Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 281

 

гр.Троян 16.09.2015 год.

 

          Троянски районен съд, четвърти състав в публичното заседание на четвърти март две хиляди и петнадесета година в състав:

 

            Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и присъствието на прокурора…………като разгледа докладваното от  съдията Ютерова гр.дело № 602 по описа за 2014 година, за да се произнесе – съобрази:

 

Производството е образувано по жалба на Н.И.Т.  против Заповед № РД-07-69/13.06.2014 г. на Областен управител на Област Ловеч, с която е одобрен план на новообразуваните имоти в землището на гр. Троян, в частта по т. 13 за новообразуван имот с проектен идентификатор № 73198.506.627.

В жалбата се твърди, че имота, за който Т. има издадена Заповед № 57/26.01.1999 г., с която му е признато правото да придобие собственост върху земята, не е заснет и не е включен в плана на новообразуваните имоти. В същата тази заповед е записано, че му се признава правото да придобие собственост върху земя, както и в удостоверението по постановление № 76, в местността „Попишка". В заповедта на Областвия управител е записано, че се одобрява плана на новообразуваните имоти в местността „Дачевското". Тази разлика се получава от факта, че към момента на издаване на удостоверението и на заповедта, местностите не са били известни и всички имоти са попадали в местността „Попишка. По тези причини с атакуваната заповед е одобрен плана за местността „Дачевското" без да са нанесени всички имоти, попадащи в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Т. счита, че заповедта в тази й част е неправилна. Излага се в жалбата, че съгласно изискванията на чл. 28 от ППЗСПЗЗ и § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ изработването на плана обхваща всички земи, предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет. Т. счита, че след като не е упражнил контрол по отношение на включените и невключените земи в изработения план на новообразуваните имоти за местността „Дачевското", Областния управител е издал порочен административен акт.

Жалбоподателя моли за изменение  на заповедта в атакуваната част и записване на имота на негово име. В съдебно заседание, чрез пълномощника си адв. П.П. от ЛАК поддържа жалбата.

Ответникът по жалба – Областния управител на област Ловеч, чрез пълномощника си юриск. Ваня Иванова излага, че е допуснат пропуск при изработване на плана. Не е изразено становище по съществото на спора.

            Заинтересованата страна Т.Н. се явява лично и излага, че няма никакви претенции по отношение на процесния имот, тъй като никога неговия наследодател не е притежавал имоти на посочената местност.

          Заинтересованата страна П.Н. е представлявана в процеса от адв. Х.В. от ЛАК, назначен за особен представител по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК, намира, че жалбата е неоснователна. 

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С оглед сливането на активна легитимацие и правен интерес в настоящия процес, съда предварително е допуснал съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. В.П.. В заключението е констатирано, че процесния имот с проектен № 73198.506.637 попада в м. „Дачевското” и следователно е предмет на атакуваната заповед. Инж. П. е установил още, че този имот попада в част от имот с кад. № 412.1, който е собственост на заинтересованите лица в настоящия процес –П.Н. и Т.Н., като наследници на К.Н.. 

Със Заповед № РД-07-69/13.06.2014 г. на основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ, Областния управител на Област Ловеч е одобрил план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за различни местности в землището на гр. Троян, като в т. 13 е включена и местността „Дачевското”, в която попада и процесния имот с проектен идентификатор № 73198.506.637.

Жалбоподателя е представил Заповед № 57 от 26.01.1999 г. на Кмета на Община Троян, по силата на която на основание чл. 62 ал. 3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, вр. § 4 А от ПЗР ЗСПЗЗ му е признато правото да придобие процесния имот, описан като „500 кв. м земя на м. „Попишка”.

При така установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на § 4к, ал. 6 ПЗР на ЗСПЗЗ, ПНИ се одобрява от областен управител, като заповедта му се обнародва в ДВ и се разгласява чрез средствата за масово осведомяване, а жалби срещу нея се подават в 14-дневен срок от обнародването й, който срок тук е спазен. Според нормата на чл. 28 ал. 4 от ППЗСПЗЗ, данните за собствеността се записват в регистър на имотите, неразделна част от ПНИ, като в конкретния случай имот с проектен №  73198.506.637, който е застроен с две сгради № 73198.506.637.1 и № 73198.506.637.2 попада в част от имот с кад. № 412.1, който имот е записан на наследодателя на заинтересованите лица – К.Н., като това обстоятелство е отразено в имотния регистър към плана и  именно това записване се атакува с подадената срещу заповедта  жалба.

Изискванията при изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти са посочени в чл. 28 от ППЗСПЗЗ, като в ал. 3 е посочено, че установяването на границите на имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС, се извършва въз основа на:  1. информационните източници съгласно § 4к, ал. 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ т. е. аерофотоснимки, фотосхеми, фотопланове, кадастрални планове, комасационни планове и други графични материали и данни; 2. заснемане по геодезически методи при наличие на условията по чл. 18а от ППЗСПЗЗ т. е. съществуващи на терена стари реални граници на имоти, които представляват топографски елементи, като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС и 3. анкета по реда на чл. 18б, ал. 2, когато не могат да бъдат установени по реда на т. 1 и 2.

Заинтересованите по делото лица не оспорват собствеността на жалбоподателя по отношение на процесния имот, като твърдят, че там никога не са имали имоти.

От заключението на вещото лице се установява категорично, че процесния имот по обжалвания ПНИ попада в кв. Попишка, местност „Дачевското”, за която се отнася т. 13 от  обжалваната Заповед № РД-07-69/13.06.2014 г. на Областен управител на Област Ловеч, с която е одобрен ПНИ в землището на гр. Троян, т. е. процесния имот попада в пределите на  обжалваната заповед за одобрение на ПНИ.

За жалбоподателя не съществува друг ред за защита, освен чрез атакуване на заповедта за одобряване на ПНИ в частта относно този имот, защото с плана, освен вместо негови права на собственост са признати такива на друго лице, каквито то няма.

Предвид горното, следва да се приеме, че при изготвяне на ПНИ в частта относно имот пр. № 73198.506.637 е допуснато нарушение на нормата на чл. 28 ал. 4 вр. ал. 10 т. 4 от ППСЗПЗЗ, защото регистърът на собствеността към плана досежно този имот не съдържа правилно отразяване на действителния собственик на имота, поради което атакуваната заповед в частта  по т. 13  следва да бъде отменена като незаконосъобразна, а според нормата на чл. 173 ал. 2 от АПК  приложената по делото преписка по заповедта на  Областен управител на  област Ловеч да се върне на административния орган, който следва да преработи плана в тази част, с отразяване на реалния собственик, който следва да бъде жалбоподателя, в качеството му на собственик на  имота.

С оглед изхода на делото, на жалбоподателя се дължат претендираните от него разноски общо в размер на 950 лева.

По изложените съображения, съдът

  

Р   Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-07-69/13.06.2014 г. на Областен управител на Област Ловеч, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в землището на гр. Троян, за местността „Дачевското” в частта по т. 13, заедно с регистъра на новообразуваните имоти, в частта относно имот с проектен идентификатор № 73198.506.637, попадащ в имот с кад. № 73198.412.1, записан на името на К.И.Н..

ВРЪЩА преписката по заповедта на Областен управител на Област Ловеч за произнасяне по същество, при съобразяване със задължителните указания на съда за прилагане на материалния закон досежно собствеността на процесния имот.

ОСЪЖДА  Областен управител на Област Ловеч, да заплати на Н.И.Т., ЕГН **********, адрес: *** направените по делото разноски в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева, съобразно приложения списък на разноските.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Ловеч в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                       

Районен съдия: