РЕШЕНИЕ

 

  317    

 

гр. Троян, 15.10.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на седемнадесети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 580 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:         

 

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                             

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Х.М.В., ЕГН **********, с адрес: *** и Р.С.В., ЕГН **********, с с адрес: *** с Акт за граждански брак № 4 от 23.02.1973 г. на ОбНС с. Дълбок дол, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

Имуществени отношения: Р.С.В., ЕГН **********, с адрес: *** получава в дял и става изключителен собственик на следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Ломец, Община Троян, Ловешка област, с кад. 340, с площ 494 кв. м, попадащ в парцел II-80, парцел III-88 и парцел V-86,в квартал I, по кадастралния план на с. Ломец, одобрен със Заповед № 203 от 07.04.1930 г. и попълнен и поправен със Заповед № 247/2005 г., при граници: улица, поземлен имот № 339,УПИ ІІІ-88,УПИ V - 86 и УПИ IV-81, заедно с построените в имота триетажна масивна жилищна сграда и двуетажна масивна жилищна сграда-източен близнак - Нотариален акт за собственост върху недвижим имот 118, том І, рег. 802, н. дело 84/2005 г. на Нотариус Димитър Кънчевски. Данъчната оценка на имота е 15 344,40 лева; и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 73198.502.315.1.3, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, със застроена площ 104 кв. м, адрес: гр. Троян, ул."3ахари Стоянов"35, ет. 1, ап. 1 предназначение: жилище, апартамент, находящ се в сграда с идентификатор 73198.502.315.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.502.315, при съседи за обекта: на същия етаж: 73198.502.315.1.2, над обекта № 73198.502.315.1.6, заедно с прилежащите му избено помещение № 3,с площ 15 кв. м и таванско помещение № 3, с площ 18 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя - Нотариален акт за покупко -продажба на недвижим имот № 100, рег. 1002, т. І, н. дело № 85/2008 г, на нотариус Димитър Кънчевски. Данъчната оценка на имота е 52 331,80 лева.

Р.С.В. заявява, че няма да има никакви претенции относно собственост и дялове от „Веко” ЕООД и ЕТ „Х.В.-90”, които са собственост на Х.В..

          ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Р.С.В. ще запази брачното си  фамилно име В..

           ОСЪЖДА Х.М.В., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на на съдебната власт по сметка на ТРС 2 % държавната такса, начислена върху данъчните оценки на имотите в размер на 153,44 – сто петдесет и три лева и 44 стотинки и 523,32 – петстотин двадесет и три лева и 32 стотинки.

      ОСЪЖДА Р.С.В., ЕГН **********, с с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева, както и 2 % държавна такса, начислена върху данъчните оценки на имотите в размер на 153,44 – сто петдесет и три лева и 44 стотинки и 523,32 – петстотин двадесет и три лева и 32 стотинки.

      ОСЪЖДА Р.С.В., ЕГН **********, с с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян сумите 306,88 – триста и шест лева и 88 стотинки и 523,32 – петстотин двадесет и три лева и 32 стотинки, представляващи 2 % местен данък, върху получените в дял недвижими имоти.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                   Районен съдия: