РЕШЕНИЕ  № 303

 

 

                       гр. Троян, 06.10.2015 год.

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на девети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

                        Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 482 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

 

                   Производството е по реда на чл. 549 и сл. ГПК, във вр. с чл. 14 от ЗЛС – обявяване на смъртта на отсъстващо лице.

Образувано е по молба на Т.П.П. ***.

В същата молителят излага, че брат му – Х. П.П. е изчезнал безследно през 1993 г., като 21.07.1993 г. е последната дата, когато е имал известие за него и от тогава до сега няма информация къде се намира П., нито някой го е информирал за него. Твърди, че същият не е сключвал граждански брак и няма деца, а последното, което знаели за него е, че през 1993 г. е имал квартира в гр. София. Твърди още, че Х. П. е обявен за общодържавно издирване, но до момента нямали данни да е открит.

Молителят желае съдът да постанови решение, с което на основание чл. 54 ал. 1 от ЗГР и чл. 549 и сл. от ГПК да приеме за установена смъртта на Х. П.П., ЕГН **********, с последен известен и регистриран адрес в гр. Троян, ул. „Борова” № 15.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание молителя се явява лично и поддържа предявената молба, моли същата да бъде уважена.

Община гр. Троян не изразила становище по молбата и не изпраща представител в съдебно заседание.

 РП- гр. Троян е редовно призована, не се явява представител. 

Съдът е изискал сведения от ОД на МВР – Троян и от СДВР относно лицето Х. П., но такива до датата на заседание не се получавани.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства- поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

По делото е представено Удостоверение за наследници от 24.08.2015 г. за лицето П.С. П., починал на 06.10.1997 г., който е баща на молителя и на неговия брат – Х. П., от което се установява и материалноправната легитимация на молителя в настоящото производство – брат на безвестно изчезналия.

От писмо рег. № 121 от 26.01.1994 г. на МВР – Направление „Криминална полиция” се установява, че Х. П. е обявен за общодържавно издирване. На основание чл.550 ал.2 от ГПК извлечение от молбата въз основа на която е образувано настоящото производство е изпратена за разгласяване на Община Троян.

Разпитания по делото свидетел – В.Х.П., която е майка на молителя и съответно на безвестно изчезналия, твърди, че последно е видяла сина си през м. юли 1993 г., когато си е дошъл от София и оттогава същия не се е връщал и тя повече не го е виждала. 

Предвид на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните изводи от правна страна:

  По допустимостта: Молбата изхожда от активно материално-правно легитимирано лице, имащо качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 14 от ЗЛС, удовлетворява формалните и съдържателни изисквания за редовност на същата, поради което допустимо ангажира правораздавателната власт на местно и родово компетентния съд и следва да бъде разгледана по същество.

По основателността: Основателното провеждане на молбата за обявяване смъртта на едно лице в разглежданата хипотеза е обусловено от безрезултатното изтичане на пет годишната давност от деня, за който се отнася последното известие за отсъстващия.

В хода на проведеното изясняване на фактическата обстановка по делото чрез изслушване на заинтересованите лица по реда на чл. 550 ал. 3 от ГПК,  както и чрез ангажиране на сведения от общината и от органите на националната полиция по последното местожителство на изчезналото лице, не е открита информация за Х. П.П. относно местонахождението му след м. юли 1993 г.

При тази съвкупност на доказателствата по делото, решаващият състав приема, че по делото не се установи наличието на данни и вести за лицето след сочения от молителя момент като последен. Изслушаните по делото заинтересовани лица поддържат така установената липса на известие за лицето от този момент и поддържат основателност на молбата. При така констатираната и установена по делото фактическа обстановка, съдът приема, че лицето Х. П.П. е починал на 21.07.1993 г. След тази дата за П. липсва каквато и да е информация.

Налице са визираните в разпоредбата на чл. 14 от ЗЛС  предпоставки за обявяване смъртта на Х. П.П.. Последното известие за  отсъстващият е от м. юли 1993 г. и от тогава до настоящия момент са минали повече от изискуемите се в разпоредбата на чл. 14 от ЗЛС пет години и по делото няма данни, от които да се направи предположение, че лицето е живо.

Разпоредбата на чл. 16 от ЗЛС задължава съда да посочи деня и по възможност часа на смъртта. В случая молителя посочва часа на смъртта, но не е възможно това да се приеме за миродавно.  При липса на противни данни за момент на смъртта се приема денят, за който се отнася последното известие.

От доказателствата по делото е видно, че последните данни за Х. П. датират от 21.07.1993 г., от когато се приема, че е безследно изчезнал. Предвид на това и съобразно доказателствата, за ден на смъртта следва да се приеме именно датата 21.07.1993 г.

На основание чл. 551 от ГПК, следва препис от решението да се изпрати в Община гр. Троян, където е било последното местожителство на лицето, за съставяне на акт за смърт от длъжностното лице по гражданското състояние.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 549 от ГПК във вр. чл. 14 от ЗЛС, съдът

 

 

                                  Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо всички, че смъртта на лицето Х. П.П., роден на *** г., с ЕГН ********** и с последен известен адрес: *** е НАСТЪПИЛА на 21.07.1993 г., поради което ОБЯВЯВА СМЪРТТА на Х. П.П., роден на *** г., с ЕГН ********** и с последен известен адрес: *** НАСТЪПИЛА на 21.07.1993 г., на основание чл. 549 и сл. от ГПК, вр. чл. 14  и чл. 16 ал. 2 от ЗЛС.

ПОСТАНОВЯВА да се състави АКТ ЗА СМЪРТ на лицето в последното му местожителство ***, на основание чл. 551 от ГПК.

            РЕШЕНИЕТО не подлежи обжалване, на основание чл. 537 ал. 1 от ГПК.

ПРЕПИС решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояния при Община гр. Троян по местоживеене за сведение и изпълнение.

Районен съдия: