РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 30.09.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на четвърти септември две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 546 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:         

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

             Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Б.Й.М., ЕГН **********, адрес: *** и П.М.М., ЕГН **********, адрес: *** с Акт за граждански брак № 41 от 07.06.2007 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ - предоставя упражняването на родителските права върху малолетните деца - С.П. М., родена на *** год. в гр.Троян, ЕГН ********** и К.П. М., роден на *** год. в гр.Троян, ЕГН ********** на тяхната майка и законна представителка Б.Й.М..

Местоживеенето на двете деца ще следва адреса на тяхната майка Б.Й.М..

Бащата П.М.М. ще упражнява правото си на лични контакти с децата си С.П. М. и К.П. М. по всяко време по взаимна уговорка между родителите .

Бащата П.М.М., ЕГН ********** ще заплаща на Б.Й.М., ЕГН **********, в качеството й на майка и законна представителка на децата С.П. М., ЕГН ********** и К.П. М., ЕГН **********, месечна издръжка на всяко едно от тях в размер на по 100.00 /сто/ лева за в бъдеще до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

  ОБЯВЯВА, че съпрузите след развода не си дължат издръжка, нямат претенции сега и за в бъдеще по отношение на банкови сметки и спестовни влогове.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име М..

          ОСЪЖДА П.М.М., ЕГН **********, адрес: *** ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, както и 144,00 – сто четиридесет и четири лева – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                  Районен съдия: