РЕШЕНИЕ № 179

 

гр. Троян, 09.06.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тринадесети май две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 545 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:      

Л.Л.Т. *** е предявила иск срещу С.Т.С. *** за сумата 7 108 лева, произлизаща от причинени имуществени вреди на основание чл. 45 от ЗЗД, в следствие на причинен пожар и законова лихва за забава в размер на 638,02 лева на основание чл. 86 от ЗЗД. В подкрепа на твърдението си Т. е представила писмени доказателства. В с. з. Т. е редовно призована, не се явява. Изразено е писмено становище по същество от пълномощника на ищцата адв. Х. Попова – Стоянова от САК.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответницата С.С. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия едномесечен срок е  представен писмен отговор, с който излага, че признава предявените искове. В с. з. С. се явява лично и с пълномощника си адв. Р.Г. от ЛАК, която моли съда изцяло да уважи така предявените искове.

От приложеното към делото писмени доказателства: присъда № 19 от 16.05.2014 г. по НОХ д. № 246/2014 г. та ТРС ведно с мотиви, протокол от 16.05.2014 г. по НОХ д. № 246/2014 г. на ТРС, нот. акт № 1, том ІІІ, рег. № 2908, н.д. № 354/2005 г. на Нотариус М.Гладкова, Заповед на Община гр.Троян, удостоверение рег. № 524/16.08.2013 г. на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Троян, удостоверение за административен адрес № У06-131 от 04.06.2014 г., договор за извършване на строителни дейности, Справка от Имотния регистър по партидата на С.Т.С., Протокол с резултати от изследвания от 30.05.2013 г., изследвания от 13.09.2011 г. на Медико-диагностична лаборатория по ядрено магнитно резонансна диагностика „Русев” ЕООД гр. София, изследвания на хормони от 31.10.2013 г., медицинско направление от 13.11.2013 г., протокол с резултати от изследвания от 12.03.2014 г., изследване от 13.03.2014 г., медицинско направление от 14.03.2014 г., рецептурна бланка за назначено лечение от 14.03.2014 г., протокол с резултати от изследвания от 11.06.2014 г., амбулаторен лист № 16256/2014 г., амбулаторен лист от психиатър от 12.06.2014 г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 07.08.2013 г. ответницата С.Т.С. по непредпазливост е запалила шест чужди имота, находящи се в с. Шипково. Установено е, че единият от тези имоти е собственост на ищцата Л.Л.Т.. Имота се намира в с. Шипково, ул. ”Васил Левски” № 8 и се състои от жилищна сграда с идентификатор 83212.501.627 с площ от 82 кв. метра. В следствие на деянието са причинени имуществени вреди на стойност 7 108 лева, които са установени в наказателното производство. За извършеното престъпление С.С. е призната за виновна и осъдена на четири месеца лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от три години при условията на чл. 66 ал. 1 от НК с присъда № 19 от 16.05.2014 г. по НОХ дело № 246/2014 г. на ТРС.

С първоначалната си искова молба Т. е предявила претенции за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в значителни физически и психически страдания в следствие на силния стрес, който е изпитала след опожаряването на имота й. В исковата молба е описано, че от 2005 година ищцата има поставена диагноза за тиреодит на хашимото – заболяване, което е било в ремисия преди пожара от 07.08.2013 г., но тъй като е изключително податливо на стрес, се е отключило в следствие на шока от преживяното. Освен това след направена магнитно-резонансна томография се е установило, че ищцата има доброкачествено образование на мозъка, представляващо епидермоид на епифизата, като при такъв тип образования болните са склонни към развитие на биполярно афектно разстройство. Подлагането на по-голям стрес води до усложнение, изразяващо се в смущения на съня и постоянна тревожност. След пожара на 07.08.2013 г. Т. е получила нервен срив, тъй като за нея е непосилно да отдели толкова голяма сума, за да ремонтира къщата си в с. Шипково. Този факт в комбинация с всички последващи събития са влошили изключително здравословното й състояние и е последвало скъпо лечение, което е продължило и към момента на подаване на исковата молба. Т. е претендирала за сумата 15 480,17 лева, представляващи неимуществени вреди.

Ищцата е предявила и иск по реда на чл. 135 ал. 1 от ЗЗД срещу другите двама ответници Л.К. и Т.В., тъй като установила, че ответницата С.С. се е разпоредила с недвижимите си имоти и на 10.04.2014 г. само месец преди постановяване на осъдителна присъда по НОХ д. № 246/2014 г. на ТРС, като е продала идеални части от съсобствени имоти на другите съсобственици – Л.К.К. и Т.П.В..   

В последствие с молба от 30.03.2015 г. Л.Т. на основание чл. 232 от ГПК е оттеглила двата предявени иска за претърпени неимуществени вреди и отменителния павлов иск. Съда на това основание е прекратил производството по отношение на тези искове, както и по отношение на ответниците Т.В. и Л.К..

С отговора си и в с. з. ответницата С.С. изрично е посочила, че признава исковете по чл. 45 и чл. 86 от ЗЗД, съответно за сумата 7 108 лева, претърпени имуществени вреди и за сумата 638,02 лева законова лихва върху главницата от датата на пожара 07.08.2013 г. до датата на завеждане на исковата молба.

Съдът счита, че е налице хипотезата на чл. 237 от ГПК – ответницата изрично е признала иска и по искане на ищцата съда следва да се произнесе с решение на това основание без да се мотивира. Ще следва С.С. да бъде осъдена да заплати на Л.Т. сумата 7 108 лева, претърпени имуществени вреди в следствие на пожара и сумата 638,02 лева законова лихва върху главницата от датата на пожара 07.08.2013 г. до датата на завеждане на исковата молба.

На основание чл. 78 ал. 5 от ГПК ответницата С.С., чрез пълномощника си адв. Р. Г., е направила възражение за прекомерност на претендираното от ищцата заплатено адв. възнаграждение в размер на 1 200 лева. Съгласно цитираната разпоредба „Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.” Предвид Тълкувателно решение № 6/2012 г. от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС съдът следва да съобрази съотношението на цената на адвокатска защита и действителната фактическа и правна сложност на делото.

В настоящия случай ищцата е оттеглила двата си иска, а по отношение на третия иск е налице признание от страна на ответницата, т. е. не е налице фактическа и правна сложност на казуса. Не е било необходимо събиране на допълнителни доказателства, тъй като С. е признала исковете. Съгласно т. 3 от цитираното горе Тълкувателно решение „При намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение, поради прекомерност по реда на чл. 78 ал. 5 ГПК, съдът не е обвързан от предвиденото в параграф 2 от Наредба № 1/2004 г. ограничение и е свободен да намали възнаграждението до предвидения минимален размер.”

При тези изводи настоящата инстанция намира, че следва да уважи направеното възражение от ответницата и да намали претендираното адв. възнаграждение до размера на 717,13 лева, съразмерно с уважената част от иска.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА С.Т.С., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати на Л.Л.Т., ЕГН **********, адрес: *** /със съд. адрес ***, офис 5/ по реда на чл. 45 от ЗЗД сумата 7 108 –  седем хиляди сто и осем лева, представляваща имуществени вреди от причинен пожар на 07.08.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 27.06.2014 г. /датата на завеждане на иска/, както и сумата 638,02 – шестстотин тридесет и осем лева и 02 ст. законова лихва за забава за периода 07.08.2013 г. до 26.06.2014 г.

        ОСЪЖДА С.Т.С., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати на Л.Л.Т., ЕГН **********, адрес: *** /със съд. адрес ***, офис 5/ сумата 717,13 – седемстотин и седемнадесет лева и 13 стотинки съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                Районен съдия: