РЕШЕНИЕ

 

№ 336

 

   гр. Троян 28.10.2015 год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на седми октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 547 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

         М.С.Г. *** е предявил молба с правно основание чл. 19 ал. І от Закона за гражданската регистрация. Молителят излага, че през целия си съзнателен живот е бил с фамилно име Г., както е записан и в официалните си документи. През 2015 г. се наложило да подава документи пред ТД на НОИ - гр. Ловеч и се установило, че молителя се води с фамилно име И.. При направена справка в регистрите за гражданско състояние се установило, че наистина там молителя е с фамилия И.. Предвид на този факт за него се е породил правния интерес да поиска промяна на фамилното си име в настоящето производство. В подкрепа на искането си молителя е ангажирал писмени доказателства, явява се лично в с. з. и моли съда да уважи претенцията му. 

        Заинтересованата страна Община Троян е редовно призована, не е изразено становище по молбата, не са ангажирани доказателства. 

        За РП – Троян, редовно призована не се явява представител.

От приложените към делото писмени доказателства: копие от лична карта на М.С.Г. № 128220454, копие от удостоверение за раждане № 258 от 25.04.2000 г., изд. от Кметство с. Терзийско, копие от удостоверение за раждане от *** г., изд. от Общински народен съвет Троян и  копие от Разпореждане за отпускане на пенсия на М.С. И., изд. въз основа на протокол Y01186  на 19.05.2015 г. от ТП на НОИ гр. Ловеч и от показанията на разпитаните свидетели И.М. и Й.Г., се установява следното:

Видно от представените лични документи молителя е записан с фамилно име Г.. В приетото като доказателство разпореждане за отпускане на пенсия от ТД на НОИ същия е записан с имената М.С. И.. Разпитаните по делото свидетели подкрепят с показанията си изложените факти, че през целия си живот молителя е бил с фамилия Г.. Така е известен в обществото, сред своите близки.

Съда приема, че разликата във фамилното му име, безспорно му създава административни затруднения и пречки.

Поради това е налице правен интерес от воденето на настоящото дело за допускане на исканата промяна.      

         С оглед на изложеното съдът счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. І от ЗГР, които налагат промяната на фамилното име на молителя.

        При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като фамилното име на молителя бъде променено от И. на Г.. Ще следва препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в регистъра на населението.

        Водим от изложеното съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И:

 

        ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, че М.С. И., адрес: ***, ЕГН **********, с акт за раждане № 62 от 17.11.1938 г. на Кметство с. Терзийско, общ. Троян е с фамилно име Г. и това име да се отрази в регистъра на населението.

        Решението не подлежи на обжалване. Препис от него да се изпрати на Община Троян.

                                                               

                                                        Районен съдия: