ОПРЕДЕЛЕНИЕ

        № 267

 

гр. Троян, 24.07.2015 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря……………………….., като разгледа докладваното от съдията Ютерова  гр. дело № 505/2015 г. по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

Производството по делото е образувано по жалба, предявена от Т.П.Н. *** против протокол № 14 от 27.04.2015 г. на Община Троян относно разпределение на общинските пасища през настоящата година съгласно ЗСПЗЗ.

Съгласно разпоредбата на чл. 37 и ал. 8 от ЗСПЗЗ протокола по ал. 6 и ал. 7 подлежи на обжалване пред Районен съд в 14 – дневен срок, който срок е спазен.

Съдът е изискал доказателства от Община Троян относно преценката за наличие на пряк интерес от страна на жалбоподателя, тъй като първоначално на Н. са давани указания в този смисъл.

Съгласно разпоредбата на чл. 37 и ал. 5 от ЗСПЗЗ „Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи.”

Установява се, че Т.Н. е подал своето заявление с приложените документи на 13.03.2015 г., т. е. след законовоопределения срок.

По тази причина видно и от самия протокол от 27.04.2015 г. същия липсва в списъка на лицата, които са си подали заявления в срок и на които съответно комисията е разпределила ливади, мери и пасища от ОПФ в землището на с. Голяма Желязна.    

При изложените обстоятелства съда намира, че не е спазено изискването на чл. 159 т. 4 от АПК. Право да оспорват административен акт имат гражданите, организациите, чиито права, свободи и законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Изискването за доказването на правен интерес от оспорването е императивно. То е и условие за допустимост на жалбата, според чл. 159 т. 4 АПК. При липсата на правен интерес от оспорването жалбата е процесуално недопустима, като образуваното производство се прекратява.

В подадената жалба няма обоснован правен интерес от оспорването на процесния протокол на Община Троян. Заинтересоваността от оспорването трябва да е правомерна, лична и обоснована.

При тези данни по делото съдът счита, че Т.Н. не се явява адресат на обжалвания протокол на Община Троян, тъй като с него не се засягат права и законни интереси на същия, нито се пораждат задължения. Липсата на активна процесуално-правна легитимация води до процесуална недопустимост на подадената жалба.

Активната процесуална легитимация за оспорване принадлежи само на тези граждани и организации, които имат правен интерес от оспорването.

След като в жалбата не е обоснован правен интерес от оспорването, то жалбата е процесуално недопустима и ще следва да се остави без разглеждане, а образуваното производство да се прекрати.

По изложените съображения и на основание чл. 159 т. 4 АПК, настоящият състав на ТРС,

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Т.П.Н., ЕГН **********, адрес: ***, мах. „Лъките” № 58 против протокол № 14 от 27.04.2015 г. на Община Троян относно разпределение на общинските пасища през настоящата година съгласно ЗСПЗЗ.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 505 по описа на Троянски районен съд за 2015 г. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд – гр. Ловеч в седемдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

 

                                                        Районен съдия: