РЕШЕНИЕ  № 122

 

гр. Троян, 14.04.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети март две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 486 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

        „Търговия - Троян” АД,  ЕИК 110015891, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, Ловешка област, ул. „Васил Левски” № 3,  представител Минко Минков ае предявило срещу „Борима 2011” ЕООД,  ЕИК 201531949, със седалище и адрес на управление: с. Борима, Ловешка област, ул. „Хаджи Димитър” № 1, представител Юсеин Мустафов Кисьов установителен иск за съществуване на вземане по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 4 365 лева, представляващи неизплатено парично задължение по договор за наем от 01.11.2013 г. В подкрепа на твърденията си ищеца е ангажирал писмени доказателства, в с. з. не се явява представител,  изразено е писмено становище по същество.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответното дружество е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Представен е писмен отговор в предвидения месечен срок, изразено е становище, че иска е изцяло неоснователен и недоказан. Ответникът се представлява в процеса от адв. Емил Цветанов от ЛАК, ангажирани са доказателства.

От приложените към делото писмени доказателства: договор за отдаване под наем на недвижим имот от 01.11.2013 г., справка от Търговски регистър за „Борима 2011” ЕООД, Договор за отдаване под наем на недвижим имот от 01.11.2013 г. сключен между „Търговия- Троян” АД и „Борима 2011” ЕООД със записан управител А.А.Б., Справка за неплатени фактури на „Борима 2011” ЕООД, изд. от „Търговия – Троян” АД,  копие от фактура № 1434/20.11.2013 г.,  копие от фактура № 1465 от 05.12.2013 г., копие от фактура № 1476 от 06.01.2014 г.,  копие от фактура № 1537 от 13.02.2014 г., копие от известие за доставяне от 17.02.2014 г. и копие от  фактура № 1559 от 04.03.2014 г., от заключението на допуснатата и изслушана съдебно-графологическа експертиза с вещо лице М.К., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Като доказателство по делото е представен договор за отдаване под наем на недвижим имот, сключен на 01.11.2013 г. между „Търговия – Троян” АД, представлявано от Минко Минков и „Борима 2001” ЕООД, представлявано от Ю.К., по силата на който ищцовото дружество е отдало на ответника собствен имот – обект, находящ се в гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 162, с кад. идентификатор 73198.504.40.1.1. Съгласно договорните клаузи наемателят се е задължил да заплаща месечен наем в размер на 700.00 лв. без ДДС, като отделно е следвало да заплаща и разходи за такса битови отпадъци.

  Ищецът претендира за неплатени пет наема за периода от м. ноември 2013 г. до м. април 2014 г. в размер на 4 200 лева, както и неплатени такси битови отпадъци в размер на 165 лева.

В отговора си ответното дружество оспорва представения договор, като твърди, че подписа за наемател в процесния договор не е положен от управителя Ю.К.. Представен е друг договор за отдаване под наем на недвижми имот, със същата дата – 01.11.2013 г., с предмет същия имот, но като представляващ ответното дружество е отразен управителя А.А.Б.

Съда е дал указание на ищеца да уточни периода, през който не е заплащан претендирания наем и такса битови отпадъци. „Търговия – Троян” АД е представило пет броя фактури, в която като представляващ ответното дружество е отразен А.Б.. Представена е справка, в която са описани процесните фактури с обща стойност 4 364 лева, която се претендира от ищеца.

В производството е назначена и изслушана графологическа експертиза. Вещото лице М.К. е установил в заключението, че подписа на наемател в процесния договор не е положен от лицето Ю.К..

По заявление по реда на чл. 410 от ГПК, подадено от „Търговия – Троян” АД, в ТРС е образувано ч. гр. дело № 370/2014 г., по което съда е издал заповед № 237 от 10.05.2014 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ, като е разпоредил длъжника „Борима 2011” ЕООД да заплати на кредитора сумата 4 365,00 лева, представляваща неизплатено парично задължение по договор за наем, ведно със законната лихва, считано от 09.05.2014 г. до окончателното изплащане на сумата, както и 88,00 лева разноски по делото.

Дружеството – длъжник по заповедното производство е направил възражение, че не дължи процесната сума и съда е дал указание по реда на чл. 415 от ГПК на кредитора да предяви иск за установяване на вземането си, което ищцата е сторила в настоящето производство.

С оглед на изложеното съда счита, че предявения иск е неоснователен и недоказан, при следните съображения: Предмет на настоящето производство са наемни отношения между страните. Договора за наем от 01.11.2013 г. е частен документ, който се ползва с формална доказателствена сила. Основното оспорване на ответника е, че процесния договор за наем е недействителен. Съда приема за безспорно установено, че подписа за наемател не е положен от представляващия дружеството – Ю.К., като по този начин се доказва неистинността на този договор. Следователно ищцовото дружество не може да черпи права от един неистински документ.          

Предвид на изложеното следва предявения установителен иск за съществуване на процесното вземане изцяло да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 На основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да заплати на ответника сторените съдебно-деловодни разноски на 390 лева

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения по реда на чл. 422 от ГПК от „Търговия - Троян” АД,  ЕИК 110015891, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, Ловешка област, ул. „Васил Левски” № 3, представител Минко Минков иск за съществуване на вземане, дължимо от „Борима 2011” ЕООД,  ЕИК 201531949, със седалище и адрес на управление: с. Борима, Ловешка област, ул. „Хаджи Димитър” № 1, представител Юсеин Мустафов Кисьов общо в размер на 4 365 лева по договор за наем от 01.11.2013 г., от които неплатени пет наема за периода от м. ноември 2013 г. до м. април 2014 г.  в размер на 4 200 лева, както и неплатена такса битови отпадъци в размер на 165 лева.

ОСЪЖДА „Търговия - Троян” АД,  ЕИК 110015891, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, Ловешка област, ул. „Васил Левски” № 3, представител Минко Минков да заплати на „Борима 2011” ЕООД,  ЕИК  201531949, със седалище и адрес на управление: с. Борима, Ловешка област, ул. „Хаджи Димитър” № 1, представител Юсеин Мустафов Кисьов сумата 390 – триста и деветдесет лева, сторени съдебно - деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 Районен съдия: