РЕШЕНИЕ  № 355

 

гр. Троян, 13.11.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на петнадесети октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 461 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:  

         „ОТП Факторинг България” ЕАД гр. София, ЕИК 202317122 със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н „Оборище”, бул. „Княз Александър Дондуков” № 19, ет. 2, представлявано от Изп. директор Илка Георгиева Димова - Мазгалева е предявило против Р.М.С. *** и Т.К.С. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 1 575,58 лева, представляваща задължение по договор за кредит за текущо потребление от 04.04.2005 г.

        В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява юрисконсулт Л. Горанова, която моли съда изцяло да уважи така предявения иск.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Представен е отговор в предвидения месечен срок, с който изцяло се оспорва предявения иск. В с. з. ответниците са представлявани от адв. В.А. от ЛАК, който оспорва така предявения иск срещу доверителите му, като твърди, че няма данни кредитора да е изпълнил задължението си да предостави кредита на К. М.. Направено е възражение за изтекла погасителна давност, както и възражение, че цесията не е породила действието си по отношение на ответниците. 

От приложените към делото писмени доказателства: Договор за кредит за текущо потребление от 04.04.2005 г.; Договор за поръчителство към договор за кредит за текущо потребление от 04.04.2005г., Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК от 16.10.2008 г., издадена по ч.гр.дело № 594/2008 г. на PC - Троян; Изпълнителен лист от 16.10.2008 г., издаден по ч.гр.дело № 594/2008 г. на PC -Троян; Молба за образуване на изп. дело  1232/2014г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, per. № ЧСИ 879 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - Ловеч; Договор за покупко-продажба на вземания от 27.06.2013 г. между „БАНКА ДСК" ЕАД и „ОТП Факторинг България" ЕАД; Приемо - предавателен протокол от 21.08.2013 г. към Договора за покупко-продажба на вземания от 27.06.2013 г., Потвърждение от „БАНКА ДСК" ЕАД до "ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД за прехвърлянето на вземанията съгласно Договор за покупко-продажба на вземания от 27.06.2013 г.; Пълномощно от „БАНКА ДСК" ЕАД за уведомяване на длъжниците за прехвърлянето на вземанията на основание Договор за покупко-продажба на вземания от 27.06.2013 г.; Уведомително писмо и придружаващата го обратна разписка за уведомяване на Р.   М.   С.   и   Т.   К.   С.   за прехвърляне на вземането на основание Договор за покупко-продажба на вземания от 27.06.2013 г., Уведомително писмо  до Т.К.С. от 07.08.2015 г. от „ОТП Факторинг България” ЕАД гр.София, ведно с разписка за връчване, както и от заключението на допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р. съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 04.04.2005 г. между К.М. М. от с. Градежница и „Банка ДСК” АД е сключен договор за кредит за текущо потребление, по силата на който на М. е предоставен кредит в размер на 2 500 лева. Като доказателство по делото е приложен договор за поръчителство, който е без дата и като поръчители в него са записани двамата ответници Р.С. и Т.С.. Ищцовата банка е изпълнила задълженията си по договора за кредит, като е предоставила горепосочената сума по разплащателната сметка на кредитополучателя. Видно от договорните клаузи, настоящия договор за кредит за текущо потребление е сключен със срок за издължаване 60 месеца с анютетни вноски, всяка в размер на 59,47 лева, дължими на 3-то число на месеца, при лихвен процент 13,95% към датата на сключване на договора и падежна дата за окончателно издължаване на кредита - 04.04.2010 г.

Предвид неизпълнение по договора за кредит, изразяващо се в неиздължаване от страна на кредитополучателя на уговорените по договора месечни погасителни вноски, на 08.07.2008 г., съгласно чл. 18 от договора кредитът е станал автоматично предсрочно изискуем и е отнесен в просрочие. До предявяване на молбата за събирането му по съдебен ред целият остатък по кредита се олихвява с договорения лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка в размер на 5 %.

На 16.10.2008 г. „Банка ДСК” ЕАД е предприела действия за събиране на вземането си по съдебен ред като е депозирала пред ТРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист срещу кредитополучателя и поръчителите. Образувано е ч. гр. дело № 594/2008 г., по което съда е издал заповед и изпълнителен лист.

По силата на договор за покупко-продажба на вземания (цесия) от 27.06.2013 г., сключен между "Банка ДСК" ЕАД (Цедент) и "ОТП Факторинг България" ЕАД, (Цесионер), "ОТП Факторинг България" ЕАД е придобило процесното вземане срещу кредитополучателя К.М. М. и поръчителите Р.М.С. и Т.К.С., ведно с всичките му привилегии, обезпечения и други принадлежности.

По силата на изрично пълномощно и в изпълнение на изискванията по чл. 99 от ЗЗД „ОТП Факторинг България" ЕАД е изпратило до Р.М.С. и Т.К.С. от името на цедента уведомително писмо за прехвърляне на вземането.

В съответствие с чл. 429 от ГПК, цесионерът, като частен правоприемник на цедента, се ползва от издадения изпълнителен лист от 16.10.2008 г., издаден в полза на "Банка ДСК" ЕАД по ч.гр.дело № 594/2008 г. на PC - Троян.

"ОТП Факторинг България" ЕАД е образувало срещу К.М. М., Р.М.С. и Т.К.С. изп. дело № 1232/2014 г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, per. № 879 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - Ловеч.

След получаване на поканата за доброволно изпълнение по горецитираното изпълнително дело е постъпило възражение от ответниците Р.М.С. и Т.К.С. срещу издадената Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК от 16.10.2008 г.

Предвид горното и на основание чл. 415 ал. 1 от ГПК за "ОТП Факторинг България" ЕАД е възникнал правен интерес от предявяване на настоящия установителен иск в законоустановения едномесечен срок.

              Вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза Н.Р. е констатирала в заключението си, че банката е предоставила на кредитополучателя договорента сума от 2 500 лева. На 04.05.2008 г. е преустановено погасяването на месечните вноски от М.. Постъпилите суми за периода 04.05.2008 г. до 03.04.2008 г. са 2 045,75 лева. На 08.07.2008 г. банката е обявила кредита за предсрочно изискуем при наличие на 3 поредни неплатени месечни вноски. Р. е констатирала, че са дължими процесните суми: главница в размер на 1 529,41 лева, договорна лихва в размер на 33,78 лева и мораторна лихва в размер на 12,39 лева.

С оглед на изложеното съда счита, че предявения иск е неоснователен и недоказан. Не се спори, че между „Банка ДСК” ЕАД и кредитополучателя К. М. е възникнало облигационно отношение по сключения договор за банков кредит от 04.04.2008 г., което не е предмет на настоящето производство. В настоящия казус предмет е договора за поръчителство, който би следвало да ангажира отговорността на двамата ответници  в качеството им именно на поръчители по процесния договор за кредит. 

Съгласно правната теория поръчителството е договор по силата, на който едно лице – наречено поръчител – се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за неизпълнение на неговото задължение. Поръчителството е договор, който се сключва между кредитора и поръчителя. Съгласие трябва да е постигната само между тях. Това съгласие трябва да бъде изразено в писмена форма, следователно поръчителството е формален договор. Съгласно разпоредбата на чл. 138 от ЗЗД с договора за поръчителство поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение. Този договор трябва да бъде сключен в писмена форма. Поръчителство може да съществува само за действително задължение. То може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение. Поръчителството е акцесорна сделка, т. е. отношението кредитор – поръчител зависи от отношението кредитор – главен длъжник. Отговорността на поръчителя възниква, прехвърля се и се прекратява с възникването, прехвърлянето и прекратяването на главното вземане. В конкретния случай решаващия съд намира, че не е налице валиден договор за поръчителство. Същия е без дата, отразено е че поръчителите отговарят солидарно с кредитополучателя и се задължават спрямо кредитора при неизпълнение на задълженията от страна на кредитополучатиял да ги изпълнят при условията на договора за кредит. По никакъв начин не става ясно С. и С. какви задължения са поели в качеството им на поръчители, а именно за неизпълнението на кой точно договор за кредит от страна на К. М.. При това положение съда намира, че не е налице валидно облигационно правоотношение между страните по делото и иска следва да бъде отхвърлен.

Относно останалите възражения на ответниците, подробно развити в писмените им отговори, съда намира за неправилни и същите са оборени с писмените бележки на ищеца, но предвид на горните си изводи, съда не следва да ги обсъжда.

На основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищцовото дружество да заплати на ответниците сторените от тях съдебно-деловодни разноски в размер на 300 лева от първия ответник и 600 лева – от втория ответник.    

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения по реда на чл. 422 от ГПК иск от „ОТП Факторинг България” ЕАД гр. София, ЕИК 202317122 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Княз Александър Дондуков” № 19, ет. 2, представлявано от Изп. директор Илка Георгиева Димова - Мазгалева срещу Р.М.С., ЕГН **********, адрес: *** и Т.К.С., ЕГН **********, адрес: *** за съществуване на парично вземане, а именно: 1 529,41 – хиляда петстотин двадесет и девет лева и 41 стотинки, представляваща неизпълнено задължение по Договор за кредит за текущо потребление от 04.04.2005 г., сключен между „Банка ДСК” ЕАД гр. София и К.М. М., ЕГН **********, договорна лихва в размер на 33,78 – тридесет и три лева и 78 стотинки за периода 08.04.2008 г. до 14.10.2008 г. и мораторна лихва в размер на 12,39 – дванадесет лева и 39 стотинки за периода 08.07.2008 г. до 14.10.2008 г. 

ОСЪЖДА „ОТП Факторинг България” ЕАД гр. София, ЕИК 202317122 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Княз Александър Дондуков” № 19, ет. 2, представлявано от Изп. директор Илка Георгиева Димова - Мазгалева да заплати на Т.К.С., ЕГН **********, адрес: *** сумата 600 – шестстотни лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

 ОСЪЖДА „ОТП Факторинг България” ЕАД гр. София, ЕИК 202317122 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Княз Александър Дондуков” № 19, ет. 2, представлявано от Изп. директор Илка Георгиева Димова - Мазгалева да заплати на Р.М.С., ЕГН **********, адрес: *** сумата 300 – триста лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 

 Районен съдия: