РЕШЕНИЕ  № 219

 

гр. Троян, 17.07.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

             Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 458 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:     

ДФ „Земеделие” – гр. София, представител Мирослав Николов е предявил против А.Т.И. *** иск по реда на чл. 422 от ГПК – за установяване съществуване на вземане в размер на 6 000 лева, поради неизпълнение на договор № 655 от 13.01.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на „Национална програма по пчеларство за тригодишен период 2008 г. – 2010 г.”, сключен между страните в процеса, както и законова лихва за забава в размер на 165.96 лева. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. не се явява представител, изразено е писмено становище. 

По реда на чл. 131 от ГПК на ответницата е изпратено копие от ИМ и доказателствата, същата е представила писмен отговор и заявява, че иска е неоснователен. В с. з. се представлява от адв. С.Д. от ЛАК, която моли съда да отхвърли предявения иск. Не е изразено становище по същество.

От приложените към делото писмени доказателства: изпълнителен лист от 21.11.2012 г., издаден от РС Троян по ЧГД № 1072/2012 г.; копие от Заповед за изпълнение на парично задължение № 686 от 21.11.2012 г.; Договор № 655 от 13.01.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010 г." Справка извлечение от система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), Национална програма по пчеларство за периода 2008-2010 г., определение № 341 от 09.04.2014 г. на ЛОС по ч.гр.д. № 191/2014 г., ч.гр.д. № 1072 от 2012 г. по описа на ТРС, заповед № 130086/26.09.2009 г. и контролен лист за проверка на място от 28.09.2009 г., Декларация от 28.08.2009 г., Писмо изх. № 01-6500/8056 от 28.09.2012 г., Писмо с вх. № 01-6500/8056#4 от 24.09.2012 г., ведно с приложенията към същото и Анекс № 1/13.04.2009 г., от показанията на разпитаните свидетели И.К.И. и М.Н.Г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представените доказателства на 13.01.2009 г. между А.Т.И. и ДФ „Земеделие" е сключен договор № 655 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010 година".

На 16.12.2008 г. А.Т.И. е подала заявление за подпомагане и е получила  уникален идентификационен код на заявлението за подпомагане 1116120814226. В последствие е сключен процесния договор, след като е проучено, че кандидатът е отговарял на условията за допустимост.

След изпълнение на инвестицията и подаване на заявка за плащане ДФ „Земеделие" е извършил необходимите проверки, установил е документално и фактическо изпълнение и е изплатил договорената финансова помощ. Съгласно т. 4.8. от сключения договор на И. е предоставена сумата от 6 000 лева, като видно от представеното извлечение от Себра сумата е преведена по сметка на ползвателя на 06.10.2009 г. Съгласно т. 4.19. от сключения договор, ответницата в качеството си на ползвател, се е задължила да използва придобитите въз основа на одобрената инвестиция активи по предназначение. С оглед извършване на преценка за спазване на горепосоченото изискване и на основание т. 4.2., б. „а" от договора ДФЗ е извършил на 04.06.2012 г. проверка на място въз основа на заповед № 130086/26.09.2009 г., резултатите от която са обективирани в контролен лист от 28.11.2009 г. При проверката на място е установено, че закупените от страна на ответника кошери „Дадан Блат" - плодник, два магазина, покривна табла, рамки, дъно и капак са налични, но не се използват по предназначение, тъй като не са заселени с пчелни семейства. В подкрепа на твърдението е и приложената като писмено доказателство декларация от 04.06.2012 г. от ответницата, в която последната излага, че закупените през 2009 г. кошери модел „Дадан-блат" никога не са били заселвани с пчелни семейства. Като причина се излага, че ответницата е преустановила работата си като регистриран земеделски производител след спечелване на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител. Направено е също така и признание, че за 2010 г. не е извършвана регистрация като земеделски производител.

Поради констатираните нарушения и съгласно договорните клаузи, ищеца е отправил покана до ответницата да върне отпуснатата финансова субсидия, тъй като не е използвана по предназначение.

На 20.11.2012 г. в Районен съд - гр. Троян от ДФ „Земеделие" е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК против ответника по настоящия спор А.Т.И.. В резултат на реализираното заповедно производство в полза на ДФ „Земеделие" на 21.11.2012 г. е издаден изпълнителен лист за сумата от 6000.00 лв. -главница, сумата от 165.96 лв. - лихва за периода от 10.08.2012 г. до 15.11.2012 г., законна лихва от 16.11.2012 г. върху главницата до пълното й изплащане, както и сумата от 123.32 лв. - разноски за държавна такса и сумата от 324.98 лв- юрисконсултско възнаграждение..

Срещу издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист е постъпило възражение, за което ДФ „Земеделие" е уведомен на 13.03.2014 г. и в указания едномесечен срок е предявен настоящия установителен иск по отношение на вземането на ДФ „Земеделие" против А.Т.И. по посочения изпълнителен лист.

Съдът е допуснал гласни доказателства в настоящото производство. Свид. И.И. е съпруг на ответницата по делото. Излага, че отдавана имали желание да се занимават с пчеларство. А.И. се регистрирала като земеделски производител и кандидатствала по приетата пчеларска програма, била одобрена и към края на м. май 2009 г. сключила процесния договор. Свидетеля излага, че през м. май поръчали на М.Г. да изработи кошерите. Поръчката била изпълнена към края на м. август, тъй като свидетеля и съпругата му имали определени изисквания – кошерите да бъдат изработени качествено, същите били боядисани с екобоя. Трябвало да изсъхнат добре, след което можело да настанят пчелните семейства. И. излага, че станало късно за закупуване и настаняване на пчелите, ответницата се отказала да получи субсидия за това, а се съгласила да получи пари само за кошерите. За целта е ходила в Разплащателната агенция в Плевен и е подавала документи за това. И. пояснява за начина, по който е регламентирано да закупят пчелни семейства. В цялата страна има само около 30 лицензирани майко-производители. По програмата земеделските производители са задължени да закупят пчелите само от тях. Докато се изработвали кошерите, свидетеля и съпругата му се свързали с много производители, но никой от тях не предлагал пчелни семейства, тъй като не можели да произведат такова количество. В края на месец август вече никой от тях не е имал този капацитет от пчелин. Тези обстоятелства били изложени в Разплащателната агенция, която платила на ответницата само 6 000 лева за кошерите, останалата част от сумата, която била предвидена за пчелите, не била заплатена. За това И. през м. август месец 2009 година подписала декларация, че се отказва от предвидените суми за закупуване на отводки /пчелни семейства/. През м. октомври служители на агенцията дошли на проверка на 50 бр. кошери, за което е получена субсидията. След три години отново служителка дошла на проверка, която е искала да види съществуването на тези 50 броя кошери. През м. януари 2010 г. ответницата спечелила конкурс и заела длъжност на държавен служител, поради което се наложило да подаде молба за заличаването й като земеделски производител. Свид. М.Г. излага, че сключил договор за изработването на 50 бр. кошери. Спомня си, че се е забавил с поръчката, тъй като в този момент имал много работа.  

С оглед на изложеното съда счита, че предявения иск е основателен и доказан. Предмет на настоящето производство е неизпълнение на сключения между страните договор № 655 от 13.01.2009 г. Безспорно се установи в процеса, че А.И. е закупила 50 бр. кошери, но не и пчелни семейства, които да бъдат заселени в тях и ответницата да развива дейността си на земеделски производител според поетите договорни задължения. Съгласно клаузата на т. 4.19. от договора „ползвателя се задължава да използва придобитите въз основа на одобрената инвестиция активи по предназначение”. Нарушението на договорните задължения е констатирано по надлежния ред с доклад за нередност от 05.09.2012 г. В описанието на нарушението по доклада е отразено, че на място са налични 50 бр. кошери, но те никога не са заселвани с пчелни семейства и по този начин не са използвани по предназначение. За това е изложено като причина, че земеделския производител е преустановил дейността си като такъв, тъй като е заел длъжност на държавен служител. Констатирано е, че по този начин И. е нарушила задълженията си по т. 4.19 - „ползвателя се задължава да използва придобитите въз основа на одобрената инвестиция активи по предназначение” и по т. 4.18 – „ползвателя се задължава писмено да уведоми фонда незабавно след настъпването на обстоятелства от значение за изпълнение на настоящия договор”. Видно от представените доказателства, А.И. е подала декларация едва на 04.06.2012 г., че никога кошерите не са заселвани с пчелни семейства, тъй като същата е преустановила дейността поради причина, че е заела длъжност на държавен служител.

Предвид на констатираното неизпълнение на поетите договорни задължения, съгласно клаузата на т. 7.1. от договора ползвателя следва да върне получената субсидия, ведно със законовата лихва за забавата, считано от момента на извършване на нарушението, респ. от момента на установяването му. 

При тези изводи следва да бъде признато съществуване на вземането на ищеца в размер на процесната сума, а именно: 6000.00 лева, представляващо неизплатено задължение по Договор № 655 от 13.01.2009г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на Национална програма по пчеларство за тригодишен период 2008-2010 г., ведно със  лихва считано от 16.11.2012 г. до изплащане на вземането, сумата 165,96 лева – законна лихва за периода от 10.08.2012 г. до 15.11.2012 г.

Ще следва да бъдат присъдени и съдебно-деловодните разноски по заповедното производство.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в настоящето производство в размер на 166.68 лева – ДТ и 324.98 лева – юрисконсултско възнаграждение.

                Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

                ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземането на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, код по БУЛСТАТ  121100421, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Цар Борис ІІІ № 136,  представлявано от Мирослав Николов, а именно, че А.Т.И., адрес: ***,  ЕГН  ********** дължи сумата 6000.00 - шест хиляди лева, представляващо неизплатено задължение по Договор № 655 от 13.01.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на Национална програма по пчеларство за тригодишен период 2008-2010 г., ведно със  лихва считано от 16.11.2012 г. до изплащане на вземането, сумата 165,96 - сто шестдесет и пет лева и деветдесет и шест    стотинки – законна лихва за периода от 10.08.2012 г. до 15.11.2012 г.

ОСЪЖДА А.Т.И., с горните данни да заплати на  ДФ „Земеделие”, с горните данни  сумата 123.32 - сто двадесет и три лева и тридесет и две стотинки - разноски за държавна такса, както и сумата 324.98 - триста двадесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки за юрисконсултско възнаграждение по заповедното производство.

ОСЪЖДА А.Т.И., с горните данни да заплати на  ДФ „Земеделие”, с горните данни  сумата 166.68 – сто шестдесет и шест лева и 68 стотинки ДТ и 324.98 - триста двадесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки за юрисконсултско възнаграждение, сторени съдебно деловодни разноски по настоящето производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 

 Районен съдия: