П  Р  О  Т  О  К  О  Л – Определение № 426

 Гр. Троян   26.11.2015 год.             

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на  двадесет и шести ноември,  две хиляди и  петнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар:  М.С.

сложи за разглеждане гражданско  дело  № 545 по описа  на Троянски районен съд за 2015  година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  09.30  часа се явиха: НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

 

          За „ВиК” АД гр.Ловеч – р.пр.представител не се явява.

          Ответникът „МИМ” ООД гр.Априлци – р.пр.представител не се явява.

          Съдът докладва  молба с вх. № 7285/15.11.2015 г. от „ВиК” АД гр.Ловеч, с която молят да се даде ход на делото, като поддържат исковата молба и молят да се приемат приложените писмени доказателства, както и ч.гр.дело № 148/2015 г. по описа на ТРС. В молбата се твърди, че след завеждане на исковата молба е заплатен пълния размер на претендираната сума в това число: 551.56 лв. главница и 27.18 лева мораторна лихва, като единствено  незаплатени са останали направените в заповедното производство и това пред настоящата инстанция разноски в общ размер на 75.00 лева. Предвид извършеното погасяване и на основание чл. 233 от ГПК правят пълен отказ от спорното право, като претендират ответникът да бъде осъден да заплати на „ВиК” АД гр.Ловеч направените по делото в двете производства разноски в общ размерна 75.00 лева.

          СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети допуснатите писмени доказателства по исковата молба, представените с молба извлечение от задължението на потребител „МИМ” ООД от 23.11.2015 г. и Удостоверение изх. № 2015111714/17.11.2015 г. на АВ, както и ч.гр.д. № 148/ 2015 г. на ТРС, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото  общи условия на „ВиК” АД гр.Ловеч за предоставяне, отвеждане и пречистване на питейна вода/ в сила до 01.10.2014 г./; Решение № ОУ-036/09.06.2006 г. на ДКЕВР, с което са одобрени Общите условия на „ВиК” АД гр.Ловеч; стр.5 и 6 от бр.52 на вестник „Ловеч прес” за 2006 г.; стр.29 от вестник „Телеграф” от 06.07.2006 г.; ОБщи условия на „ВиК” АД гр.Ловеч за предоставяне, отвеждане и пречистване на питейна вода / в сила от 01.10.2014 г./; стр.14 и стр.15 от в-к „Новинар”, бр.196/21.08.2014 г.; в-к „Ловеч прес”, бр. 67/01-03.09.2014 г.; Препис-извлечение от карнета за процесния имот, в който са отразени датите на извършените от служители на „ВиК” оператора замервания и показанията на измервателното устройство; ф-ра № 100638767/20.08.2013 г.; ф-ра № 100640274/20.09.2013 г.; ф-ра № 100641712/21.10.2013 г.; ф-ра № 100641865/31.10.2013 г.; ф-ра № 100643234/20.11.2013 г.; ф-ра № 100643389/29.11.2013 г.; ф-ра № 100644696/13.12.2013 г.; ф-ра № 100646119/20.01.2014 г.; ф-ра № 100647533/20.02.2013 г.; ф-ра № 100647677/28.02.2014 г.; ф-ра № 100648959/20.03.2014 г.; ф-ра № 100650434/22.04.2014 г.; ф-ра № 100650563/30.04.2014 г.; ф-ра № 100651874/20.05.2014 г.; ф-ра № 100652006/30.05.2014 г.; ф-ра № 100653326/20.06.2014 г.; ф-ра № 100653458/30.06.2014 г.; ф-ра № 100654802/21.07.2014 г.; ф-ра № 100654936/30.07.2014 г.; ф-ра № 100656255/20.08.2014 г.; ф-ра № 100656388/29.08.2014 г.; ф-ра № 100657729/19.09.2014 г.; ф-ра № 100657864/30.09.2014 г.; ф-ра № 100659166/20.10.2014 г.; ф-ра № 100659297/31.10.2014 г.; ф-ра № 100660646/20.11.2014 г.; ф-ра № 100660776/28.11.2014 г.; ф-ра № 100662071/12.12.2014 г.; ф-ра № 100662201/30.12.2014 г.; ф-ра № 100663466/20.01.2015 г.; ф-ра № 100663597/30.01.2015 г., извлечение от задължението на потребител „МИМ” ООД от 23.11.2015 г., Удостоверение изх. № 2015111714/17.11.2015 г. на АВ  и ч.гр.д.  № 148/ 2015 г. на ТРС.

 

С ОГЛЕД на депозираната молба съдът счита, че на основание чл. 233 от ГПК поради отказ от иска производството  по делото следва да бъде прекратено. Ще следва да бъде осъден ответника „МИМ” ООД, ЕИК 820149244, със седалище и адрес на управление гр.Априлци, ж.к. „Видима”, представлявано от управителя Любен Данаилов Гачев да заплати на „ВиК” АД, ЕИК 110549443, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул. „Райна Княгиня” № 1 А, представлявано от изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски сумата 75.00 лева, представляващи направени по делото в двете производства разноски, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. дело № 545 от 2015 г. по описа на Троянски районен съд.

ОСЪЖДА ответника „МИМ” ООД, ЕИК 820149244, със седалище и адрес на управление гр.Априлци, ж.к. „Видима”, представлявано от управителя Любен Данаилов Гачев да заплати на „ВиК” АД, ЕИК 110549443, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул. „Райна Княгиня” № 1 А, представлявано от изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски сумата 75.00 –седемдесет и пет лева, представляващи направени по делото в двете производства разноски.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението на страните с частна жалба пред Окръжен съд гр.Ловеч.

Заседанието приключи в  09.40  часа.

          Протоколът се написа в с.з.

                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: