упражнява едно потестативно право на кредитора, с което се цели постигане на правна промяна - обявяване на дадено правно действие за относително недействително - спрямо кредитора - ищец. Фактическия състав на предявения иск по чл. 135 ал. І от ЗЗД, включва няколко кумулативно дадени елемента: първо - необходимо е да е налице вземане, съдебната практика приема, че не е необходимо това вземане да е станало изискуемо, от значение е същото да предшества по време увреждащото действие на длъжника; второ - наличие на действие, което уврежда кредитора - в случая това е разпореждането с имущество, с което кредитора може да удовлетвори вземането, а именно сключения договор за покупко-продажба на собствен недвижим имот и трето – длъжника трябва да е знаел  за увреждането.

Относно направеното възражение за изтекла погасителна давност:  Съгласно чл. 116, б. „в” ЗЗД, давността се прекъсва с предприемане на действия по принудително изпълнение. В настоящия случай, давността е прекъсната с подаване на молбата за образуване на изпълнително производство през 2006 г. Видно от представените доказателства – удостоверение от ЧСИ Татяна Кирилова и молби от ишцата Н.М. – И. /последно от 17.05.2013 г./ подобна давност не е изтекла именно предвид действията на ищцата по изпълнителното производство. В случая няма данни да е налице и перемция, когато изпълнителното производство се прекратява по силата на закона в случай, че взискателят не поиска извършване на изпълнителни действия в продължение на 2 години. При тези изводи съда намира, че давностния срок за подаване на исковата молба не е изтекъл.

Съобразно задължителната съдебна практика по приложението на закона по смисъла на чл. 135 от ЗЗД длъжник е само лицето, което е насрещна страна в правоотношението, породило вземането на кредитора, като това е само носителят на главното задължение, но не и поръчителят, който макар и да отговаря лично за същото задължение с длъжника, всъщност отговаря вторично и акцесорно спрямо отговорността на главния длъжник и разпоредбата на чл. 135 от ЗЗД не се прилага за неговите действия.

Не стои така въпросът при менителничното поръчителство /авал/, по отношение на който в съдебната практика се приема, че съставлява специфично обезпечение, което се различава от договора за поръчителство.

В задължителната съдебна практика по приложението на закона съдът приема, че пасивната легитимация на лицето, подписало запис на заповед като авалист, по предявен срещу него иск по чл. 135 от ЗЗД се определя от едностранната абстрактна сделка - авал, която представлява самостоятелно задължение, а не от каузалната сделка, за обезпечаване на задължението по която е бил издаден авалираният запис на заповед.

Безспорно по делото се установи, че процесните 5 броя записи на заповед са подписани от В.Н. в качеството му на поръчител /авалист/. За да е налице основание за обявяване на относителна действителност по реда на чл. 135 от ЗЗД обаче следва с атакуваното действие длъжникът да уврежда кредитора и да съзнава за увреждащия характер на извършеното действие.

В случая увреждане на кредитора е налице, предвид факта, че с договора за покупко – продажба на недвижим имот В.Н. и съпругата му Т.Н., при условието на СИО,  са се разпоредили със свое имущество, което по силата на чл. 133 от ЗЗД служи като общо обезпечение на всичките й кредитори. С оглед особеностите на задълженията на ответника Н. в конкретния случай обаче съдът намира, че при извършване на сделката същия не е съзнавал увреждането, предвид че макар и задълженията му да произтичат от самостоятелни правни сделки, същите безспорно са били поети единствено с обезпечителна функция спрямо каузалните отношения между ищеца и третото лице ЕТ "Енот – Радослав Н.” по договора за продажба на вземане. 

          При тези съображения съда счита, че иска следва да бъде изцяло отхвърлен като неоснователен недоказан.          

         С оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. 3 от ГПК ищцата ще следва да заплати на ответника Д.Т. сторени от него разноски по делото в размер на 1 500 лева по представен списък по чл. 80 от ГПК. Що се отнася до разноските на другите двама ответници В.Н. и Т.Н., то същите са изявили претенции за присъждане на такива, но не се представят доказателства за вида и размера им.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от Н.Х.М. – И., ЕГН **********,***, /съд. адрес: гр. Плевен, ул. „Полтава” № 5, адв. А./ против В.Н.Н., ЕГН **********, Т. И. Н., ЕГН **********, двамата с адрес *** и Д.П.Т., ЕГН **********,*** иск с правно основание чл. 135 ал. І от ЗЗД – отменителен иск /Actio Pauliana/ за обявяване за недействителен по отношение на ищцата договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 38, т. V, нот. дело № 726/ 2005 г. на Нотариус Борис Кожухаров с район на действие РС-Троян.

ОСЪЖДА Н.Х.М. – И., ЕГН **********,***, /съд. адрес: гр. Плевен, ул. „Полтава” № 5, адв. А./ да заплати на сумата 950 – деветстотин и петдесет лева и на Д.П.Т., ЕГН **********,*** сумата 1 500 – хиляда и петстотин лева, сторени  съдебно-деловодни разноски.  

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                      Районен съдия: