РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 24.07.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на шестнадесети юли две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря К.Р. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 414 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:             

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                                          

…………..

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между А.М.Т. с адрес: ***, ЕГН ********** и М.Л.Т., адрес: *** с Акт за граждански брак № 19 от 26.04.2009 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА - предоставя упражняването на родителските права върху малолетните М.А. Т. с ЕГН ********** и И.А. Т. с ЕГН ********** на тяхната майка М.Л.Т. с ЕГН **********.

А.М.Т. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на М.А. Т. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.Л.Т. с ЕГН **********, издръжка в размер на 500 лева (петстотин лева) месечно, считано от датата на постановяване на съдебното решение за развод за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка.

А.М.Т. ще заплаща месечната издръжка за детето, като превежда или внася същата по банкова сметка *** М.Л.Т. до десето число на месеца, за който се отнася издръжката.

             А.М.Т. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на И.А. Т. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.Л.Т. с ЕГН **********, издръжка в размер на 500 лева
(петстотин лева) месечно, считано от датата на постановяване на съдебното решение за развод за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка.

А.М.Т. ще заплаща месечната издръжка за детето, като превежда или внася същата по банкова сметка *** М.Л.Т. до десето число на месеца, за който се отнася издръжката.

Местоживеенето на двете деца М.А. Т. и И.А. Т. се определя при майката М.Л.Т. на адрес: ***.

РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ: А.М.Т. има право да вижда и да взема децата си М.А. Т. и И.А. Т. и те ще живеят при своя баща, на адреса, на който А.М.Т. живее, от 17:00 часа в Петък до 14:00 часа в Неделя на всяка първа и трета седмица от месеца; А.М.Т. има право да вижда и да взема децата си М.А. Т. и И.А. Т. и те ще живеят при своя баща, на адреса, на който А.М.Т. живее, един месец през летния сезон и една седмица през месец Април; през всяка календарна година, чиято последна цифра е нечетна, М.А. Т. и И.А. Т. ще прекарват при своя баща по три дни от Коледните празници (на 23, 24 и 25 Декември до 17:00 часа на последния от изброените дни), а през всяка календарна година, чиято последна цифра е четна или нула, М.А. Т. и И.А. Т. ще прекарват при своя баща А.М.Т. по три дни от Новогодишните празници (на 30 и 31 Декември от изтичащата година и на 1 януари от следващата година, до 17:00 часа на последния от изброените дни).

                         След прекратяването на брака СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Троян, община Троян, област Ловеч, ул. „Асен и Петър" 1, ще се ползва от М.Л.Т..

                         ОБЯВЯВА, че съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава. Придобитите по време на брака движими вещи са поделили предварително и в момента не притежават вещи в режим на съпружеска имуществена общност. Съпрузите нямат претенции или спорове относно открити по време на брака си банкови сметки и влогове. Всички кредити и заеми, предоставени на съпрузите от банки, други кредитни институции или физически лица, ще се погасяват само от този съпруг, който е получил кредита/заема.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име Т..

          ОСЪЖДА А.М.Т. с адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и 720,00 – седемстотин и двадесет лева – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

                   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                   Районен съдия: