РЕШЕНИЕ № 330

 

гр. Троян, 23.10.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………….., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 449 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

          Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип - с. Дълбок дол на малолетното дете С.П. А., роден на *** г., временно настанен по административен ред със заповед от 08.05.2015 г. на Директора на ДСП – гр. Ловеч. В молбата се твърди, че детето е родено и живяло в гр. Ловеч и има още двама братя. Децата са били оставени без надзор и по тяхна информация родителите им работят в Швеция. Поради силната емоционална връзка трите деца са настанени с административна заповед в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол. 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото удостоверение за раждане от *** ***, детето С.П. А. *** на 05.06.2003 г., от майка Е.В.М. и баща П.Б.А.. С. е настанен в ЦОП – Тетевен, а другите му двама братя Янислав и Анатоли са настанени в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол.   Със Заповед № ЗД-ЗД-10/0042 от 08.05.2015 г. С. е настанен в ЦНСТ - с. Дълбок дол, където пребивава и в момента.    

           По делото е представен социален доклад от ДСП –Троян, от който се установяват изложените факти. Дадени са препоръки да не се променя мярката за закрила, предвид спазване на емоционалната близост на детето с братята му, както и да се следи образованието му. 

ДСП – Троян и ЦНСТ – с. Дълбок дол са редовно призовани, не се явява представител.

РП – Троян е редовно призована, не се явява представител и не е взето становище по молбата. 

Родителите на детето са редовно призовани, не се явяват и не вземат отношение по молбата.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 27 ал. І, вр. чл. 4 ал. І т. 5 и чл. 25 ал. І т. 2 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

          НАСТАНЯВА детето С.П. А., роден на *** г. в гр. Ловеч, ЕГН **********, от майка Е.В.М., ЕГН ********** и баща П.Б.А., ЕГН **********, в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТДМ/ – с. Дълбок дол, обл. Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или до навършване на пълнолетие или завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.

          ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седмодневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е обявено.             

 

Районен съдия: