РЕШЕНИЕ № 349

 

 

гр. Троян, 05.11.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на петнадесети октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ...……………................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гр. дело № 569 по описа за 2015 год., и за да се произнесе - съобрази:

         В.Б. Д. и С.В.Д. – М., двамата от гр. Плевен са предявили против Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова иск с правно основание чл. 54 ал. 2 от ЗКИР. Ищците твърдят, че по силата на нот. акт № 67, т. VІІІ, дело № 1138 от 26.08.2004 г. първия ищец чрез покупко-продажба е станал собственик на ПИ 074003, с площ 0.270 дка „за ниско жилищно застрояване до 10 м”, находящ се в м. „Бъково”, землището на с. Чифлик, при граници по нотариален акт: улица, имот на наследници на Дачо Вълчев Цанков, имот на Йордан Иванов Йорданов и имот на С.В.Д., незастроен.

С нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 2, том VII, рег. № 5834, дело № 914 от 23.07.2004 год. втората ищца е придобила собствеността върху следния недвижим имот, който е съседен на описания по - горе недвижим имот, собственост на първия ищец, а именно: ливада цялата с площ по документ за собственост от 0.250 дка., осма категория, имот № 074004, находящ се в землището на с. Чифлик, местност „Бъково", общ. Троян, при граници: имот № 074003 Друга селищна територия на Йорданка Илиева Джурова и др., имот № 074010 Ливада на Йордан Иванов Йорданов.

Съседен на имота на втората ищца, е поземлен имот с идентификатор № 81476.74.608, собственост на Община гр. Троян. Ищците твърдят, че при нанасяне на границата на посочения имот е допусната грешка и е изместена границата между собствените им имоти, поради което са предявили и настоящата искова претенция.

За установяване на обстоятелствата по предявения иск ищците са ангажирали писмени доказателства и чрез своя пълномощник адвокат К.Д. от ПАК молят съда да уважи изцяло исковата им претенция, ведно със законните последици.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответната община е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия срок не е представен писмен отговор. В с. з се явява юрисконсулт Пламена Чобанова, която заявява, че от името на Община Троян признава така предявения иск.

         На основание чл. 237 ал. 1 от ГПК съдът с протоколно определение от 15.10.2015 г. е прекратил съдебното дирене и е обявил, че ще се произнесе с решение, съобразно признанието.

От приложени писмени доказателства: копие от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 67, том VІІІ, дело № 1138 от 2004 г. на нотариус Б. Кожухаров, вписан в регистъра на НК под № 377, копие от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №2, том VІІ, дело № 914 от 2004 г. на нотариус Б. Кожухаров, вписан в регистъра на НК под № 377, Скица на ПИ № 15-235444/08.06.2015 г. на СГКК гр. Ловеч, Скица на ПИ № 15-235440/08.06.2015 г. на СГКК гр. Ловеч, Скица на ПИ №0 15-281512/06.07.2015 г. на СГКК гр. Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО002207/10.07.2015 г., изд. от Община гр. Троян, отдел „местни приходи”, копия от преписки с вх. № 7ХХІ на наследниците на Цанко Пенчев Цанков, вх. № 139ХХІ на наследниците на Вълчо Цанков Вълчев и вх. № 236ХХІ на наследниците на Вълчо Минков Вълчев, налични строителни книжа, касаещи поземлени имоти с идентификатори 81476.74.3 и 81476.744, местност „Бъково” по кадастралната карта на с. Чифлик, община Троян, както следва: Копие от одобрен със заповед № 511 от 14.06.2004 г. ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81476.74.3 местност „Бъково”, по КК на с.Чифлик; Копие от разрешение за строеж № 215 от 29.12.2005 г. на гл. архитект на Община Троян, с приложение № 1 към него и Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания на имот изх. № 571/12.09.2015 г., изд.от СВ гр. Троян, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         Видно от представения нот. акт № 67, т. VІІІ, дело № 1138 от 26.08.2004 г. първия ищец В.Д. чрез покупко-продажба е станал собственик на ПИ 074003, с площ 0.270 дка „за ниско жилищно застрояване до 10 м”, находящ се в м. „Бъково”, землището на с. Чифлик, при граници по нотариален акт: улица, имот на наследници на Дачо Вълчев Цанков, имот на Йордан Иванов Йорданов и имот на С.В.Д., незастроен.

С нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 2, том VII, рег. № 5834, дело № 914 от 23.07.2004 год. втората ищца е придобила собствеността върху следния недвижим имот, който е съседен на описания по - горе недвижим имот, собственост на първия ищец, а именно: ливада цялата с площ по документ за собственост от 0.250 дка., осма категория, имот № 074004, находящ се в землището на с. Чифлик, местност „Бъково", общ. Троян, при граници: имот № 074003 Друга селищна територия на Йорданка Илиева Джурова и др., имот № 074010 Ливада на Йордан Иванов Йорданов.

В кадастралната карта и кадастралните регистри поземления имот собственост на В.Д. е с идентификатор № 81476.74.3, а на втората ищца С.Д. – М. е с идентификатор № 81476.74.4.

Съседен на имота на втората ищца, е поземлен имот с идентификатор № 81476.74.608, собственост на Община гр. Троян и по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чифлик, същият е нанесен с площ от 0.733 кв. м, като по отношение на ПИ с идентификатор № 81476.74.608 процедурата по чл. 19 ал. 2 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 45 в, ал. 7 от ППЗСПЗЗ е завършена с протоколно решение от 15.01.2013 г., одобрено със заповед № РД-12-10/16.01.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Ловеч. Имота не е включен в списъка на земите по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ. Процесният имот № 81476.74.608 е остатъчен поземлен фонд, останал неидентифициран при изработването на КВС и същия служебно е записан като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Границите на имот 81476.74.608 не са материализирани с трайни регламентирани знаци, поради факта, че същият е нанесен служебно в кадастралната карта, поради което не е налице съставен протокол по образец, одобрен от ИД на АК, подписан от правоспособното лице, от представител на службата по кадастъра и от собственика.

С нанасянето в кадастралната карта и кадастралните регистри на ПИ № 81476.74.608, собственост на Община гр. Троян е изместена имотната границата между двата имота, собственост на ищците.

С изместването на имотната граница, границата на имота на първия ищец В.Д. е навлязъл в имота на втората ищца С.Д. – М. и преминава през сграда със застроена площ от 89 кв. м, с брой етажи 1, с предназначение - Жилищна сграда – еднофамилна.

Първия ищец В.Д. е депозирал Заявление № 94-6523/04.05.2012 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч, като с последното същия е поискал промяна на имотните граници, но такава промяна е била отказана. Отказа е обжалван пред АС - гр. Ловеч по повод на което е било образувано адм. дело № 319/2012 г. по описа на АС - Ловеч и е постановено по същото Решение № 123/25.11.2013 г. оставено в сила с Решение № 6403 от 13.05.2014 г. постановено по адм. дело № 340/2014 г. по описа на ВАС.

Ищците считат, че са налице непълноти и грешки по смисъла на параграф 1, т. 10 от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - несъответствие в данните за недвижимите имоти, които са съществували към момента на одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чифлик, съответно в одобрения кадастрален план, спрямо действителното им състояние.

При изработването на кадастралната карта на с. Чифлик като единствен източник е послужила картата на възстановената собственост на землището на с. Чифлик. Одобрената промяна на кадастралните граници на имотите е в противоречие с документите за собственост, тъй като се променят границите на двата имота.

         Ответникът е направил признание на иска в съдебно заседание чрез своя представител.

Ищците, чрез пълномощника си са направили искане съдът да постанови решение по реда на чл. 237 ал. 1 от ГПК – при признание на иска, като им се присъдят и направените по делото разноски.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността ищецът да поиска от съда да прекрати съдебното дирене и да поиска постановяването на решение при признание на иска. В този случай съдът постановява решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл. 237 ал. 1 от ГПК. С оглед представените писмени доказателство по делото, искът се явява основателен, което не се оспорва от страните. Спазени са и изискванията на чл. 237 ал. 3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда.

Ето защо, съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл. 237 ал. 2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това. Ще следва да бъде признато по отношение на Община Троян, че към датата на влизане на кадастралната карта на с. Чифлик, обл. Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-34 от 08.04.2009 г. на Изп. директор на АГКК е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с идентификатор № 81476.74.608, собственост на ответника и имот с идентификатор № 81476.74.4, собственост на С.В.Д., в следствие на което е допусната грешка при кадастралното отразяване на границите между имот с идентификатор № 81476.74.3, собственост на В.Б.Д. и имот с идентификатор № 81476.74.4, собственост на С.В.Д. – М..

Съгласно чл. 78 ал. 2 от ГПК не следва да бъдат присъждани на ответната община претендираните от ищците разноски в производството, тъй като същата е признала иска и не е станала повод за завеждане на делото. 

Водим от изложеното съдът:

 

Р Е       Ш      И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по реда на чл. 54 ал. 2 от ЗКИР по отношение на Община Троян, БУЛСТАТ 000291709, адрес: гр. Троян, пр. „Възраждане” № 1, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че към датата на влизане в сила на кадастралната карта на с. Чифлик, обл. Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-34 от 08.04.2009 г. на Изп. директор на АГКК е допусната грешка при кадастралното отразяване на границата между имот с идентификатор № 81476.74.608, собственост на ответника и имот с идентификатор № 81476.74.4, собственост на С.В.Д. – М., ЕГН **********, адрес: ***, в следствие на което е допусната грешка при кадастралното отразяване на границите между имот с идентификатор № 81476.74.3, собственост на В.Б.Д., ЕГН **********, адрес: *** и имот с идентификатор № 81476.74.4, собственост на С.В.Д. – М..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

                                                               

 

Районен съдия: